งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา A Study Of Job Satisfaction Of Ayutthaya Business Administration School Employees.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา A Study Of Job Satisfaction Of Ayutthaya Business Administration School Employees."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา A Study Of Job Satisfaction Of Ayutthaya Business Administration School Employees ขวัญชัย พัชนะพานิช วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา

2 ทรัพยากรที่สำคัญในองค์กรซึ่ง ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่และเทคโนโลยี สมัยใหม่ ทุกอย่างมีบทบาทที่สำคัญ อย่างยิ่ง คนเป็นปัจจัยหลัก ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และทุกระดับต่างก็เป็นทรัพยากรที่ สูงค่าอย่างยิ่งขององค์กร เพราะคน เป็นผู้ใช้ ดูแล ควบคุม รักษา สร้าง เสริมสถานภาพทางกายภาพและ ทางเศรษฐกิจขององค์กร ปัญหาการ วิจัย

3 ถ้าหน่วยงานใดมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ มีขวัญและ กำลังใจที่ดีก็จะทำให้การดำเนินงาน ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหน่วยงานใดมี บุคลากรที่ขาดความรู้ความสามารถ ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน แล้ว หน่วยงานนั้นก็จะไม่ประสบ ความสำเร็จในการดำเนินงาน ปัญหาการ วิจัย

4 เพี่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

5 สถานภาพทั่วไป ของบุคลากร เพศ อายุ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงาน 1. ด้านความสำเร็จใน การทำงาน 2. ด้านการได้รับการ ยอมรับนับถือ 3. ด้านลักษณะของ งานที่ปฏิบัติ 4. ด้านความรับผิดชอบ 5. ด้านความก้าวหน้า ในตำแห น่งงาน ตัวแปรอิสระ กรอบแนวคิดในการศึกษา ตัวแปรตาม

6 สรุป ผลการวิจั ย ระดับความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของ บุคลากรโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก – ด้านความสำเร็จในงานที่ ทำของบุคคล – ด้านการได้รับการยอมรับ นับถือ – ด้านลักษณะของงานที่ ปฏิบัติ – ด้านความรับผิดชอบ – ด้านความก้าวหน้า

7 สรุป ผลการวิจั ย ส่วนระดับความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละ สถานภาพ ทุกสถานภาพ อยู่ในระดับ มากได้แก่ – เพศ – อายุ – ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 3-4 ปี ในด้านความสำเร็จในงานที่ทำของ บุคคลอยู่ในระดับปานกลาง

8 1. ควรมีการเสริมสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจ อยุธยาให้ครบในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่ครูจะได้มีการ ปฏิบัติงานที่เกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะสำหรับการ นำไปใช้

9 2. ควรมีการอบรม เพื่อ ปลูกฝังและสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความรักต่อการ ปฏิบัติงาน 3. ควรเสริมสร้างให้ครูมี การพัฒนาตนเองเพื่อให้ งานในหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายบรรลุตาม วัตถุประสงค์และก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ข้อเสนอแนะสำหรับการ นำไปใช้

10 4. ควรมีการสร้าง ขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากร เพื่อ เป็นการเสริมแรงให้ บุคลากรตั้งใจและรัก ในการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา A Study Of Job Satisfaction Of Ayutthaya Business Administration School Employees.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google