งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว บอกรายละเอียด และเขียนข้อความ สรุปจากเรื่องที่อ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว บอกรายละเอียด และเขียนข้อความ สรุปจากเรื่องที่อ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่องบุคคล

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว บอกรายละเอียด และเขียนข้อความ สรุปจากเรื่องที่อ่าน ได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Musi c and singe rs Maria chi Mexi can Tejan a US US Reg gae Caribb ean Norten a Spain Polka Europe Music

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Musi c instru ment s accor dion dru m bas s guit ar guitar electric guitar

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Vocabu lary consist accomp any compos er immigr ant decade

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 1. The football team consists of eleven players. 2. The singer was accompanied on the piano by his brother. 3. They moved from Myanmar to stay in Thailand. They are Myanmar immigrants.

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. We use the word ‘compose’ for song instead of ‘write’. 5. When people say ‘decade’, it means in ten years.

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and choose true or false. 1. Tejana music originated in the US. F 2. The polka was a very formal dance. T

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and choose true or false. 3. The polka quickly became popular throughout Europe. T 4. Russian immigrants brought the polka to the USA. F

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and choose true or false. 5. Mariachi music was new to the US- Mexican border. T 6. The accordion was from Mexico. F

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and choose true or false. 7. ‘Tejana’ / ‘Nortena’ music is dance music. T 8. Tejana music has always been popular throughout the US. F

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and choose true or false. 9. Selena popularized Tejana music in the US and elsewhere. T 10. Tejana music has changed with time. T

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 1.The polka was : a. a dance b. a folk song c. French music

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 2. The polka spread throughout Europe : a. slowly b. after 1843 c. before 1843

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 3. Polka music was : a. classical b. elitist c. popular

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 4. ………. took the polka to the new world. a. Ordinary people b. Music composers c. Aristocrats

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 5. We ……. the origin of the word ‘mariachi’. a. know b. do not know for certain c. are certain of

19 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 6. Mexico’s contribution to Tejana music was : a. the polka b. the electric guitar c. the bass

20 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 7. Modern Tejana / Nortena music is : a. continuing to change b. stagnating c. losing popularity

21 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 8. ‘It’ in line 22 refers to : : a. the polka b. Dvorak c. the Russian court

22 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 9. ‘It’ in line 56 refers to : a. Selena b. Tejana music c. the United State

23 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Read the text and mark the correct answer. 10. ‘It’ in line 65 refers to : a. the throbbing base line b. the original polka beat c. Tejana music

24 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Complete the table with words from the text. A. A contine nt B. Two countrie s C. Two regions or D. Two cities stat e s Europe The Unit ed States Mexi co Bohe mia Texa s Paris St. Petersbu rg

25 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Order ing a. A / people / the / Originally / dance / young / was / polka / for. Originally the polka was a dance for young people.

26 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Order ing b. The / popular / Europe / polka / throughout / became / quickly / very. The polka became popular throughout Europe quickly.

27 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Order ing c. Polka / America / to / emigrants / French / the / took. French emigrants took the polka to America.

28 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Order ing d. Nortena / music / Tejana / from / is / different / very. Tejana music is very different from Nortena.

29 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Order ing e. Instruments / replaced / used / musical / traditionally / in / have / those / Tejana / music / Modern. Modern musical instruments have replaced those traditionally used in Tejana music.


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องบุคคล ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์การเรียนรู้ - อ่านเรื่องบุคคลแล้ว บอกรายละเอียด และเขียนข้อความ สรุปจากเรื่องที่อ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google