งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง
ชื่อผู้วิจัย นางอัญชุลี เศาภายน กลุ่มวิชาการตลาด

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
จากประสบการณ์การสอนในรายวิชาการบริหารเวลา นั้นเป็นการบรรยายเป็น ส่วนใหญ่ ซึ่งจะอยู่ภายในห้องเรียน ในตำราเรียนเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นการคิด วิเคราะห์ แนวทางการแก้ไของค์ความรู้ต่าง ๆ จะเป็นผู้สอนที่ทำหน้าค้นคว้าหา ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนนั้นไม่เกิดองค์ความรู้ทียั่งยืนจึงได้ศึกษาค้นคว้า วิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ จนพบว่า การสอนโดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้นั้น จะทำให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะความคิด เหตุและผล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบแบบแผน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อให้มีผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนดีขึ้นโดยใช้การ เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้ที่ยั่งยืนแก้ไขสถานการณ์ ต่างๆ ต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ โดยใช้การเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 2. ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะความคิด เหตุและผล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบแบบแผนประโยชน์ สำหรับผู้สอน 3. ผู้สอนสามารถหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ เรียนและรายวิชาที่สอน

5 นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา
• แผนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง (Directed Inquiry) เรื่อง ปัจจัย ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาทีมงาน • แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียน • แบบทดสอบผลการเรียนรู้หลังเรียน • แบบทดสอบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน

6 สมมติฐานการวิจัย ผู้เรียนมีผลทางการเรียนรู้สูงขึ้นหลังจากการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบนำทาง

7 วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มประชากร นักศึกษา ปวช. ปีที่ 3/1 สาขาการขาย
กลุ่มประชากร นักศึกษา ปวช. ปีที่ 3/1 สาขาการขาย แผนการสอนโดยวิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบนำทาง (Directed Inquiry) เรื่อง ปัจจัยด้านการเรียนรู้และการพัฒนาทีมงาน แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียน แบบทดสอบผลการเรียนรู้หลังเรียน การคำนวณหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

8 การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อมูลที่ใช้ (Data) เครื่องมือเก็บข้อมูล (Tool) แบบทดสอบการเรียนรู้ก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย แบบทดสอบผลการเรียนรู้หลังเรียน แบบทดสอบความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

9 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย

10 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย

11 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ทุกคนสอบผ่านทุกคน ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ในการเรียนรู้แบบสืบเสาะของผู้เรียนจากการทำแบบสอบถามพบว่าทุกคนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับการศึกษาแบบแนวทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นอย่างมาก

12 อภิปรายผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น ผู้เรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเห็นได้จากการนำผลเปรียบเทียบตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด(2535 : 100) ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ เกิดแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ บรรยากาศการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนอยากศึกษาค้นคว้า ถามตอบ ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดใหม่ค้นพบได้ด้วยตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อมีการชี้แนะหน้าที่บทบาทของตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้น ผู้เรียนมีความมั่นใจมากขึ้น วางแผนการทำกิจกรรมร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของกัน มีความรับผิดมากขึ้น กล้าแสดงออก มีอิสระในการคิดตามแนวทาง

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสืบเสาะหา ความรู้แบบนำทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google