งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ มุ่งหวังพัฒนาสหกรณ์บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่ประชาคมโลก กลุ่ม 3 ขุนแผน ขุนช้างและนางทั้งเจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ มุ่งหวังพัฒนาสหกรณ์บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่ประชาคมโลก กลุ่ม 3 ขุนแผน ขุนช้างและนางทั้งเจ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ มุ่งหวังพัฒนาสหกรณ์บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่ประชาคมโลก กลุ่ม 3 ขุนแผน ขุนช้างและนางทั้งเจ็ด

2 สำนักถ่ายทอดและเทคโนโลยี การสหกรณ์ นางสาวรุ่งนภา เจริญรัตน์ สมาชิกประกอบด้วย

3 สำนักบริหารเงินทุน นางนิตรีญา สนั่นเมือง พริ้งศุลกะ

4 ลำพูน นางวณิชนันท์ โกมลธง

5 สมุทรปราการ นางสุขสวัสดิ์ พลมิตร

6 สมุทรสาคร นายณรงค์ การดำริห์

7 สระแก้ว นางสาวณเพชรดา สายแก้ว

8 สระบุรี นางปฐมพร สุทธนากร

9 สิงห์บุรี นางธีระนาฎ ส่งช่วย

10 สุพรรณบุรี นายพิทักษ์ สุพรรณวรรษา

11 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลาผู้รับผิดชอบ การจัดตั้งสหกรณ์เชิง คุณภาพ 1. ประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1.1 เสวนาสร้างความร่วมมือ 2 วันกจส./ กสส./ สหกรณ์ 1.2 สรุปผลจากเวทีเสวนา 1 วันกจส. 2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานเป็น ข้อตกลงภายในจังหวัด 1 วันกจส./ กสส. 3. ซักซ้อม, ทบทวน, จัดทำคู่มือ 14 วันกจส./ กสส. 4. กำหนดหน่วยงาน / บุคคลรับผิดชอบ 1 วันสนง. สกจ./ กจส./ สหกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง

12 แผนงานหลักการปฏิบัติระยะเวลาผู้รับผิดชอบ การจัดตั้ง สหกรณ์เชิง คุณภาพ 5. นำไปสู่การปฏิบัติตาม กระบวนการร้องขอการจัดตั้ง ตาม ระยะเวลา กระบวนงาน จัดตั้ง กจส./ กสส./ สหกรณ์ 6. ประเมินความพร้อมจัดตั้ง สหกรณ์ ตาม ระยะเวลา กระบวนงาน จัดตั้ง กจส./ กสส. 7. เข้าสู่กระบวนการรับจด ทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ระยะเวลาที่ กำหนดใน กระบวนงาน จัดตั้ง กจส./ กสส. หมายเหตุ : ต้องมีการทบทวน ระเบียบกฎเกณฑ์ เรื่องการ จัดตั้ง


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ มุ่งหวังพัฒนาสหกรณ์บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่ประชาคมโลก กลุ่ม 3 ขุนแผน ขุนช้างและนางทั้งเจ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google