งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาใน บทเรียน o ความหมายของสหกรณ์ออม ทรัพย์ o วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออม ทรัพย์ o บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ o บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี ต่อสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาใน บทเรียน o ความหมายของสหกรณ์ออม ทรัพย์ o วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออม ทรัพย์ o บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ o บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี ต่อสมาชิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื้อหาใน บทเรียน o ความหมายของสหกรณ์ออม ทรัพย์ o วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออม ทรัพย์ o บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ o บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี ต่อสมาชิก

3 สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มี สมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพ อย่างเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการ ออม ทรัพย์และให้กู้ยืม เมื่อเกิดความ จำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์งอกเงย และได้รับจด ทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ กลุ่มคนที่มีเงินเดือนเท่านั้น

4 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ 1. การส่งเสริมให้สมาชิกออม ทรัพย์ โดยการถือหุ้นและ รับ ฝากเงิน 2. การจัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิก สหกรณ์จะให้กู้เมื่อ สอบสวน แล้วว่าสมาชิกมีความจำเป็นจริง

5 บทบาทของสหกรณ์ออม ทรัพย์ 1. ในฐานะสหกรณ์ : ส่งเสริมการออม การให้กู้ เงินแก่สมาชิกสหกรณ์ตามความจำเป็น จัด สวัสดิการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก สหกรณ์ 2. ในฐานะสถาบันการเงิน : การระดมเงินออม, การกระจายสินเชื่อและบริการด้านการเงินสู่ ภูมิภาคและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส, การส่งเสริม การประกอบอาชีพส่วนตัวขนาดเล็ก, การ จัดหาและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนยากจน ในเมืองให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย เพื่อให้ มีคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมชุมชนให้ดีขึ้น, การดำเนินงานในฐานะองค์การเอกชนที่มี ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความยากจนและการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน, การให้ การศึกษาและฝึกอบรมแก่ทรัพยากรมนุษย์ใน กลุ่ม เป้าหมายต่าง ๆ, การสนับสนุนระบบ แรงงานสัมพันธ์แบบ ทวิภาคี, การพัฒนา จิตใจและค่านิยมที่ดีงามแก่ ประชาชน

6 บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีต่อสมาชิก 1. ธุรกิจด้านการเงิน 1. การระดมหุ้น  2. เงินฝาก - เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ - เงินฝากประจำ 3. เงินกู้ - เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน - เงินกู้สามัญ - เงินกู้พิเศษ

7 2. การให้บริการด้านการศึกษาอบรม 3. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก  วิธีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก i. การจัดสวัสดิการแบบให้เปล่า ii. การจัดสวัสดิการแบบให้สมาชิก เป็นผู้จ่ายเพื่อจัดสวัสดิการของตน  รูปแบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก i. การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวสมาชิก เช่น การให้จัดการศึกษาบุตรสมาชิกที่ยากจน และเรียนดี ii. การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ เช่น โครงการประกันชีวิตหมู่ iii. การจัดสวัสดิการเพื่อประหยัด ค่าใช้จ่ายสมาชิก เช่น การให้สิทธิในการซื้อของราคาถูก * การจัดสวัสดิการของ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ควรคำนึงถึงกฎหมายต่า ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วย

8 คำถามประเมินผลหลัง เรียน 1. จงชี้แจงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ และบทบาทของสหกรณ์ออม ทรัพย์ที่มีต่อสมาชิกมาให้เข้าใจโดยสังเขป 2. บริการด้านต่าง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ใน ปัจจุบันมีอะไรบ้าง ให้อธิบายแยกประเด็น ดังนี้ - บริการด้านการส่งเสริมการออม ทรัพย์ - บริการด้านการให้เงินกู้ - สวัสดิการต่าง Main Menu


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาใน บทเรียน o ความหมายของสหกรณ์ออม ทรัพย์ o วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออม ทรัพย์ o บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ o บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี ต่อสมาชิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google