งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย

2 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ และปกป้อง ทางสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และ เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ ปัญหาเอดส์สูง Comprehensive HIV/AIDS Care, Support and Social Protection for Affected and Vulnerable Children living in High Prevalence Area to Achieve Full Potential in Health and Development (CHILDLIFE) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน

3 ความเป็นมา 1. กองทุนโลกเป็นองค์กรอิสระ สำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ 2. งบประมาณกองทุนโลกมาจากเงินบริจาคของนานาประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย โครงการด้านเอดส์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน โลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 3 รอบ ได้แก่  โครงการเอดส์รอบที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่มี อายุตั้งแต่ ปี  โครงการเอดส์รอบที่ 8 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มผู้ต้องขัง  โครงการเอดส์รอบที่ 10 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กติดเชื้อ เด็กที่ ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง 3. กองทุนโลกได้จัดสรรงบประมาณให้ประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงาน บริหารโครงการกองทุนโลก โดย กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับทุนหลักภาครัฐ (PR)

4 ความเป็นมา (ต่อ) การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการ คุ้มครองทางสังคมแบบองค์รวมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และ เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีสูง โดยกองทุนโลกสนับสนุนงบประมาณระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ ) 1.หน่วยงานรับทุนหลักภาครัฐ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานรับทุนรองได้แก่ -กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ด้านสุขภาพ) -กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -องค์การ PATH (ด้านวิชาการ) -องค์การ PACT (ด้านการติดตามและประเมินผล)

5 ความเป็นมา (ต่อ) 2. หน่วยงานรับทุนหลักภาคเอกชน : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (ACCESS) โดยมีหน่วยงานรับทุนรองได้แก่ -มูลนิธิรักษ์ไทย -มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี -มูลนิธิศุภนิมิต -มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ -มูลนิธิรักษ์เด็ก -มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย -องค์การแพลน PLAN -สมาคมวางแผนครอบครัว PPAT

6 เป้าหมาย เป้าหมายของโครงการ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ (CABA) และเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงอื่นๆ ใน ชุมชนที่มีสถานการณ์เอดส์สูง ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในสังคมไม่ต่างจากเด็กทั่วไป กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับคุ้มครองดูแลภายใต้โครงการ ดังนี้ เด็ก หมายถึง ผู้ที่อายุแรกเกิดถึงต่ำกว่า 18 ปี เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ (CABA) หมายถึง - เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี (จากทุกความเสี่ยง-แรกเกิด-พฤติกรรมเสี่ยง) - เด็กที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่มีพ่อแม่ ติดเชื้อเอชไอวี หรืออาศัยอยู่กับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

7 เด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงหรืออยู่ในภาวะยากลำบาก 5 เกณฑ์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้แก่ (1) ยากจน (2) เร่ร่อน (3) ไม่มีสถานะบุคคล (4) สิ้นสุดหรือยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม (5) เด็กในครอบครัวผู้ติดเชื้อ เด็กชาติพันธุ์ที่ไม่ได้สัญชาติไทยและเข้าไม่ถึงบริการพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เป้าหมาย (ต่อ)

8 พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด : ประเมินจากตัวเลขคาดประมาณอนาคตความชุก แม่ตั้งครรภ์มีเชื้อ/ แม่มีเชื้อ/ เด็กติดเชื้อที่รับยา 1,860 ตำบล กรุงเทพมหานคร รายชื่อจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ 6 จังหวัดภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เพชรบูรณ นครสวรรค์ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด 9 จังหวัดภาคกลาง : ชลบุรี ระยอง นนทบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี จันทบุรี เพชรบุรี 5 จังหวัดภาคใต้ : สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร เป้าหมาย (ต่อ)

9 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) การเข้าถึงพื้นที่โครงการ(%ของจำนวนตำบลใน 29 จังหวัด จากจำนวนตำบลทั้งหมด 3,720 ตำบล) ปีที่ 1 : 15% = 558 ตำบล ปีที่ 2 : 30% = 1,116 ตำบล ปีที่ 3 : 50% = 1,860 ตำบล คาดว่าโครงการระยะ 5 ปี จะเข้าถึง 1,860 ตำบล(50%) เด็กสภาวะ เสียง 132,060 คน (ในจำนวนนี้เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 65,100 คน) เป้าหมาย (ต่อ)

10 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. การเสริมความเข้มแข็งและประสานการทำงานเชื่อมโยงสุขภาพ การมี ส่วนร่วมของชุมชน การปกป้องทางสังคม เพื่อพัฒนาบริการให้มี คุณภาพโดยคำนึงถึงประเด็นความอ่อนไหวในเด็ก 2. การเข้าถึงการรักษาและบริการทางสังคมที่เท่าเทียมของเด็กที่ได้รับ ผลกระทบจากเอดส์และเอชไอวี เด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากและเด็ก อื่นที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม 3. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มการยอมรับทางสังคมที่มีต่อเด็ก และผู้ได้รับ ผลกระทบจากเอดส์และเอชไอวี รวมทั้งคนที่ถูกรังเกียจหรือไม่ได้รับ การยอมรับเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ 4. ส่งเสริมศักยภาพระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล รวมทั้งชุมชนให้ มีกลยุทธ์ด้านระบบข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบริการให้กับเด็ก

11 ตัวชี้วัดหลักที่กรมอนามัยรับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ Number of children received age-appropriate health service at health setting including orphanage and day care (จำนวนเด็กที่ได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพสถาน สงเคราะห์เด็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก) ตัวชี้วัด Number of hospitals establishing case management approach (จำนวนโรงพยาบาลที่จัดระบบการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล) ตัวชี้วัด Number of health care providers trained on specific skilled needed to provide age and gender specific services to children (จำนวนผู้ให้บริการสุขภาพได้รับการอบรมทักษะเฉพาะในการให้บริการ ที่เหมาะสมกับอายุและเพศภาวะของเด็ก) ตัวชี้วัด Number of care providers in orphanages and day care centers trained (จำนวนผู้ให้บริการในสถานสงเคราะห์เด็ก และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้รับการอบรม)

12 โครงส ร้าง PR - DDC กรมอนามัย ศูนย์อนามัยและสมาคมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 29 จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

13 13 ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE Input s PR- Access PR-DDC HIV/ CM YF S พัฒนา การ -Psycho- Social -Social Protection ๐ - ๒ ปี ๓ - ๕ ปี ๖ - ๑๑ ปี ๑๒ - ๑๘ ปี -Case Finding -Capacity for CABA -De-Stigma PC M PCP C กรมอนามัย MCH Board - โครงการสายใย รัก -RH วัยรุ่น / วัย เรียน - รร. ส่งเสริม สุขภาพ -PCPC - รพศ./ รพจ. - รพช.(ARV ANC บริการ ด้านจิตเวช ) - สสอ. - รพสต. - สถาน สงเคราะห์เด็ก - ศูนย์เด็กเล็ก ** -CAG/ อบต. - โรงเรียน -…….. กรมควบคุม โรค -YFS -ARV HIV Qual T. การบริการเด็กในชุมชน CAG ศู น ย์ เ ข ต ฯ / ส ค ร. หน่วยจัดการในพื้นที่

14 ๑.พิการ ๒.กำพร้า ๓.ยากจน ๔.ต้องคดี/สิ้นสุดหรือยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ๕.เร่ร่อน ๖.ชาติพันธุ์/ ไม่มีบัตร ๗.ถูกทารุณกรรม ๘.ติดเชื้อเอชไอวี (infected/ Affected) 14 นิยาม เด็กในภาวะเปราะบาง (พม.)

15 กลุ่มเป้าหมาย สุขภาพสังคมชุมชน 15 ภาพการทำงานโครงการ CHILDLIFE ระหว่าง 3 ระบบ

16 นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร: , ต่อ 132 โทรสาร: มือถือ website :


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google