งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OLAP : การดำเนินการกับ OLAP. Roll up และ Drill DownRoll up และ Drill Down – Roll up เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับ ความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OLAP : การดำเนินการกับ OLAP. Roll up และ Drill DownRoll up และ Drill Down – Roll up เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับ ความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OLAP : การดำเนินการกับ OLAP

2 Roll up และ Drill DownRoll up และ Drill Down – Roll up เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับ ความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากส่วน ของรายละเอียดมาก จนมาเป็นข้อมูลสรุป –Drill Down เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับ ความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จาก ข้อมูลสรุป จนมาเป็นข้อมูลในส่วนรายละเอียด Slice and DiceSlice and Dice – Slice เป็นการเลือกพิจารณาผลลัพธ์บางส่วนที่ เราสนใจ โดยการเลือกเฉพาะค่าที่ถูกกำกับ ด้วยข้อมูลบางค่าของแต่ละมิติ –Dice เป็นกระบวนการพลิกแกนหรือมิติข้อมูล ให้มุมมองที่ต่างออกไป

3 การดำเนินการกับ OLAP : Roll up และ Drill Down (1/2) Regi on Sum Nort h 61,0 00 Sout h 41,5 00 Product Type Gloss ary Misc. Regi on Nort h 55,00 0 6,00 0 Sout h 31,00 0 10,5 00 Product Type Gloss ary Misc. Regi on Shop Nort h ABC 30,00 0 Nort h Platter 25,00 0 6,00 0 Sout h Five Mart 31,00 0 10,5 00 Roll up Drill Down Region Region-Product Type Region-Shop-Product Type

4 การดำเนินการกับ OLAP : Roll up และ Drill Down (2/2) Product Type Gloss ary Misc. Regi on Shop Nort h ABC 30,00 0 Nort h Platter 25,00 0 6,00 0 Sout h Five Mart 31,00 0 10,5 00 Product Type Glossar y Misc.Misc.ProductFishMeatPork Medici ne Pencil Regi on Shop Nort h ABC10,00020,000 Platter25,0006,000 Sout h Five Mart 8,00023,00010,000500 Roll upDrill Down Region-Shop-Product Type Region-Shop-Product Type-Product Type

5 การดำเนินการกับ OLAP : Slice (1/2) 10,0008,00023,00010,000500 10,00025,0006,000 10,00020,00010,000 ABC Platter Five Mart North South Source Cube FishMeatPorkMed.Pencil GlossaryMisc. 10,0008,00023,00010,000500 10,00025,0006,000 10,00020,00010,000 ABC Platter Five Mart North South Slice FishMeatPorkMed.Pencil GlossaryMisc. 10,0008,00023,000 10,00025,000 10,00020,00010,000 ABC Platter Five Mart North South Slice FishMeatPork Glossary แสดงตัวอย่างการ Slice ข้อมูลเพื่อพิจารณา เฉพาะกลุ่มสินค้าประเภท “Glossary”

6 การดำเนินการกับ OLAP : Slice (2/2) Product Type Glossar y Misc.Misc. ProductFishMeatPork Medici ne Pencil Regi on Shop Nort h ABC10,00020,000 Platter25,0006,000 Sout h Five Mart 8,00023,00010,000500 Product Type Glossar y ProductFishMeatPork Regi on Shop Nort h ABC10,00020,000 Platter25,000 Sout h Five Mart 8,00023,000 Slice:Glossary แสดงตัวอย่างการ Slice ข้อมูลเพื่อพิจารณาเฉพาะ กลุ่มสินค้าประเภท “Glossary”

7 การดำเนินการกับ OLAP : Dice (1/2) Shop Product Type Date Product Type Shop Date การพลิกแกนหรือมิติข้อมูล ให้มุมมองที่ต่างออกไป

8 การดำเนินการกับ OLAP : Dice (2/2) Product Type Glossa ry Misc. Shop ABC30,000 Platter25,0006,000 Five Mart 31,00010,500 Product Type Glossa ry Misc.Date 6/07/200 4 43,00010,000 7/07/200 4 43,0006,500 Shop-Product Type Date-Product Type การพลิกแกนหรือมิติข้อมูล ให้มุมมองที่ต่างออกไป


ดาวน์โหลด ppt OLAP : การดำเนินการกับ OLAP. Roll up และ Drill DownRoll up และ Drill Down – Roll up เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระดับ ความละเอียดของการพิจารณาข้อมูล จากส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google