งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู นางสาวสุกัญญา เย็นยิ้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน

2 ความสนใจและการให้ความสำคัญใน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ด้านของผู้สอน ด้านเนื้อหา รายวิชา ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ เรียนการสอนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 ตารางสรุปที่สำคัญ ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนก ตามด้านการสอนของครูผู้สอน กิจกรรมรายการ XS.D. ความห มาย 1. เข้าสอนตรงเวลา 4.510.54 มาก ที่สุด 2. เช็คชื่อนักเรียน / นักศึกษาทุกครั้งที่เข้าสอน 4.590.67 มาก ที่สุด 3. มีการเตรียมการสอนอย่างดีทุกครั้งที่เข้าสอน 4.470.73 มาก 4. เนื้อหาที่สอนทันสมัยและเป็นประโยชน์ 4.250.74 มาก 5. ใช้เวลาในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เข้าสอนสม่ำเสมอ 4.370.72 มาก 6. อธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ ตรง ประเด็น เข้าใจง่าย และชัดเจน 4.020.91 มาก 7. มีกิจกรรมการสอนที่หลากหลายและส่งเสริม การเรียนรู้ร่วมกัน 4.000.87 มาก รวม 4.1 90.58 มาก

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามด้าน สื่อการสอน รายการ / กิจกรรม XS.D. ความห มาย 1. ใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 4.100.83 มาก 2. มีตำราเอกสารประกอบที่สอดคล้องกับ เนื้อหา 4.240.79 มาก รวม 4.1 7 0.81 มาก ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนก ตามการวัดและการประเมินผล รายการ / กิจกรรม X S.D. ความ หมาย 1. การมอบหมายงานให้ทำมีความชัดเจนและมี ปริมาณที่เหมาะสม 4.1 2 0.8 6 มาก 2. ตรวจสอบและชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้ แก้ไข 4.2 2 0.7 0 มาก 3. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ สอดคล้องกับลักษณะงานการเรียนรู้ 4.1 4 0.8 0 มาก รวม 4.1 7 0.7 8 มาก

6 ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รายการ / กิจกรรม X S.D. ความ หมาย 1. ด้านการสอนของครูผู้สอน 4.1 9 0.5 8 มาก 2. ด้านสื่อการสอน 4.1 7 0.8 1 มาก 3. ด้านการวัดผลและประเมินผล 4.1 7 0.7 8 มาก 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.0 9 0.8 9 มาก 5. ด้านผลที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ 4.0 8 0.9 4 มาก รวม 4.1 4 0.8 0 มาก

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการสอนของครูผู้สอน โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ด้านสื่อการสอน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 3. ด้านการวัดผลและประเมินผล โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 5. ด้านผลที่นักเรียนได้รับจากการเรียน รายวิชานี้ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก

8 ขั้นตอนการประเมินการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของสื่อ เวลาที่ใช้สอน คำถามกระตุ้นให้ ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ปฏิกิริยาจากผู้เรียน เอกสารประกอบ บรรลุ วัตถุประสงค์ การเตรียมตัว

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google