งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมิน โครงการ จัดตั้ง กอง แผนงาน. 2 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน จุดอ่อน 1. ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่ดี เหมาะสมเนื่องจากจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมิน โครงการ จัดตั้ง กอง แผนงาน. 2 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน จุดอ่อน 1. ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่ดี เหมาะสมเนื่องจากจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมิน โครงการ จัดตั้ง กอง แผนงาน

2 2 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน จุดอ่อน 1. ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่ดี เหมาะสมเนื่องจากจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่ เร่งด่วนอยู่เสมอ 2. มีภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและขาด ระบบของข้อมูลและสารสนเทศทำให้เวลาส่วน ใหญ่ถูกใช้ไปกับการจัดข้อมูล การตรวจสอบ ความถูกต้อง ทำให้เวลาในการทำงานเชิงพัฒนา หรือการพัฒนางานใหม่ไม่มี 3. บุคลากรมีศักยภาพน้อยในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ รายงานผลการปฏิบัติงาน ขาดการวางแผนการทำงานในเชิงรุก

3 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน 4. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องของ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ นำเสนอข้อมูลและ สารสนเทศ การใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เขียนแบบรวมถึงการประมาณราคา 5. ขาดบุคลากรเฉพาะทางในการออกแบบ 6. การทำวิจัยสถาบันยังมีน้อย โดยบุคลากร ยังไม่มีความกระตือรือร้นในการทำ เท่าที่ควร 7. การรวบรวมข้อมูลจะต้องขอความร่วมมือ จาคณะ / หน่วยงานต่างๆ ต้องใช้เวลา รวบรวมและเสียเวลาในการตรวจสอบ โดยเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเร่งด่วนทำให้ ข้อมูลผิดพลาดได้ง่าย

4 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน จุดแข็ง 1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมหรือรับรู้ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาต่างๆ เพื่อ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 2. บุคลากรมีจิตบริการ ประสานงานได้ดี 3. บุคลากรมีความเป็นเอกภาพที่สามารถจะ ส่งเสริมสนับสนุนให้ ดำเนินงานไปได้ด้วยดี 4. สำนักงานอธิการบดี มีงบประมาณ สนับสนุนในการทำวิจัยสถาบันอย่าง เพียงพอเพื่อรองรับการทำงานวิจัยของ บุคลากร

5 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน ข้อเสนอแนะและการพัฒนาในภาพรวม 1. ควรปรับปรุงระบบการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการที่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายอย่างมีระบบ และตรงตาม ภาระงาน 2. ควรกำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะให้เป็นไปตาม ภารกิจของหน่วยงานที่สามารถเล็งเห็นถึง ผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ที่สะท้อน ผลการดำเนินงานที่เป็นคุณภาพเชิง ประจักษ์

6 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน สิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน 3-5 อันดับ ( กอง แผนงาน ) ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานเพื่อ กำหนดแผนกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเชื่อมโยงกับแผน คณะ / มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความ สอดคล้องของแผนกับการดำเนินงานของกอง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการพัฒนา สถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มบทบาทการวิจัย สถาบันเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ อย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูล / แนวทาง ประกอบการวางแผนพัฒนาวิทยาเขต รวมทั้ง เพื่อใช้ปรับแผนการดำเนินการของวิทยาเขต และหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขต พัฒนาฐานข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูล / เอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน

7 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน สิ่งที่ควรพัฒนา ปรับเพิ่มศักยภาพของบุคลากร พัฒนา ระบบงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจเฉพาะ เช่น เพิ่มความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอข้อมูลและ สารสนเทศ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบ เขียนแบบ รวมถึงการประมาณ ราคา ควรมีการจัดทำและรวบรวมข้อมูล ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคารายการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ให้ชัดเจน ระบบการมีส่วนร่วมและการสื่อความเข้าใจกัน ระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างแผนงานและ จัดทำผังแม่บทวิทยาเขตปัตตานี

8 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน ทิศทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การมีระบบข้อมูลการวางแผนที่ผู้บริหาร สามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทันที

9 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน ผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากการ ประเมินคุณภาพภายใน / ภายนอก มีความครบถ้วน นวัตกรรม ไม่มี แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ไม่มี

10 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ( บุคลากร 2, อาจารย์ 1) การให้บริการและการให้คำแนะนำปรึกษา อยู่ในเกณฑ์ดี โครงสร้างของหน่วยแม่บทและออกแบบ ก่อสร้างในงานประสานการวางแผน น่าจะ เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของงาน อาคาร การประสานงานมักจะขอข้อมูลอย่าง เร่งด่วน ควรมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ใน การวางแผนการดำเนินงานในส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมิน โครงการ จัดตั้ง กอง แผนงาน. 2 โครงการจัดตั้งกอง แผนงาน จุดอ่อน 1. ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่ดี เหมาะสมเนื่องจากจำเป็นต้องปฏิบัติงานที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google