งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้แบบ ฝึกการเขียนตามลำดับขีดของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัย วิชชุดา โรจน สวัสดิ์วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้แบบ ฝึกการเขียนตามลำดับขีดของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัย วิชชุดา โรจน สวัสดิ์วงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้แบบ ฝึกการเขียนตามลำดับขีดของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัย วิชชุดา โรจน สวัสดิ์วงศ์

3 ปัญหาการวิจัย นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีน เขียน ตัวอักษรจีนไม่ได้เพราะไม่ทราบจะเริ่ม จากส่วนใดของตัวอักษรก่อน ผู้วิจัยจึง สร้างแบบฝึกการเขียนตัวอักษรจีน ตามลำดับขีด จากหมวดตัวอักษรง่ายๆ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียน

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ ทางการเขียนตัวอักษรจีน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและ หลังการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเพื่อการ สื่อสาร 1 โดยใช้แบบทดสอบการเขียน ตัวอักษรจีนตามลำดับขีด ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด 70%

5 ขอบเขตของการวิจัย ประชากร 1. ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 2. กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ห้อง 9 ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ กรุงเทพ ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน ที่เรียน วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 โดยวิธีการเลือก แบบเจาะจง

6 ตัวแปรที่ศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ แบบฝึกทักษะ การเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีด 2. ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางการ เขียนตัวอักษรจีน 2. ทราบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้ แบบทดสอบการเขียนตัวอักษรจีน ตามลำดับขีด

8

9 คนที่ (n) 20 คะแนนร้อยละ 20 คะแนนร้อยละ ผลต่าง คะแนน ร้อยละ 17 35 151575 8 40 28 1785 9 45 37 35 1575 8 40 49 45 1785 8 40 57 35 1575 8 40 68 1785 9 45 79 1890 9 45 88 40 1785 9 45 99 1680 7 35 108 40 1575 7 35 ร้อยละ 40 83.5 41 8 16.2 8.2 S.D.0.81 1.13 0.78 ผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบการเขียนตัวอักษรจีน ตามลำดับขีดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช้แบบ ฝึกการเขียนตามลำดับขีดของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัย วิชชุดา โรจน สวัสดิ์วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google