งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การจัดทำแผนงานโรงพยาบาล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล 2. ที่มาของการจัดทำแผน โรงพยาบาล ควรมาจากอุบัติการณ์ การทบทวนการดูแลผู้ป่วย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การจัดทำแผนงานโรงพยาบาล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล 2. ที่มาของการจัดทำแผน โรงพยาบาล ควรมาจากอุบัติการณ์ การทบทวนการดูแลผู้ป่วย 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การจัดทำแผนงานโรงพยาบาล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล 2. ที่มาของการจัดทำแผน โรงพยาบาล ควรมาจากอุบัติการณ์ การทบทวนการดูแลผู้ป่วย 3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ในการจัดทำแผนงาน 5. การประเมินติดตามแผนงาน การสรุปการดำเนินงานตาม แผนงาน 4. การกำกับให้หน่วยงานดำเนินการ ตามแผนที่วางไว้

3 6. การจัดทำแผนสอดคล้องกับทีม นำอื่น ๆ ทางคุณภาพ 7. หน่วยงานมีส่วนในการออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ 8. การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้ หน่วยงานเอาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ ประโยชน์ในการให้บริการ 5. การนำผลการประเมินและ ติดตามแผน มาใช้ในการปรับปรุง แผนในรอบปีที่ผ่านมา 9. ความถูกต้อง ครบถ้วนของ สารสนเทศ 10. การนำระบบสารสนเทศไปใช้ใน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

4 11. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงใน หน่วยงานและการรายงาน อุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความ เสี่ยง แนวทางการป้องกันความ เสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 12. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 13. การจัดโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน สะอาดและปลอดภัย 14. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง

5 16. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะ จัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า 15. ความเหมาะสมในการสร้างและ ติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการ พัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt 1. การจัดทำแผนงานโรงพยาบาล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล 2. ที่มาของการจัดทำแผน โรงพยาบาล ควรมาจากอุบัติการณ์ การทบทวนการดูแลผู้ป่วย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google