งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุดคืออะไร. 2.แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของสำหอสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุดคืออะไร. 2.แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของสำหอสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุดคืออะไร

2 2.แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของสำหอสมุด

3 3.เป้าหมาย / ลักษณะงานที่จะปฏิบัติงานให้ เป็นแบบ One Stop Service ลำดับที่แผนการดำเนินกิจกรรมระยะเวลา ดำเนินการ ระยะเวลาที่คาด ว่าจะแล้วเสร็จ ปัญหา / อุปสรรค 1 ประชุมในงานเพื่อระดมความ คิดเห็น ม. ค.54 - 2 วางแผนดำเนินงาน จัดแบ่ง งาน ม. ค.54 - 3 ดำเนินการตามแผนม. ค. – เม. ย.54 เม. ย.54 - 4 เผยแพร่วิธีการใช้งาน ฐานข้อมูล พ. ค. – มิ. ย.54 มิ. ย.54 - 5 ใช้งานฐานข้อมูลก. ค.54 ก. ย.54 -

4 ลำดับที่แผนการดำเนินกิจกรรมระยะเวลา ดำเนินการ ระยะเวลาที่คาด ว่าจะแล้วเสร็จ ปัญหา / อุปสรรค 1 ประชุมในงานเพื่อระดมความ คิดเห็น พ. ค.54 - 2 วางแผนดำเนินงาน จัดแบ่ง งาน พ. ย.54 ม. ค.54 - 3 ดำเนินการตามแผนมิ. ย. – ส. ค.54 ส. ค.54 - 4 เผยแพร่วิธีการใช้งาน ฐานข้อมูล ส. ค.54 ส. ย.54 - 5 ใช้งานฐานข้อมูลก. ย.54 -

5


ดาวน์โหลด ppt 1.แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุดคืออะไร. 2.แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของสำหอสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google