งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร ความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ จะมี 2 ส่วน 1. วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร ความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ จะมี 2 ส่วน 1. วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร ความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ จะมี 2 ส่วน 1. วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามจาก สิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น - สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร - สิ่งต่างๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร - สิ่งต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอย่างไรในอนาคต มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรการการพยายาม หาคำตอบจากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ นำไปสู่ข้อสรุปเป็น ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด ทฤษฎี หลักการ และกฎต่างๆ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ 2. วิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่สามารถ ตรวจสอบได้ จึงได้ความรู้ที่มีขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ จึงได้ ความรู้ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์

2 ฟิสิกส์คืออะไร ฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษา ธรรมชาติของสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง กายภาพ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การ ค้นคว้าหาความรู้ทางฟิสิกส์ทำได้โดยการสังเกต การ ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็น ทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้สามารถนำไปใช้ อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือทำนายสิ่งที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต และความรู้นี้สามารถนำไปใช้เป็น พื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของมนุษย์ 1. ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ 2. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน 3. ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล 4. ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจาก ปรากฎการณ์ธรรมชาติ 5. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อาศัยการทดลอง อะไรก็ ตามที่ต้องเรียนรู้โลกทางกายภาพ จะเรียนรู้ผ่านการ ทดลอง

3 เทคโนโลยีคืออะไร เทคโนโลยี มีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยทั่วไป หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงาน หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งขอที่ จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ ความหมาย เทคโนโลยี คือ การประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ คำว่า เทคโนโลยี ในทางเศรษฐศาสตร์ มอง เทคโนโลยีว่า เป็นความรู้ของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน ใน การนำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ( รวมถึงความรู้ว่าเราสามารถผลิตอะไรได้บ้าง ) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ ทางเทคนิคของเราเพิ่มขึ้น

4 ฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อย่างไร ฟิสิกส์คือการอธิบายธรรมชาติต่างๆด้วย หลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุและผล ส่วนเทคโนโลยีถ้าแปลตรงตัวในภาษาไทยคือ " ประยุกต์วิทยา " เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง ฟิสิกส์กับเทคโนโลยี คือฟิสิกส์เป็นต้นกำเนิดของ เทคโนโลยี จากการอธิบายกฏเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในธรรมชาติแล้วนำผลที่ได้มาประยุกต์ใช้และพัฒนา จนเกิเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร ความหมายของคำว่า วิทยาศาสตร์ จะมี 2 ส่วน 1. วิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google