งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู นางสาวสุกัญญา เย็นยิ้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน

2 ความสนใจและการให้ความสำคัญใน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ด้านของผู้สอน ด้านเนื้อหา รายวิชา ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ เรียนการสอนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 ตารางสรุปที่สำคัญ ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนก ตามด้านการสอนของครูผู้สอน กิจกรรมรายการ XS.D. ความห มาย 1. เข้าสอนตรงเวลา มาก ที่สุด 2. เช็คชื่อนักเรียน / นักศึกษาทุกครั้งที่เข้าสอน มาก ที่สุด 3. มีการเตรียมการสอนอย่างดีทุกครั้งที่เข้าสอน มาก 4. เนื้อหาที่สอนทันสมัยและเป็นประโยชน์ มาก 5. ใช้เวลาในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เข้าสอนสม่ำเสมอ มาก 6. อธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ ตรง ประเด็น เข้าใจง่าย และชัดเจน มาก 7. มีกิจกรรมการสอนที่หลากหลายและส่งเสริม การเรียนรู้ร่วมกัน มาก รวม มาก

5 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนกตามด้าน สื่อการสอน รายการ / กิจกรรม XS.D. ความห มาย 1. ใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ มาก 2. มีตำราเอกสารประกอบที่สอดคล้องกับ เนื้อหา มาก รวม มาก ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำแนก ตามการวัดและการประเมินผล รายการ / กิจกรรม X S.D. ความ หมาย 1. การมอบหมายงานให้ทำมีความชัดเจนและมี ปริมาณที่เหมาะสม มาก 2. ตรวจสอบและชี้แจงข้อบกพร่องให้ผู้เรียนได้ แก้ไข มาก 3. ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ สอดคล้องกับลักษณะงานการเรียนรู้ มาก รวม มาก

6 ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 รายการ / กิจกรรม X S.D. ความ หมาย 1. ด้านการสอนของครูผู้สอน มาก 2. ด้านสื่อการสอน มาก 3. ด้านการวัดผลและประเมินผล มาก 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม มาก 5. ด้านผลที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ มาก รวม มาก

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการสอนของครูผู้สอน โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ด้านสื่อการสอน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 3. ด้านการวัดผลและประเมินผล โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 5. ด้านผลที่นักเรียนได้รับจากการเรียน รายวิชานี้ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก

8 ขั้นตอนการประเมินการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของสื่อ เวลาที่ใช้สอน คำถามกระตุ้นให้ ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ปฏิกิริยาจากผู้เรียน เอกสารประกอบ บรรลุ วัตถุประสงค์ การเตรียมตัว

9 THE END


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 และ A12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google