งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ข้อมูลสถานะ สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ยังไม่ดำเนินธุรกิจ 2. ดำเนินงาน 3. ดำเนินธุรกิจ 4. หยุดดำเนินธุรกิจ 5. เลิก 6. ชำระบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ข้อมูลสถานะ สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ยังไม่ดำเนินธุรกิจ 2. ดำเนินงาน 3. ดำเนินธุรกิจ 4. หยุดดำเนินธุรกิจ 5. เลิก 6. ชำระบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ข้อมูลสถานะ สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ยังไม่ดำเนินธุรกิจ 2. ดำเนินงาน 3. ดำเนินธุรกิจ 4. หยุดดำเนินธุรกิจ 5. เลิก 6. ชำระบัญชี 7. ถอนชื่อ 1. ยังไม่ดำเนินธุรกิจ 2. ดำเนินธุรกิจ 3. เลิก 4. ถอนชื่อ

3 ข้อเสนอกลุ่ม ปรับสถานะและคำนิยามของ สองหน่วยงานให้ตรงกัน 1. กสส. เพิ่มสถานะ “ ดำเนินกิจการ ” กตส. ปรับชื่อสถานะ “ ดำเนินงาน ” เป็น “ ดำเนินกิจการ ” 2. สถานะ “ ดำเนินธุรกิจ ” ปรับนิยามของ การปรับสถานะใหม่เป็น “ มีการดำเนินธุรกิจ และจัดทำงบ ทดลองเดือนแรกได้ ” 3. กสส. เพิ่มสถานะ “ หยุดดำเนินธุรกิจ ” วันที่ปรับสถานะ ( ทั้งสองกรม ) ให้ ใช้วันต้นปีบัญชีถัดไป โดยใช้ข้อมูลจาก งบ การเงินของปีบัญชีที่ไม่มีการดำเนิน ธุรกิจ

4 ข้อเสนอครั้งที่แล้ว กตส. จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ จสส. และ กสส. กตส. จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ จสส. และ กสส.ข้อเสนอครั้งนี้ 1. ขอให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประสานกับสำนักงานตรวจบัญชีฯเพื่อกำหนด วันจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 1. ขอให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ประสานกับสำนักงานตรวจบัญชีฯเพื่อกำหนด วันจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 2. กสส. ช่วยกระตุ้นสหกรณ์ในการ จัดทำและใช้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 2. กสส. ช่วยกระตุ้นสหกรณ์ในการ จัดทำและใช้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 2. การใช้ข้อมูลระบบเฝ้าระวังและเตือน ภัยทางการของสหกรณ์และเกษตรกร

5 3. การใช้ข้อมูลร่วมกันในการส่งเสริม และแก้ไขปัญหาของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตร 4. สร้างฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ร่วมกัน 5. จัดทำข้อมูลรายงานงบการเงิน ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตร แบบ Online การใช้ฐานข้อมูล ระหว่างกัน ของ 2 กรม

6 ข้อเสนอที่ประชุมในครั้งนี้ 1. ผู้ใช้งานระดับภูมิภาค / ส่วนกลางทั้ง 2 กรม สามารถเข้าดูข้อมูลระหว่าง กันได้ ( ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลทาง ทะเบียน ) ซึ่งที่ประชุมครั้งที่แล้วเสนอให้ทำ MOU ระหว่างหน่วยงาน, จัดทำ Web Service - ข้อเสนอครั้งนี้ ให้ ผอ. ศูนย์สารสนเทศ ทั้ง 2 กรม ไปดำเนินการร่วมกัน - ข้อเสนอครั้งนี้ ให้ ผอ. ศูนย์สารสนเทศ ทั้ง 2 กรม ไปดำเนินการร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุป และเสนอผู้บริหารต่อไป เพื่อหาข้อสรุป และเสนอผู้บริหารต่อไป 2. งบทดลองประจำเดือน เมื่อทางสำนักงาน สหกรณ์จังหวัด ได้งบทดลอง ประจำเดือนจากสหกรณ์แล้ว ให้จัดส่ง ให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วย


ดาวน์โหลด ppt 1. ข้อมูลสถานะ สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ยังไม่ดำเนินธุรกิจ 2. ดำเนินงาน 3. ดำเนินธุรกิจ 4. หยุดดำเนินธุรกิจ 5. เลิก 6. ชำระบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google