งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตัวอักษร จีนโดยใช้แบบฝึกการเขียนตามลำดับขีดของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัย วิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตัวอักษร จีนโดยใช้แบบฝึกการเขียนตามลำดับขีดของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัย วิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตัวอักษร จีนโดยใช้แบบฝึกการเขียนตามลำดับขีดของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัย วิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์

3 ปัญหาการวิจัย นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาจีน เขียนตัวอักษรจีนไม่ได้ เพราะไม่ทราบจะเริ่มจากส่วนใดของตัวอักษรก่อน ผู้วิจัย จึงสร้างแบบฝึกการเขียนตัวอักษรจีน ตามลำดับขีด จากหมวดตัวอักษรง่ายๆให้นักเรียนได้ฝึก ทักษะการเขียน

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางการเขียนตัวอักษรจีน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการเรียนรู้วิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 โดยใช้แบบทดสอบการเขียน ตัวอักษรจีนตามลำดับขีด ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 70%

5 ขอบเขตของการวิจัย ประชากร
1. ประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2556 2. กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ห้อง9 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา2556 จำนวน10 คน ที่เรียนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร1 โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง

6 ตัวแปรที่ศึกษา 1. ตัวแปรอิสระ แบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีด 2. ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางการเขียนตัวอักษรจีน ทราบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการ เรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบการเขียนตัวอักษรจีน ตามลำดับขีด

8

9 ผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบการเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ คนที่ (n) 20 คะแนน ร้อยละ ผลต่าง คะแนน 1 7 35 15 75 8 40 2 17 85 9 45 3 4 5 6 18 90 16 80 10 83.5 41 16.2 8.2 S.D. 0.81 1.13 0.78

10 วิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์
จบการนำเสนอ วิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนตัวอักษร จีนโดยใช้แบบฝึกการเขียนตามลำดับขีดของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผู้วิจัย วิชชุดา โรจนสวัสดิ์วงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google