งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้นนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้นนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเน้นนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.2557) โรงเรียน 30,922 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา 28,470 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 7,082 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2,358 แห่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 แห่ง โรงเรียนศึกษาพิเศษ 43 แห่ง

3 นักเรียน 7,404,606 คน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 946,147 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา 3,310,150 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,913,965 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,139,016 คน นักเรียนพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ 36,238 คน นักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 44,402 คน นักเรียนที่จัดโดยครอบครัว 368 คน นักเรียนที่จัดโดยสถานประกอบการ 5,680 คน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ( โรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ) 8,640 คน ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.2557)

4 บุคลากร 416,100 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 415,131 คน ผู้บริหาร 44,402 คน ข้าราชการพลเรือน ( ส่วนกลาง ) 969 คน ครูผู้สอน 369,322 คน บุคลากรทางการศึกษา 10,504 คน ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.2557)

5 จุดเน้น สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางใน การพัฒนา ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ กรอบการนำเสนอ จุดเน้น

6 งบลงทุน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗  แปรญัตติ  SP2  แท็บเล็ต ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘ จัดสรรภายใน ต. ค. ๕๗ ( ภายในไตรมาสที่๑ )

7 Motto การศึกษาขั้น พื้นฐาน สร้างรากฐาน ให้กับ สังคมไทย

8 รถยนต์ตู้รับ - ส่ง นักเรียน สพป. ส่งรายชื่อ คณะกรรมกา กรตรวจพัสดุ  ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการ ส่ง สนผ. ภายในวันที่ 16 ก. ย. 57


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้นนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google