งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้า น้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้า น้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้า น้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2552

2 2 สรุปสาระสำคัญ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยต้องหยุดการผลิต กะทันหัน ทำให้ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิต ไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการจ่าย ไฟฟ้าของประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้น้ำมันเตาที่ มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบไม่สูงกว่าร้อยละ 0.5 โดย นํ้าหนัก และจุดไหลเท (Pour point) ไม่ สูงกว่า 57 องศาเซลเซียส ทดแทน ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเตาใน ประเทศได้

3 3 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้เรียกว่า “ ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้าน้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2552 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้ผู้ค้าน้ำมันงดจำหน่ายหรือส่งออกน้ำมัน เชื้อเพลิงดังต่อไปนี้ออกไปนอกราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง - น้ำมันเตาชนิดที่ 5 ตามประกาศกรมธุรกิจ พลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันเตา ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2547 ซึ่งมีกำมะถัน เป็นองค์ประกอบไม่สูงกว่าร้อยละ 0.5 โดย น้ำหนัก และจุดไหลเท (Pour point) ไม่สูงกว่า 57 องศาเซลเซียส

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ให้ผู้ค้า น้ำมันงดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 ตุลาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google