งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ โดยใช้กระบวนการ PDCA นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ โดยใช้กระบวนการ PDCA นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ โดยใช้กระบวนการ PDCA นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) วิจัยโดย นางสาวดาราพร ชูวงษ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาในการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 ในหมวด 6 ได้ระบุไว้ว่า “ ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้อง เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” จากการสอนวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ ผลการสอบพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กำหนด นักศึกษาไม่ชอบในรายวิชา เนื่องจากการฝึกซ้ำ ๆ เป็นเวลานานทำให้เมื่อยมือ ขาดแรงจูงใจให้เกิดความ สนใจในการเรียน อีกทั้งจำแบบฟอร์มจดหมายไม่ได้ ทำให้ คะแนนการพิมพ์จดหมายไม่ผ่านเกณฑ์

3 ปัญหาในการวิจัย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะพิมพ์ดีด ของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยใช้ กระบวนการ PDCA ซึ่ง P (Plan) คือ การวางแผนงานจาก วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น D (Do) คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานอย่างเป็นระบบและมี ความต่อเนื่อง C (Check) คือ การตรวจสอบผลการ ดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน ว่ามีปัญหาอะไร (Act) การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหา ใด ๆ จึงยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงาน ที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป ผู้วิจัย จึงมีความประสงค์จะจัดทำวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC) โดยใช้กระบวนการ PDCA

4 กลุ่มตัวอย่างและวัตถุประสงค์ ของการวิจัย ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 22 ห้องเรียน นักศึกษาจำนวน 870 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สาขางานการบัญชี จำนวน 3 ห้อง 95 คน สาขางาน การ ขาย จำนวน 2 ห้อง 66 คน สาขางาน ภาษาต่างประเทศ จำนวน 2 ห้อง 54 คน โดยเป็นนักศึกษา ปวช. 2/8-2/14 รอบเช้า รวมจำนวน 7 ห้อง นักศึกษา 215 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง

5 กลุ่มตัวอย่างและวัตถุประสงค์ ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ใน รายวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน รายวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์

6 การวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตารางที่ 1 คะแนน t ปกติของแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการทดลอง ของ นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 215 คน *P <.01 การสอบ NMinimumMaximumMean Std. Deviation P T1 2155.0010.00 5.07911.00386.000 T2 2154.0010.00 8.5935.95435 Valid N (listwise) 215 Descriptive Statistics

7 สรุปผลการวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า นักศึกษาที่เรียน และพิมพ์ แบบฝึกหัดจดหมายธุรกิจต่างประเทศโดยการวางแผน การทำงานอย่างมีขั้นตอน โดยการใช้กระบวนการ PDCA คือ 1. Plan การวางแผน คือการศึกษาโจทย์ ก่อนการลงมือปฏิบัติการพิมพ์ 2. Do การลงมือพิมพ์ จดหมายตามแผน 3. Check การตรวจสอบผลงานที่ พิมพ์ 4. Action การตรวจสอบผลงาน หากพบว่า ผิดพลาดให้พิมพ์แก้ไข หากตรวจสอบว่า ถูกต้องให้นำส่งอาจารย์ผู้สอน การวิเคราะห์การ ทำงานอย่างเป็นกระบวนการส่งผลให้นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

8 สรุปผลการวิจัย โดยก่อนจัดกิจกรรมนักศึกษาได้คะแนนการ สอบค่าเฉลี่ย 5.07 คะแนน หลังการจัดกิจกรรมการ สอนโดยใช้กระบวนการ PDCA นักศึกษาได้คะแนน การทดสอบมีค่าเฉลี่ย 8.59 การทดสอบหลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูง กว่า การทดสอบก่อนการจัดกิจกรรม มีนัยสำคัญทาง สถิติ ที่ระดับ.05


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ โดยใช้กระบวนการ PDCA นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google