งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว ภัสราภรณ์ ผอมทอง รหัส ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๕ ๕ กลุ่มเรียน ๕๓๐๗. ๑๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว ภัสราภรณ์ ผอมทอง รหัส ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๕ ๕ กลุ่มเรียน ๕๓๐๗. ๑๕๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว ภัสราภรณ์ ผอมทอง รหัส ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๕ ๕ กลุ่มเรียน ๕๓๐๗. ๑๕๑

2 การนำเสนอสารด้วยวาจา คือ การ พูดให้คนฟังอย่างรู้เรื่อง เข้าใจ ซึ้ง ผู้นำเสนอจะต้องมีการเตรียม ตัวอย่างมาก ทั้งเตรียมตนเอง เตรียมเนื้อหา เตรียมวิธีนำเสนอ ฯลฯ ความหมายของการ นำเสนอสารด้วยวาจา

3 การพูด คือ การแสดงพฤติกรรมใน การสื่อสารความหมายของมนุษย์ โดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น เสียง ภาษา อากัปกิริยาท่าทาง เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น และ ความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง ความหมายของ การพูด

4  ผู้พูด  ผู้ฟัง  คำพูดหรือเนื้อเรื่อง  สื่อหรือเครื่องมือในการสื่อสาร  ผลที่เกิดจากการพูด องค์ประกอบของการ พูด

5  การพูดตามวิธีการ  การพูดตามวัตถุประสงค์ของ การพูด  การพูดตามจำนวนผู้พูด  การพูดตามวิธีการจัด การแบ่งการพูดตาม ลักษณะต่างๆ

6 การบรรยาย คือ การพูดอธิบาย เรื่องราว หรือเหตุการณ์ ความเป็นมา ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมถึงการชี้แจง เหตุผล ตลอดจนเสนอข้อมูล ความ คิดเห็นหรือแถลงนโยบายต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นการพูดที่มีผู้พูดเพียงคนเดียว อาจมีผู้ช่วยเหลือระหว่างการบรรยาย เช่น ช่วยหยิบเครื่องมือหรือสื่อต่างๆ ประเภทของการพูดเพื่อ นำเสนอสาร

7 การอภิปราย คือ การที่บุคคล กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาร่วมกันพิจารณา ปรึกษา ประชุมหรือแสดงความ คิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อหา แนวทาง ข้อเสนอแนะ และวิธี แก้ปัญหา

8 1. การปฏิสันถารผู้ฟัง คือการ ทักทายผู้ฟัง 2. การเกริ่นนำ เป็นการกระตุ้นให้ ผู้ฟังเกิดความสนใจ ติดตามฟัง อาจ ใช้ คำถาม บทกวี คำคม สถิติ หรือ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แล้วตากรณี 3. การนำเสนอเนื้อหา ควร จัดลำดับให้มรความต่อเนื่อง ใช้ ถ้อยคำกระชับ การทิ้งท้าย ในการพูด จะช่วยย้ำให้ผู้ฟังได้แนวคิดที่ชัดเจน ยิ่งขึ้นและประทับใจ 4. ช่วงการซักถาม ต้องเปิด โอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามหรือ แลกเปลี่ยนความคิดเสมอ ขั้นตอนในการ นำเสนอด้วยวาจา

9 1. การตรงต่อเวลา โดย มารยาทแล้ว ผู้พูดควรไปถึงสถานที่ พูด ก่อนเวลา เพื่อเตรียมความพร้อม และควรรักษาเวลาในการพูดให้ตรง ตามกำหนด 2. การก้าวขึ้นเวที เมื่อได้รับเชิญ ให้ขึ้นเวทีพูด ควรเดินอย่างมั่นใจและ ให้เกียรติผู้ฟัง ถ้ารู้สึกประหม่าให้ หายใจลึกๆหรือจัดวางเอกสารต่างๆ ชั่วครู่ พร้อมแล้วจึงเริ่มต้นพูด ข้อแนะนำในกานำเสนอ ด้วยวาจา

10 3. การแสดงท่าทางประกอบ ท่าทางของมนุษย์เป็น “ อวัจนภาษา ” ที่ สื่อสารได้ ควรศึกษาภาษากายให้เข้าใจ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพูด 4. ภาษาและน้ำเสียง การ นำเสนอสารด้วยวาจา ควรใช้ภาษาที่ สุภาพอาจแทรกข้อคิด คำคม หรือ อารมณ์ขันเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟัง สนใจ รวมทั้งการใช้น้ำเสียงให้เหมาะสม กับเนื้อเรื่อง ไม่ควรใช้เสียงลักษณะ เดียวกันตลอดการพูด

11 5. การใช้สายตา การใช้ สายตาเป็น “ อวัจนภาษา ” ประเภท หนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพูด ขณะพูดจึงต้องสร้างบรรยากาศให้ ผู้ฟังสนใจ รวมทั้งการใช้น้ำเสียงให้ เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ไม่ควรใช้ น้ำเสียงลักษณะเดียวกันตลอดการ พูด 6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มี ข้อแนะนำในการพูดประการหนึ่ง คือ ให้สังเกตปฏิกิริยาตอบรับ จากผู้ฟัง เสมอ


ดาวน์โหลด ppt นางสาว ภัสราภรณ์ ผอมทอง รหัส ๕๓๑๕๐๖๖๐๐๑๐๕ ๕ กลุ่มเรียน ๕๓๐๗. ๑๕๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google