งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ทีมเยี่ยมสำรวจภายใน โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

2 ประเด็นคุณภาพ : ฝ่ายแผนงาน/สารสนเทศ
1. การจัดทำแผนงานโรงพยาบาลสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 2. ที่มาของการจัดทำแผนโรงพยาบาล ควรมาจากอุบัติการณ์ การทบทวนการดูแลผู้ป่วย 3. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการจัดทำแผนงาน 4. การกำกับให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 5. การประเมินติดตามแผนงาน การสรุปการดำเนินงานตามแผนงาน

3 ประเด็นคุณภาพ : ฝ่ายแผนงาน/สารสนเทศ
5. การนำผลการประเมินและติดตามแผน มาใช้ในการปรับปรุงแผนในรอบปีที่ผ่านมา 6. การจัดทำแผนสอดคล้องกับทีมนำอื่น ๆ ทางคุณภาพ 7. หน่วยงานมีส่วนในการออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ 8. การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้หน่วยงานเอาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการ 9. ความถูกต้อง ครบถ้วนของสารสนเทศ 10. การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

4 ประเด็นคุณภาพ : ฝ่ายแผนงาน/สารสนเทศ
11. การจัดทำบัญชีความเสี่ยงในหน่วยงานและการรายงานอุบัติการณ์รวมทั้งการทบทวนความเสี่ยง แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและผลลัพธ์การดำเนินงาน 12. การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 13. การจัดโครงสร้าง สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน สะอาดและปลอดภัย 14. ผลงานการพัฒนาคุณภาพที่ภูมิใจและสามารถนำไปเป็นตัวอย่าง

5 ประเด็นคุณภาพ : ฝ่ายแผนงาน/สารสนเทศ
15. ความเหมาะสมในการสร้างและติดตามตัวชี้วัดในการประเมินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 16. แผนการพัฒนาคุณภาพที่จะจัดทำใน 1-2 ปีข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt สรุปประเด็นคุณภาพหน่วยงาน ในการเยี่ยมสำรวจภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google