งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา 2 เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 14 กก. รับรักษาใน รพช. 11 มี. ค. เวลา 21.10 น. Refer รพศ. 15 มี. ค. เวลา 1.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา 2 เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 14 กก. รับรักษาใน รพช. 11 มี. ค. เวลา 21.10 น. Refer รพศ. 15 มี. ค. เวลา 1.30 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา 2 เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 14 กก. รับรักษาใน รพช. 11 มี. ค. เวลา น. Refer รพศ. 15 มี. ค. เวลา 1.30 น.

2 อาการสำคัญ ไข้ 1 วัน ไอ ประวัติการเจ็บป่วย ไข้ 1 วัน ไอมีน้ำมูก ดื่มนมได้ ไม่ทานข้าว ถ่ายปกติปฏิเสธการ แพ้ยาและโรคประจำตัว วัคซีนครบ ปฏิเสธ สัมผัสสัตว์สัตว์ปีก ที่ ER T 37.8, stat para syr. 1.5 ชช. At รับประทานยาลดไข้มาจาก บ้านเมื่อ 17.00

3 การตรวจร่างกาย  Vital signs : BT 39.3(37.8), PR 0(160), RR 30(48), BP 0/0  EENT: injected conjunctivitis both eyes  Lung: clear  Abdomen : soft Provisional Dx : Influenza virus not indentifiled

4 น้ำหนัก 14 Kg การคำนวณสารน้ำ M = (10x100)+(4x50) = 1, = 1,200 ml/day = 50 ml/hr = 3.57 ml/kg/hr 5%Deficit = (50x14) = 700 M+5%D = 1, = 1,900 ml/day = ml/hr = 5.65 ml/kg/hr

5

6 DateTimeBPTPR RR Hct Rx /LabS/S 11 /03 D Admit ห้องแยก เช้า CBC, UA, CXR 5%D/N/ ml/hr, Ventolin prn for dyspnea ORS prn, Oseltamivir, Para, Ammon carb แรกรับ เด็ก active รู้สึกตัวดี มีไข้ ไอมี เสมหะ มึน้ำมูก ดื่มน้ำได้ น้อย O2 sat 96% I/O(21-24) I = 500(oral)+IV? O = urine NR 12 /03 D / เด็ก active ดี ไม่มี เหนื่อยหอบ O2 sat 96% I/O(0-8): I = 300(oral)+IV? O = urine 1 ครั้ง / / %D/N/3 1,000 เด็กอ่อนเพลียซึมๆ ริม ฝีปากแห้งเล็กน้อย ปาก แดงหน้าแดงบอกปวด ศีรษะ รับประทานอาหาร ได้น้อย ไม่มีอาเจียน I/O(8-16): I = 300(oral)+IV? O = urine 2 ครั้ง (6- 18) / CBC: Plt , WBC 7600, Hct 34, N 72, L 28, UA: sp.gr 1.20, WBC 10-20, RBC 2-3 Augmentin, Amoxyl

7 DateTim e BPTPRRRH ct Rx /LabS/S 12 /03 D / รู้สึกตัวดี กินน้อย อ่อนเพลีย พักผ่อนได้ I/O(16-24): I = 300(oral)+IV? O = NR / /03 D / รู้สึกตัวดี ยังมีไข้ Force oral fluid I/O(0-8): I = 300(oral)+IV? O = urine 2 ครั้ง (18-6) / / CXR-Lung clear ยังมีไข้สูง อ่อนเพลีย O2 sat 97% รับประทาน โจ๊กได้ ½ ถ้วย มี ดื่มน้ำได้ 2 แก้ว อาจียน 1 ครั้ง หลับได้ มีแผลใน ปาก I/O(8-16): I = 300(oral)+IV?, O = NR / / urine 3 ครั้ง อุจจาระ 1 ครั้ง %D/N/ ml/hr

8 DateTimeBPTPRRRHctRx /LabS/S 13 /03 D / Xylocain jel ป้ายปาก 5%D/N/ ml/hr เจ็บปาก เจ็บลิ้น หลังทายา อาการทุเลา รับประทาน อาหารได้น้อย I/O(16- 24): I = 200(oral)+IV? O = NR 14 /03 D / ดูอ่อนเพลียน้อยลง เริ่มดูด น้ำได้มากขึ้น ไข้ลงเช้านี้ลุก นั่ง ไม่มีอาการของ dehydrate Lung มี mild crepitation I/O(0-8): I = 200/ Urine 6 ครั้ง อุจจาระ 1 ครั้ง / IV หมด off / รู้สึกตัวดี รับประทานอาหาร ได้มากขึ้น ไม่มีไข้ หายใจ ค่อนข้างเร็ว I/O(8-16): I = 200/ / / Pt ยังดูอ่อนเพลีย 6-18 Urine 2 ครั้ง อุจจาระ 2 ครั้ง

9 DateTimeBPTPRRRHctRx /LabS/S 14 /03 D / Monitor O2sat ถ้า อาการไม่ดีขึ้นหรือ หายใจ >60/m ให้รายงานซ้ำ O2 sat 95% กระสับกระส่ายเล็กน้อย นอนราบได้ หายใจเร็วใช้ หน้าท้องช่วย รายงาน แพทย์รับทราบ ให้ O2 box ส่งเวรให้ Observe & notify I/O(16-24): NR 15 /03 D / On O2 mask with bag Dexa1/4 amp 5%D/N/3 500 ml KVO Refer รพศ. หายใจเหนื่อยมากขึ้น O2sat 89% พ่น ventolin On O2 mask with bag ก่อนส่งต่อ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจเหนื่อย O2 sat97- 99%

10 A 3-yr-3-m-old boy BW 14 kgs 11 Mar D2 12 D3 13 D4 14 D5 15 D6 Refer 1.30 Admit Com hosp Hct 34 WBC 7,600 Plt 284,00 0 P 140 T 39.2 TP IV KVO Oral NR urine NR 1 ครั้ง - 2 ครั้ง - 3 ครั้ง 6 ครั้ง - 2 ครั้ง 5%D/N/3 60 ml/hr 5%D/N/3 40 ml/hr 5%D/N/3

11 สรุปการรักษาที่ รพช. 5%D/N/3 3,300 ml in 59 hr Oseltamivir, Paracet, Ammon carb, Brufen, Augmentin, Amoxil, Ventolin, Dexa ORS


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา 2 เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 14 กก. รับรักษาใน รพช. 11 มี. ค. เวลา 21.10 น. Refer รพศ. 15 มี. ค. เวลา 1.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google