งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เกมไม้คอนโด เรื่องการ จัดหมวดหมู่บัญชี เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เกมไม้คอนโด เรื่องการ จัดหมวดหมู่บัญชี เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เกมไม้คอนโด เรื่องการ จัดหมวดหมู่บัญชี เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู ชื่อผู้วิจัย นางปราณี แจ่มสาคร สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่สามารถจัด หมวดหมู่บัญชีได้อย่าง ถูกต้อง นักเรียนไม่เข้าใจ ความหมายของ คำศัพท์ทางบัญชี

3 1. เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถด้านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางการ บัญชีก่อนเรียน และ หลังเรียนโดยใช้เกมไม้ คอนโด 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 ที่มีต่อการ เรียนด้วยเกมไม้คอนโด วัตถุประ สงค์

4 สรุปความสำคัญของ การวิจัย ผู้วิจัยเล็งเห็นประโยชน์ของเกม จึง ได้คิดสร้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชี มาประยุกต์กับเกมไม้ คอนโดขึ้น เพื่อใช้ดึงดูดความสนใจ ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการ บัญชี เป็นการทำให้ผู้เรียน สนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายใน วิชาการบัญชี ตลอดจนเป็นแนวทาง นำไปใช้จัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนมีประสิทธิภาพ ในการดึงดูด ความสนใจของนักเรียน ในการเรียน บัญชีให้ดีขึ้นต่อไป

5 สรุปความสำคัญของ การวิจัย ( ต่อ ) การใช้เกมไม้คอนโดเป็นสื่อการสอนที่ ได้บูรณาการความรู้วิชาบัญชีกับวิชา ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยวางแผน ดำเนินงานออกแบบสื่อการสอน และ สำรวจข้อมูลกระบวนการทำสื่อการ สอนและมีชื่อบัญชีในแต่ละหมวด ได้แก่หมวด 1 สินทรัพย์ หมวด 2 หนี้สิน หมวด 3 ทุน หมวด 4 รายได้ และหมวด 5 ค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างสรรค์ ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาการและเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชา บัญชีในการใช้เรียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางการบัญชี

6 1. ความสามารถด้านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางการบัญชี ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้เกมไม้คอนโด สูงกว่าก่อนเรียน โดยการใช้เกมไม้คอนโด 2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วย เกมไม้คอนโดอยู่ ในระดับมาก สรุปผลการวิจัย

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษาวิจัย 1. ฝึกสมาธิ มีความ สนุกสนานในการเรียนรู้ 2. นักเรียนใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ 3. มีความรักสามัคคีกัน 4. ทำให้นักเรียนมีทัศนคติที่ ดีในวิชา ภาษาอังกฤษ


ดาวน์โหลด ppt การใช้เกมไม้คอนโด เรื่องการ จัดหมวดหมู่บัญชี เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google