งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย

2 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพ และปกป้อง ทางสังคมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และ เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ ปัญหาเอดส์สูง Comprehensive HIV/AIDS Care, Support and Social Protection for Affected and Vulnerable Children living in High Prevalence Area to Achieve Full Potential in Health and Development (CHILDLIFE) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน

3 ความเป็นมา 1. กองทุนโลกเป็นองค์กรอิสระ สำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ 2. งบประมาณกองทุนโลกมาจากเงินบริจาคของนานาประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย โครงการด้านเอดส์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน โลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 3 รอบ ได้แก่  โครงการเอดส์รอบที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเยาวชนที่มี อายุตั้งแต่ 12 -24 ปี  โครงการเอดส์รอบที่ 8 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มชายรักชาย กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มผู้ต้องขัง  โครงการเอดส์รอบที่ 10 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กติดเชื้อ เด็กที่ ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบาง 3. กองทุนโลกได้จัดสรรงบประมาณให้ประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงาน บริหารโครงการกองทุนโลก โดย กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรับทุนหลักภาครัฐ (PR)

4 ความเป็นมา (ต่อ) การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการ คุ้มครองทางสังคมแบบองค์รวมสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ และ เด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีสูง โดยกองทุนโลกสนับสนุนงบประมาณระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2555 - 2557) 1.หน่วยงานรับทุนหลักภาครัฐ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน่วยงานรับทุนรองได้แก่ -กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ด้านสุขภาพ) -กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -องค์การ PATH (ด้านวิชาการ) -องค์การ PACT (ด้านการติดตามและประเมินผล)

5 ความเป็นมา (ต่อ) 2. หน่วยงานรับทุนหลักภาคเอกชน : มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (ACCESS) โดยมีหน่วยงานรับทุนรองได้แก่ -มูลนิธิรักษ์ไทย -มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี -มูลนิธิศุภนิมิต -มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ -มูลนิธิรักษ์เด็ก -มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย -องค์การแพลน PLAN -สมาคมวางแผนครอบครัว PPAT

6 เป้าหมาย เป้าหมายของโครงการ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ (CABA) และเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงอื่นๆ ใน ชุมชนที่มีสถานการณ์เอดส์สูง ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและคุณภาพชีวิต รวมทั้งได้รับการยอมรับในสังคมไม่ต่างจากเด็กทั่วไป กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับคุ้มครองดูแลภายใต้โครงการ ดังนี้ เด็ก หมายถึง ผู้ที่อายุแรกเกิดถึงต่ำกว่า 18 ปี เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ (CABA) หมายถึง - เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี (จากทุกความเสี่ยง-แรกเกิด-พฤติกรรมเสี่ยง) - เด็กที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่มีพ่อแม่ ติดเชื้อเอชไอวี หรืออาศัยอยู่กับ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

7 เด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงหรืออยู่ในภาวะยากลำบาก 5 เกณฑ์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้แก่ (1) ยากจน (2) เร่ร่อน (3) ไม่มีสถานะบุคคล (4) สิ้นสุดหรือยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม (5) เด็กในครอบครัวผู้ติดเชื้อ เด็กชาติพันธุ์ที่ไม่ได้สัญชาติไทยและเข้าไม่ถึงบริการพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เป้าหมาย (ต่อ)

8 พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด : ประเมินจากตัวเลขคาดประมาณอนาคตความชุก แม่ตั้งครรภ์มีเชื้อ/ แม่มีเชื้อ/ เด็กติดเชื้อที่รับยา 1,860 ตำบล กรุงเทพมหานคร รายชื่อจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ 6 จังหวัดภาคเหนือ : เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เพชรบูรณ นครสวรรค์ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด 9 จังหวัดภาคกลาง : ชลบุรี ระยอง นนทบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี จันทบุรี เพชรบุรี 5 จังหวัดภาคใต้ : สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง ชุมพร เป้าหมาย (ต่อ)

9 ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) การเข้าถึงพื้นที่โครงการ(%ของจำนวนตำบลใน 29 จังหวัด จากจำนวนตำบลทั้งหมด 3,720 ตำบล) ปีที่ 1 : 15% = 558 ตำบล ปีที่ 2 : 30% = 1,116 ตำบล ปีที่ 3 : 50% = 1,860 ตำบล คาดว่าโครงการระยะ 5 ปี จะเข้าถึง 1,860 ตำบล(50%) เด็กสภาวะ เสียง 132,060 คน (ในจำนวนนี้เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 65,100 คน) เป้าหมาย (ต่อ)

10 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. การเสริมความเข้มแข็งและประสานการทำงานเชื่อมโยงสุขภาพ การมี ส่วนร่วมของชุมชน การปกป้องทางสังคม เพื่อพัฒนาบริการให้มี คุณภาพโดยคำนึงถึงประเด็นความอ่อนไหวในเด็ก 2. การเข้าถึงการรักษาและบริการทางสังคมที่เท่าเทียมของเด็กที่ได้รับ ผลกระทบจากเอดส์และเอชไอวี เด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากและเด็ก อื่นที่ไม่ได้รับการดูแลจากสังคม 3. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มการยอมรับทางสังคมที่มีต่อเด็ก และผู้ได้รับ ผลกระทบจากเอดส์และเอชไอวี รวมทั้งคนที่ถูกรังเกียจหรือไม่ได้รับ การยอมรับเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ 4. ส่งเสริมศักยภาพระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ ตำบล รวมทั้งชุมชนให้ มีกลยุทธ์ด้านระบบข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาบริการให้กับเด็ก

11 ตัวชี้วัดหลักที่กรมอนามัยรับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 Number of children received age-appropriate health service at health setting including orphanage and day care (จำนวนเด็กที่ได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพสถาน สงเคราะห์เด็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก) ตัวชี้วัด 2.5.1 Number of hospitals establishing case management approach (จำนวนโรงพยาบาลที่จัดระบบการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล) ตัวชี้วัด 2.5.3 Number of health care providers trained on specific skilled needed to provide age and gender specific services to children (จำนวนผู้ให้บริการสุขภาพได้รับการอบรมทักษะเฉพาะในการให้บริการ ที่เหมาะสมกับอายุและเพศภาวะของเด็ก) ตัวชี้วัด 2.5.4 Number of care providers in orphanages and day care centers trained (จำนวนผู้ให้บริการในสถานสงเคราะห์เด็ก และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ได้รับการอบรม)

12 โครงส ร้าง PR - DDC กรมอนามัย ศูนย์อนามัยและสมาคมอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 29 จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

13 13 ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE Input s PR- Access PR-DDC HIV/ CM YF S พัฒนา การ -Psycho- Social -Social Protection ๐ - ๒ ปี ๓ - ๕ ปี ๖ - ๑๑ ปี ๑๒ - ๑๘ ปี -Case Finding -Capacity for CABA -De-Stigma PC M PCP C กรมอนามัย MCH Board - โครงการสายใย รัก -RH วัยรุ่น / วัย เรียน - รร. ส่งเสริม สุขภาพ -PCPC - รพศ./ รพจ. - รพช.(ARV ANC บริการ ด้านจิตเวช ) - สสอ. - รพสต. - สถาน สงเคราะห์เด็ก - ศูนย์เด็กเล็ก ** -CAG/ อบต. - โรงเรียน -…….. กรมควบคุม โรค -YFS -ARV HIV Qual T. การบริการเด็กในชุมชน CAG ศู น ย์ เ ข ต ฯ / ส ค ร. หน่วยจัดการในพื้นที่

14 ๑.พิการ ๒.กำพร้า ๓.ยากจน ๔.ต้องคดี/สิ้นสุดหรือยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม ๕.เร่ร่อน ๖.ชาติพันธุ์/ ไม่มีบัตร ๗.ถูกทารุณกรรม ๘.ติดเชื้อเอชไอวี (infected/ Affected) 14 นิยาม เด็กในภาวะเปราะบาง (พม.)

15 กลุ่มเป้าหมาย สุขภาพสังคมชุมชน 15 ภาพการทำงานโครงการ CHILDLIFE ระหว่าง 3 ระบบ

16 นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร: 044-305 131, 044-305 134 ต่อ 132 โทรสาร: 044-291 506 มือถือ 081-977 3582 E-mail: nopawana@yahoo.comnopawana@yahoo.com website : http://hpc5.anamai.moph.go.th


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมโครงการ CHILDLIFE นพวรรณ หมื่นน้อย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google