งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ที่ใช้ x แทน มีการจัดกระทำหรือการให้ตัวแปรทดลอง -x แทน ไม่มีการจัดกระทำหรือการให้ตัวแปรทดลอง E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental group) C แทน กลุ่มควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ที่ใช้ x แทน มีการจัดกระทำหรือการให้ตัวแปรทดลอง -x แทน ไม่มีการจัดกระทำหรือการให้ตัวแปรทดลอง E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental group) C แทน กลุ่มควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์ที่ใช้ x แทน มีการจัดกระทำหรือการให้ตัวแปรทดลอง -x แทน ไม่มีการจัดกระทำหรือการให้ตัวแปรทดลอง E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental group) C แทน กลุ่มควบคุม (Control group) T 1 แทน การสอบก่อนทดลอง (Pre-test) T 2 แทน การสอบหลังทดลอง (Post-test) R แทน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม

2 แบบแผนการทดลองขั้นตน (Pre-Experimental Design) 1. แบบกลุ่มเดียวหรือรายกรณี (One shot case study) ----- X T 2 2. แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One group pre-test post-test design) T 1 X T 2 3. แบบเปรียบเทียบกับกลุ่มคงที่ (The static-group comparison design) E X T 2 C -X T 2

3 แบบแผนการทดลองกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental Design) 1. กลุ่มควบคุมไม่มีการสุ่มแต่มีการสอบก่อนและสอบหลัง (Nonrandomized control group pre-test post-test design) E T 1 X T 2 C T 1 -X T 2 2. แบบอนุกรมเวลาแบบกลุ่มเดียว (One group time series design) T 1 T 2 T 3 T 4 … X T 5 T 6 T 7 T 8 … 3. แบบอนุกรมเวลาแบบมีกลุ่มควบคุม (Control group time series design) T 1 T 2 T 3 T 4 … X T 5 T 6 T 7 T 8 … T 1 T 2 T 3 T 4 … -X T 5 T 6 T 7 T 8 …

4 4. แบบหลายกลุ่มหมุนเวียน (Counter balanced design/Rotation design) ลำดับที่ของการทดลอง ตัวแปรการทดลอง X1X1 X2X2 X3X3 X4X4 1ABCD 2BCDA 3CDAB 4DABC ค่าเฉลี่ยX1X1 X2X2 X3X3 X4X4 แบบแผนการทดลองกึ่งการทดลอง (Quasi-Experimental Design)

5 แบบแผนการทดลองจริง (True-Experimental Design) 1. กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแบบสุ่มและมีการสอบสอบหลังอย่างเดียว (Randomized control group pre-test post-test design) RE X T 2 RC -X T 2 2. กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแบบสุ่มและมีการสอบก่อนและสอบหลัง (Randomized control group pre-test post-test design) RE T 1 X T 2 RC T 1 -X T 2 3. แบบสี่กลุ่มของ Solomon (Solomon design for group design)

6 การวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Dr_namfon@yahoo.com

7 การวิจัยและพัฒนาเริ่มจากการวิจัย ตามด้วยการพัฒนา 1. สำรวจปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น หรือหาสาเหตุหรือประเมินความจำเป็นที่ต้องพัฒนา ช่วงการสำรวจปัญหาจะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจหรือการวิจัยเชิงทดลองก็ได้ 2. พัฒนา เน้นการวิจัยเชิงทดลองเป็นหลัก

8 กระบวนการวิจัยและพัฒนา 1. การกําหนดผลิตภัณฑและรวบรวมขอมูล 2. การวางแผนการวิจัยและพัฒนา 3. การพัฒนารูปแบบขั้นตอนของการผลิต 4. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑขั้นตน 5. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 1 6. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 2 7. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 2 8. ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 3 9. นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 3 10. การเผยแพร่ การวัดความสำเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนา วัดที่ ความสำเร็จจากการที่ผลงานนั้นๆ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย หรือในเชิงสาธารณะ

9 ที่มา รุจโรจน์ แก้วอุไร

10

11

12 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ทบ. การ ป้องกัน ประเท ศ การรักษา ความ มั่นคง ของรัฐ การ พัฒนา ประเทศ การสนับสนุนงานอื่นที่ สำคัญของชาติ ( ด้านสมานฉันท์ + ด้านยา เสพติด ) การสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและ มิตรประเทศ พระบรมเดชานุภาพ แห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ ความสัมพันธ์ทางทหาร ที่มีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ ของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ จชต. มีแนวโน้มที่ดีขึ้น งานอื่นที่สำคัญของชาติ ที่ ทบ. ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด มิติด้าน ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติ ราชการ กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบก เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร การพิทักษ์ รักษาและ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริ ย์ มิติด้าน การพัฒนา องค์การ มิติด้าน คุณภาพการ ให้บริการ มิติด้าน ประสิทธิผล วิสัยทัศน์ ทบ. : ทบ. เป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและความ มั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ เสมอ แผนที่กลยุทธ์ของ ทบ. ที่มา: การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ทบ. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 28 เม.ย.53 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.(1) ชั้น 5

13 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายเชิงนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการ ให้บริการของ กห. เป้าหมายให้บริการของ ทบ. เป้าหมายเชิง นโยบายของ รัฐบาล ประชาชนทุกหมู่ เหล่ามีความ จงรักภักดีและ เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ 1. ประเทศมีความ มั่นคงปลอดภัยจาก ภัยคุกคามทั้ง ภายในและ ภายนอกประเทศ ทุกเหล่าทัพมีความ พร้อมในการ ป้องกันประเทศ 2. อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ ได้รับการพัฒนาขีด ความสามารถเพื่อ การผลิตอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่ได้ มาตรฐาน ความสัมพันธ์ทาง ทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ เป้าหมายการ ให้บริการ กห. สถาบัน พระมหากษัตริย์มี ความปลอดภัย สูงสุดและได้รับ การเทิดทูนอย่าง สมพระเกียรติ ประเทศมี ความมั่นคง ปลอดภัยจาก ภัยคุกคาม ทางทหาร พระบรมเด ชานุภาพแห่ง พระมหากษัตริ ย์ไม่มีผู้ใดล่วง ละเมิดได้ กองทัพไทยมีการ พัฒนากองกำลัง ทางบก เพื่อให้ พร้อมเผชิญภัย คุกคามทางทหาร 1. ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน สามารถดำรง ชีพและประกอบอาชีพได้ อย่างปกติ รวมทั้งได้รับ สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็น ธรรม มีความเชื่อถือและ ศรัทธาต่อรัฐ ตลอดจน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถพึ่งตนเอง และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2. ระบบเศรษฐกิจมีความ เข็มแข็ง ประชาชนมีความ มั่นคงในอาชีพ และมี รายได้เพียงพอต่อการ ดำรงชีวิต โดยมีการ กระจายผลการพัฒนา อย่างเป็นธรรมมากขึ้น ประเทศมีความ มั่นคงปลอดภัยจาก ภัยคุกคามทั้ง ภายในและภายนอก ประเทศ ทุกเหล่า ทัพมีความพร้อมใน การป้องกันประเทศ 1. ประชาชนในชาติมี ความรักความสมาน สามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยดี มีพฤติกรรม สุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและลด ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง 3. แก้ไขปัญหาความ ยากจนอย่างครบวงจร มุ่ง ให้ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ แก้ไขปัญหาความยากจน มีหลักประกันความมั่นคง ในการดำรงชีวิต 4. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสในการ กระจายผลผลิต และเพิ่ม รายได้ให้กับประชาชนใน เขตชนบท สถานการณ์ความ ไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ในพื้นที่ รับผิดชอบมี แนวโน้มที่ดีขึ้น สถานการณ์ความ ไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดน ภาคใต้มีแนวโน้ม ดีขึ้น ความสัมพันธ์ทาง ทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และ สหประชาชาติ ความสัมพันธ์ทาง ทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ เป้าหมายการ ให้บริการ ทบ. ประชาชนใน พื้นที่ ดำเนินการ ของ กห.มี ความเป็นอยู่ดี ขึ้น ประชาชนใน พื้นที่ ดำเนินการ ของทหารมี ความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น งานอื่นที่สำคัญของชาติ ที่ กห.ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้ (สมานฉันท์+ ยาเสพติด) งานอื่นที่สำคัญ ของชาติที่ ทบ.ให้ การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนด (สมานฉันท์+ยา เสพติด) ที่มา: การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ทบ. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 28 เม.ย.53 ณ ห้องประชุม สปช.ทบ.(1) ชั้น 5

14 ภูมิศาสตร์ ภาวะประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่อ ศาสนา ความจงรักภักดี ลักษณะประจำชาติ กำลังทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา อุดมการณ์ของชาติและภาวะผู้นำ National Powers ภูมิรัฐศาสตร์(Geopolitics) ที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง ลักษณะภูมิประเทศ แนว พรมแดน ดินฟ้าอากาศ ที่ตั้งทรัพยากร เส้นทางคมนาคม พรมแดน National Interests Vital, Important, Peripheral Value and National Style National Security Strategy Personal, Social, National, Regional, International Global Actors States, Non states and Leaders ประชาชน ดินแดน รัฐบาล อำนาจอธิปไตย Defense of homeland Economic well-being Favorable world order Promotion of values

15

16 ฮ. ท.1 # 7510 อุบัติเหตุ ที่ จ. เชียงราย เมื่อ 8 ก. ค.47 ฮ. ท.1 # 2094 อุบัติเหตุ ที่ อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ เมื่อ 20 มี. ค.48

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ที่ใช้ x แทน มีการจัดกระทำหรือการให้ตัวแปรทดลอง -x แทน ไม่มีการจัดกระทำหรือการให้ตัวแปรทดลอง E แทน กลุ่มทดลอง (Experimental group) C แทน กลุ่มควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google