งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย นางปราณี แจ่มสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย นางปราณี แจ่มสาคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย นางปราณี แจ่มสาคร
การใช้เกมไม้คอนโด เรื่องการจัดหมวดหมู่บัญชี เพื่อพัฒนาความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ชื่อผู้วิจัย นางปราณี แจ่มสาคร สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่สามารถจัดหมวดหมู่บัญชีได้อย่างถูกต้อง
นักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์ทางบัญชี

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านคำศัพท์
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางการบัญชีก่อนเรียน และ หลังเรียนโดยใช้เกมไม้คอนโด 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการ เรียนด้วยเกมไม้คอนโด

4 สรุปความสำคัญของการวิจัย
ผู้วิจัยเล็งเห็นประโยชน์ของเกม จึงได้คิดสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการบัญชี มาประยุกต์กับเกมไม้คอนโดขึ้น เพื่อใช้ดึงดูดความสนใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการบัญชี เป็นการทำให้ผู้เรียนสนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายในวิชาการบัญชี ตลอดจนเป็นแนวทางนำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีประสิทธิภาพ ในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน ในการเรียนบัญชีให้ดีขึ้นต่อไป

5 สรุปความสำคัญของการวิจัย (ต่อ)
การใช้เกมไม้คอนโดเป็นสื่อการสอนที่ได้บูรณาการความรู้วิชาบัญชีกับวิชาภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยวางแผนดำเนินงานออกแบบสื่อการสอน และสำรวจข้อมูลกระบวนการทำสื่อการสอนและมีชื่อบัญชีในแต่ละหมวด ได้แก่หมวด 1 สินทรัพย์ หมวด 2 หนี้สิน หมวด 3 ทุน หมวด 4 รายได้และหมวด 5 ค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาบัญชีในการใช้เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการบัญชี

6 สรุปผลการวิจัย ความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการบัญชี
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้เกมไม้คอนโดสูงกว่าก่อนเรียน โดยการใช้เกมไม้คอนโด นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยเกมไม้คอนโดอยู่ ในระดับมาก

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. ฝึกสมาธิ มีความสนุกสนานในการเรียนรู้ 2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. มีความรักสามัคคีกัน 4. ทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในวิชา ภาษาอังกฤษ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย นางปราณี แจ่มสาคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google