งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจโดยใช้ผังมโนทัศน์การ จัดการเรียนรู้ตามครู่มือครู ชื่อผู้วิจัย : สุธารัตน์ เหรา สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาขาดทักษะในการอ่านความเข้าใจ ขาดประสบการณ์และการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหา

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษา ระดับประกาศานียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือ ครูก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง

4 ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียน วิชาภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู ผลการ ทดลอง nxSDtp ก่อน ทดลอง 5013.943.51 531695514.49.000 หลัง ทดลอง 5024.564.64

5 ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์กับการจัดการเรียนรู้ตาม คู่มือครู การจัดการ เรียนรู้ nxSDtP ผังมโน ทัศน์ 5028.565.64 3.87*.000 แผนการ จัดการ เรียนรู้ 5024.564.64

6 สรุปผลการ นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใฃ้ผังมโน ทัศน์ กับการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 นักศึกษาที่ได้รับ การเรียนโดยใช้ผังมโนทัศน์มีคะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังมโน ทัศน์ หลังการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.01 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการจัดการเรียนรู้ตาม แผนการสอน หลังการเรียนสูงขึ้น อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

7 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทยของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google