งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ การสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง ชื่อผู้วิจัย นางอัญชุลี เศา ภายน กลุ่มวิชาการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ การสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง ชื่อผู้วิจัย นางอัญชุลี เศา ภายน กลุ่มวิชาการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ การสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง ชื่อผู้วิจัย นางอัญชุลี เศา ภายน กลุ่มวิชาการตลาด

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา จากประสบการณ์การสอนในรายวิชาการ บริหารเวลา นั้นเป็นการบรรยายเป็น ส่วนใหญ่ ซึ่งจะอยู่ภายในห้องเรียน ในตำรา เรียนเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ไของค์ความรู้ต่าง ๆ จะ เป็นผู้สอนที่ทำหน้าค้นคว้าหา ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนนั้นไม่เกิดองค์ ความรู้ทียั่งยืนจึงได้ศึกษาค้นคว้า วิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ จนพบว่า การสอนโดย ใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้นั้น จะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะความคิด เหตุและผล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบแบบแผน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อให้มีผลทางการเรียนรู้ของ ผู้เรียนดีขึ้นโดยใช้การ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่ยั่งยืน แก้ไขสถานการณ์ ต่างๆ ต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ โดยใช้การเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย 1. ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 2. ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะ ความคิด เหตุและผล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ แบบแผนประโยชน์ สำหรับผู้สอน 3. ผู้สอนสามารถหาวิธีการสอนที่ เหมาะสมกับกลุ่มผู้ เรียนและรายวิชาที่สอน

5 นวัตกรรมที่ใช้ในการ แก้ปัญหา แผนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง (Directed Inquiry) เรื่อง ปัจจัย ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ทีมงาน แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียน แบบทดสอบผลการเรียนรู้หลัง เรียน แบบทดสอบความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรมการ เรียนการสอน

6 สมมติฐานการวิจัย ผู้เรียนมีผลทางการเรียนรู้สูงขึ้น หลังจากการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้แบบนำทาง

7 วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มประชากร นักศึกษา ปวช. ปีที่ 3/1 สาขาการขาย แผนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้แบบนำทาง (Directed Inquiry) เรื่อง ปัจจัย ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ทีมงาน แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียน แบบทดสอบผลการเรียนรู้หลังเรียน การคำนวณหาประสิทธิภาพของ นวัตกรรม

8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ ข้อมูลที่ใช้ (Data) เครื่องมือเก็บข้อมูล (Tool) แบบทดสอบการเรียนรู้ ก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย แบบทดสอบผลการ เรียนรู้หลังเรียน ค่าเฉลี่ย แบบทดสอบความพึง พอใจต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย / ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน

9 สรุปผลการวิจัย

10

11 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดย การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ทุกคนสอบผ่านทุกคน ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ในการ เรียนรู้แบบสืบเสาะของผู้เรียนจากการทำ แบบสอบถามพบว่าทุกคนมีความพึงพอใจ เป็นอย่างมากกับการศึกษาแบบแนว ทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น อย่างมาก

12 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสืบ เสาะหาความรู้นั้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่าง มากเห็นได้จากการนำผลเปรียบเทียบตามแนวคิด ของ บุญชม ศรีสะอาด (2535 : 100) ผู้เรียนได้ ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ เกิดแนวทางการเรียนรู้แบบ ใหม่ บรรยากาศการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนอยากศึกษา ค้นคว้า ถามตอบ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง ดี จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้นั้นทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดใหม่ค้นพบได้ ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อมีการชี้แนะหน้าที่บทบาทของตนเองเกี่ยวกับการ เรียนรู้ตามวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้น ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้น วางแผนการทำกิจกรรม ร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของกัน มีความรับผิดมาก ขึ้น กล้าแสดงออก มีอิสระในการคิดตามแนวทาง

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ การสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง ชื่อผู้วิจัย นางอัญชุลี เศา ภายน กลุ่มวิชาการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google