งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 17 มิถุนายน 2557 17 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 17 มิถุนายน 2557 17 มิถุนายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 17 มิถุนายน 2557 17 มิถุนายน 2557

2 สถานการณ์น้ำของประเทศไทย

3 ที่ตั้งของประเทศไทย Tropical Zone ทิศทางมรสุม แนวร่องความกดอากาศต่ำ พายุจร

4 วัฏจักรน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน

5 10 เมษายน 2558 10 เมษายน 2558 10 เมษายน 2558 5 กรมชลประทาน ก่อนมีแผน แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10 2505-09 2510-14 2515-19 2520-24 2525-29 2530-34 2535-39 2540-44 2545-49 2550-54 237 13,681 492 10,798 16,183 1,603 987875 2,529 6,408 19,867 5,469,991 2,694,120 791,815 2,268,247 2,983,395 2,226,401 1,904,329 1,455,605 796,060 1,329,879 547,872 ความสามารถการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ ชลประทาน ความสามารถการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ ชลประทาน ขนาดใหญ่ 69,155 น้ำบาดาล 3,500 ภูมิพล สิริกิติ บางลาง ศรีนครินทร์ บางลาง ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ อุบลรัตน์ ลำปาว สิรินทร วชิราลงกรณ์ อุบลรัตน์ ลำปาว สิรินทร รัชประภา แควน้อย

6 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2556

7 หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค 19,000 หมู่บ้าน น้ำท่วม ชนบท 27 ล้านไร่ เมือง 3 ล้านไร่ น้ำท่วม ชนบท 27 ล้านไร่ เมือง 3 ล้านไร่ น้ำเสียในลำน้ำสายหลัก 4 ลุ่มน้ำ สภาพปัญหาเกี่ยวกับน้ำของประเทศไทยสภาพปัญหาเกี่ยวกับน้ำของประเทศไทย หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร 14,000 หมู่บ้าน หมู่บ้านขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตร 14,000 หมู่บ้าน ขาดน้ำดื่ม ขาดน้ำใช้ ขาดระบบประปา ขาดน้ำดื่ม ขาดน้ำใช้ ขาดระบบประปา ขาดน้ำการเกษตร พื้นที่เกษตร พื้นที่น้ำท่วม คุณภาพน้ำ เสื่อมโทรมมาก เสื่อมโทรม พอใช้ ดี 1. ปัญหาการขาด แคลนน้ำ 2. ปัญหาด้าน อุทกภัย 3. ปัญหา คุณภาพน้ำ

8

9 *หมายเหตุ - กรมชลประทานดูแลพื้นที่ชลประทานในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ กลาง จำนวน 24.52 ล้านไร่ - ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นพื้นที่ ชลประทานภาคพื้นที่(ล้านไร่)พื้นที่เกษตร(ล้านไร่)พื้นที่ศักยภาพทั้งสิ้น(ล้านไร่)พัฒนาพื้นที่ชลประทานแล้ว(ล้านไร่)คงเหลือพื้นที่ศักยภาพ(ล้านไร่)พื้นที่*ชลประทาน(ล้านไร่) ร้อยละต่อ พื้นที่เกษตร เหนือ 106.0228.6410.046.5923.04%3.44 ตะวันออกเฉียงเหนือ 105.5358.1027.866.4011.02%21.46 กลาง 42.1214.6713.0211.8981.05%1.13 ตะวันออก 22.8110.484.812.2020.99%2.61 ใต้ 44.1919.195.552.8915.06%2.66 รวม320.67131.5961.2829.9822.87% 31.3031.30

10 1.มีแหล่งน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำ 2.มีการบริหารจัดการน้ำโดย กลุ่มผู้ใช้น้ำ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน 3.มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ตลอดทั้งปี 4.สามารถสนับสนุนการเพาะปลูกในฤดูกาลเพาะปลูกได้อย่างมั่นคง 5.เมื่อสิ้นฤดูฝนหากมีปริมาณน้ำเหลือมากพอจะสามารถสนับสนุนการเพาะปลูกพืชฤดู แล้งได้จำนวนหนึ่งตามปริมาณน้ำทุนที่มีอยู่ หลักการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน

11 1)เพื่อการอุปโภค-บริโภค การประปา 2)เพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ เช่น การผลักดันน้ำเค็ม การขับไล่น้ำเสีย 3) เพื่อการเกษตรกรรม 4) เพื่อการอุตสาหกรรม 5) เพื่อการคมนาคมทางน้ำ การจัดลำดับความสำคัญการจัดสรรน้ำ

12 ข้อ ๒ ให้กรมชลประทาน มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ และ จัดสรรน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกัน ความเสียหายอันเกิดจากน้ำ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ดำเนินการจัดให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบายหรือจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร การพลังงาน การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ ความปลอดภัยของเขื่อนและอาคาร ประกอบ และการคมนาคมทางน้ำที่อยู่ในเขตชลประทาน ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม พิเศษต่าง ๆ ที่ไม่ได้เป็นแผนงานประจำปีของกรม (๓) ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ. ศ. ๒๕๕๔

13 1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล 2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม 4. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ MISSION

14 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน

15 ช่วงฤดูแล้ง : 1)ปลายฤดูฝน (ต.ค.) ประชุมคณะกรรมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ สรุป ข้อมูลความต้องการใช้น้ำและศักยภาพน้ำต้นทุนจากพื้นที่ต่างๆ และประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2)พิจารณาวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การใช้น้ำตามปริมาณน้ำต้นทุน รวมทั้งการให้ความ ช่วยเหลือ และ มาตรการการจัดสรรน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง 3)แจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ใช้น้ำ และเตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือต่างๆ การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบัน

16 หน่วยงานหลัก : กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และ กฟผ. ช่วงฤดูฝน : โดยปกติจะมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน ส่วนกลางและภูมิภาค (ส่วนภูมิภาคประสานกับจังหวัดและประชาชน) บริหารจัดการน้ำและให้ความช่วยเหลือตามสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า และ การใช้น้ำต่างๆ พร้อมวางแผนป้องกันน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้

17 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ภารกิจ การบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ 1.ความรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ ในเขตพื้นที่ชลประทาน ในการบริหารน้ำ และพื้นที่เพาะปลูก 2.ให้การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเมื่อได้รับการร้องขอ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 3.มีแผนการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้มั่นคง 4.มีแผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

18 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ภารกิจ การบรรเทาปัญหาอุทกภัย 1.หน้าที่ ความรับผิดชอบ อย่างสมบูรณ์ในเขตพื้นที่ชลประทาน การบริหารน้ำ การเตือนภัย 2.เป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลหลัก ดังต่อไปนี้ 1)ระบบลำน้ำ ทิศทางและปริมาณการไหลของน้ำ ผลกระทบในพื้นที่ 2)แนวทางการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า ในการควบคุมน้ำ 3)มีแนวทาง แผนงานเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว 3.การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่จำเป็น โดยการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด

19 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน พื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน การขาดแคลนน้ำ อุทกภัย

20 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน นอกเขตชลประทาน การเตรียมพร้อม

21 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt โดย นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน 17 มิถุนายน 2557 17 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google