งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ในรายวิชาการบริหารโครงการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงการ ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4, 2/9 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ในรายวิชาการบริหารโครงการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงการ ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4, 2/9 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ในรายวิชาการบริหารโครงการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงการ ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4, 2/9 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัย เทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ โดยใช้ เทคนิค กระบวนการ PDCA ผู้วิจัย ลัดดา เสาร์เป็ง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธ นาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การ บริหารโครงการ ผู้สอนได้เน้นผู้เรียนให้เกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปฏิบัติงานด้วยตนเอง อย่างเต็มที่ แต่ผู้เรียนยังขาดกระบวนการใน การเรียนรู้ และกระบวนการในการทำงานที่ดี ทำงานไม่มีระบบ แบบแผน ไม่มีหลักการที่ ถูกต้อง อันเป็นผลให้ผลงานที่ออกมาไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนได้พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้และการ ปฏิบัติงาน โดยใช้ เทคนิคกระบวนการ PDCA ให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการทำงานอย่างมีระบบ แบบแผนและมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ตามสภาพของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนา ทักษะ เทคนิคกระบวนการทำงานเป็นระบบ ยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4, 2/9 ในรายวิชาการบริหารโครงการ ให้เป็น ระบบ และมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น

4 ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการ ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่ม ครั้ง ที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ที่รายการประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 พฤติก รรม ค่าเฉ ลี่ย 1 การวางแผนร่วมกัน 3.464.07 พัฒน า 2 การแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบ 3.234.00 พัฒน า 3 การปฏิบัติงานอย่าง เป็นขั้นตอน 2.843.76 พัฒน า 4 การตรวจสอบความ ถูกต้องของงาน 2.303.92 พัฒน า 5 การปรับปรุงแก้ไข / พัฒนางาน 2.924.15 พัฒน า รวม 2.953.98 พัฒน า

5 ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมิน พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ที่รายการประเมินครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 พฤติกร รม ค่าเฉลี่ย 1 การมีส่วนร่วมใน กิจกรรม 3.464.30 พัฒนา 2 ความร่วมมือในการ ทำงาน 3.384.30 พัฒนา 3 การเป็นผู้นำ 3.384.07 พัฒนา 4 การเป็นผู้ตาม 3.694.23 พัฒนา 5 ความรับผิดชอบต่อ งานที่ทำเสร็จตาม กำหนด 3.303.76 พัฒนา รวม 3.444.13 พัฒนา

6 ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินความพึง พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนรายวิชาการบริหารโครงการ ที่รายการประเมินค่าเฉ ลี่ย ร้อย ละ ระดับ ความ พึง พอใจ 1 เทคนิควิธีการสอน 4.6593.0 0 มาก ที่สุด 2 บรรยากาศในการ เรียน 4.5090.0 0 มาก 3 การจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ 4.7394.6 0 มาก ที่สุด 4 การพัฒนาตนเองใน การทำงาน 4.5390.6 0 มาก ที่สุด 5 เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 4.7695.2 0 มาก ที่สุด รวม 4.6392.6 0 มาก ที่สุด

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้เทคนิคกระบวนการ PDCA ใน การทำงานช่วยให้ ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการ ทำงานอย่างเป็นระบบ แบบแผนมากยิ่งขึ้น ที่ค่าสถิติระดับ 1.03 ผู้เรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมในการทำงาน กลุ่มเพิ่มขึ้น ที่ค่าสถิติระดับ 0.69 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในรายวิชาการบริหาร โครงการอยู่ในระดับที่พึงพอใจมากที่สุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็น ร้อยละ 92.60

8 ขอขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ในรายวิชาการบริหารโครงการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงการ ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4, 2/9 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google