งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุดคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุดคืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1.แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุดคืออะไร
งานนโยบายและแผน 1.แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุดคืออะไร 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับชั้น 2. ข้อมูลเว็บไซด์ทันสมัย 3. มีการแบ่งภาระงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ในบางส่วน

2 2.แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของ สำหอสมุด
1. การจัดกิจกรรม KM 2. มีการทดลองปฏิบัติเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 3. ไม่ปฏิเสธการจัดการกับปัญหา

3 3.เป้าหมาย / ลักษณะงานที่จะปฏิบัติงานให้เป็นแบบ One Stop Service
แผนการดำเนินงานสู่ One Stop Service (OOS) ของงานนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย เป้าหมายที่ต้องการ การรายงานแบบสอบถามการติดตามผล การจัดโครงการ Online ลำดับที่ แผนการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค 1 ประชุมในงานเพื่อระดมความคิดเห็น ม.ค.54 - 2 วางแผนดำเนินงาน จัดแบ่งงาน 3 ดำเนินการตามแผน ม.ค. – เม.ย.54 เม.ย.54 4 เผยแพร่วิธีการใช้งานฐานข้อมูล พ.ค. – มิ.ย.54 มิ.ย.54 5 ใช้งานฐานข้อมูล ก.ค.54 ก.ย.54

4 ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
เป้าหมายที่ต้องการ การประเมินผลโครงการ Online ลำดับที่ แผนการดำเนินกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปัญหา/อุปสรรค 1 ประชุมในงานเพื่อระดมความคิดเห็น พ.ค.54 - 2 วางแผนดำเนินงาน จัดแบ่งงาน พ.ย.54 ม.ค.54 3 ดำเนินการตามแผน มิ.ย. – ส.ค.54 ส.ค.54 4 เผยแพร่วิธีการใช้งานฐานข้อมูล ส.ย.54 5 ใช้งานฐานข้อมูล ก.ย.54

5 ข อ ข อ บ คุ ณ


ดาวน์โหลด ppt 1.แนวปฏิบัติที่ดีของสำนักหอสมุดคืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google