งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย ลัดดา เสาร์เป็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย ลัดดา เสาร์เป็ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย ลัดดา เสาร์เป็ง
การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานในรายวิชาการบริหารโครงการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงการ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4 , 2/9 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ โดยใช้ เทคนิคกระบวนการ PDCA ผู้วิจัย ลัดดา เสาร์เป็ง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การบริหารโครงการ ผู้สอนได้เน้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างเต็มที่ แต่ผู้เรียนยังขาดกระบวนการในการเรียนรู้ และกระบวนการในการทำงานที่ดี ทำงานไม่มีระบบ แบบแผน ไม่มีหลักการที่ถูกต้อง อันเป็นผลให้ผลงานที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน โดยใช้ เทคนิคกระบวนการ PDCA ให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการทำงานอย่างมีระบบแบบแผนและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสมตามสภาพของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ เทคนิคกระบวนการทำงานเป็นระบบยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4 , 2/9 ในรายวิชาการบริหารโครงการ ให้เป็นระบบ และมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น

4 ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่ม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
รายการประเมิน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 พฤติกรรม ค่าเฉลี่ย 1 การวางแผนร่วมกัน 3.46 4.07 พัฒนา 2 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.23 4.00 3 การปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน 2.84 3.76 4 การตรวจสอบความถูกต้องของงาน 2.30 3.92 5 การปรับปรุงแก้ไข/พัฒนางาน 2.92 4.15 รวม 2.95 3.98

5 ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
รายการประเมิน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 พฤติกรรม ค่าเฉลี่ย 1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 3.46 4.30 พัฒนา 2 ความร่วมมือในการทำงาน 3.38 3 การเป็นผู้นำ 4.07 4 การเป็นผู้ตาม 3.69 4.23 5 ความรับผิดชอบต่องานที่ทำเสร็จตามกำหนด 3.30 3.76 รวม 3.44 4.13

6 ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารโครงการ
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 1 เทคนิควิธีการสอน 4.65 93.00 มากที่สุด 2 บรรยากาศในการเรียน 4.50 90.00 มาก 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.73 94.60 4 การพัฒนาตนเองในการทำงาน 4.53 90.60 5 เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 4.76 95.20 รวม 4.63 92.60

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกระบวนการ PDCA ในการทำงานช่วยให้ ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ แบบแผนมากยิ่งขึ้น ที่ค่าสถิติระดับ 1.03 ผู้เรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมในการทำงานกลุ่มเพิ่มขึ้น ที่ค่าสถิติระดับ 0.69 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารโครงการอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย คิดเป็น ร้อยละ 92.60

8 ขอขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ
ขอขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย ลัดดา เสาร์เป็ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google