งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ โดยใช้กระบวนการ PDCA นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) วิจัยโดย นางสาวดาราพร ชูวงษ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

7 ปัญหาในการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ ในหมวด 6 ได้ระบุไว้ว่า “ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” จากการสอนวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ ผลการสอบพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักศึกษาไม่ชอบในรายวิชา เนื่องจากการฝึกซ้ำ ๆ เป็นเวลานานทำให้เมื่อยมือ ขาดแรงจูงใจให้เกิดความสนใจในการเรียน อีกทั้งจำแบบฟอร์มจดหมายไม่ได้ ทำให้ คะแนนการพิมพ์จดหมายไม่ผ่านเกณฑ์

8 ปัญหาในการวิจัย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะพิมพ์ดีดของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยใช้กระบวนการ PDCA ซึ่ง P (Plan) คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น D (Do) คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง C (Check) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน ว่ามีปัญหาอะไร (Act) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ จึงยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน ที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะจัดทำวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) โดยใช้กระบวนการ PDCA

9 กลุ่มตัวอย่างและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 22 ห้องเรียน นักศึกษาจำนวน 870 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา สาขางานการบัญชี จำนวน 3 ห้อง 95 คน สาขางาน การขาย จำนวน 2 ห้อง 66 คน สาขางานภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 ห้อง 54 คน โดยเป็นนักศึกษา ปวช. 2/8-2/ รอบเช้า รวมจำนวน 7 ห้อง นักศึกษา 215 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

10 กลุ่มตัวอย่างและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์

11 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
ตารางที่ 1 คะแนน t ปกติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการทดลอง ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน คน Descriptive Statistics การสอบ N Minimum Maximum Mean Std. Deviation P T1 215 5.00 10.00 5.0791 .000 T2 4.00 8.5935 .95435 Valid N (listwise) *P < .01

12 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษาที่เรียน และพิมพ์แบบฝึกหัดจดหมายธุรกิจต่างประเทศโดยการวางแผน การทำงานอย่างมีขั้นตอน โดยการใช้กระบวนการ PDCA คือ 1. Plan การวางแผน คือการศึกษาโจทย์ก่อนการลงมือปฏิบัติการพิมพ์ 2. Do การลงมือพิมพ์จดหมายตามแผน 3. Check การตรวจสอบผลงานที่พิมพ์ 4. Action การตรวจสอบผลงาน หากพบว่าผิดพลาดให้พิมพ์แก้ไข หากตรวจสอบว่าถูกต้องให้นำส่งอาจารย์ผู้สอน การวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นกระบวนการส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

13 สรุปผลการวิจัย โดยก่อนจัดกิจกรรมนักศึกษาได้คะแนนการสอบค่าเฉลี่ย คะแนน หลังการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการ PDCA นักศึกษาได้คะแนนการทดสอบมีค่าเฉลี่ย 8.59 การทดสอบหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า การทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google