งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชุดที่ 3. ต่ อ 2 3 4 5 6 ( ตามข้อ 8 (5) และข้อ 16 ของกฎ ก. พ. ว่า ด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ. ศ.2552) -  ถึงแก่ความตายก่อน หรือ ในวันที่ 1 เม. ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชุดที่ 3. ต่ อ 2 3 4 5 6 ( ตามข้อ 8 (5) และข้อ 16 ของกฎ ก. พ. ว่า ด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ. ศ.2552) -  ถึงแก่ความตายก่อน หรือ ในวันที่ 1 เม. ย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชุดที่ 3

2 ต่ อ 2

3 3

4 4

5 5

6 6 ( ตามข้อ 8 (5) และข้อ 16 ของกฎ ก. พ. ว่า ด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ. ศ.2552) -  ถึงแก่ความตายก่อน หรือ ในวันที่ 1 เม. ย. หรือ 1 ต. ค.  มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในแต่ละรอบ การประเมิน  เลื่อนเงินเดือนให้ในวันที่ถึงแก่ความ ตาย ( เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จ บำนาญ ) หลักเกณฑ์ การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการที่ถึงแก่กรรม

7 7 กรณีผู้ที่ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 มี. ค. หรือ 1 ก. ย. และได้รับการพิจารณาเลื่อน เงินเดือน ให้นำอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมา คำนวณรวมเป็นวงเงิน งบประมาณในวันที่ 1 มี. ค. หรือ 1 ก. ย. แล้วแต่กรณี 2. การนับวงเงิน และการใช้วงเงิน ( หนังสือ ก. พ. ที่ นร 1008.1 / ว 12 ลง วันที่ 30 สิงหาคม 2555)

8 8 หนังสือ ก. พ. ที่ นร 1008.1 / ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555

9 9 ดำเนินก าร ส่งผล การ ประเมิน 1. กรณีไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติ ราชการ

10 10 2. กรณีโอน / ย้าย ดำเนินก าร ส่งผล การ ประเมิน

11 11 3. กรณีกันเงิน ให้ผู้บริหาร วงเงินดำเนินการ ดังนี้ - กำหนดวงเงินการเลื่อน เงินเดือน - กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การบริหารวงเงิน - ประกาศให้ข้าราชการทราบ ก่อน มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

12 12 การเสนอเรื่องขออนุมัติ อ. ก. พ. กระทรวง เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตามข้อ 18 วรรคหนึ่งของกฎ ก. พ. ว่าด้วยการ เลื่อนเงินเดือน พ. ศ.2552 ในการส่งเรื่องมาให้พิจารณา ขอให้ ระบุสาระดังนี้ 1. ผู้นั้นต้องมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 2. ต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่ แล้วมา น้อยกว่า 4 เดือน แต่เกิน 3 เดือนครึ่ง 3. ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ว 20/52 โดยผลการปฏิบัติราชการจะต้อง อยู่ในระดับ สูงกว่าระดับดีขึ้นไป 4. จะต้องมีวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ เลื่อนเงินเดือน ( บัญชีกันเงิน ) ( หนังสือ กส. ที่ สธ 0201.037 / ว 310 ลง วันที่ 20 มิถุนายน 2554)

13 13 การเลื่อนเงินเดือน ให้แก่ผู้ที่ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ หรือ ต่างประเทศ

14 14 กฎ ก. พ. ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือน พ. ศ.2552 ข้อ 8 (6)

15 15 ข้อ 8 (6) ในครึ่งปีที่แล้ว มา สำหรับ ผู้ ได้รับ อนุญาต ให้ไป ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ วิจัยในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ต้องมีเวลา ปฏิบัติราชการ ไม่น้อย กว่า สี่เดือน

16 16 การฝึกอบรม ( ที่ นร 1013.8.5/ ว 22 ลว.15 ก. ย.52)

17 17 ข้อ 7 การให้ข้าราชการ ไปฝึกอบรม ให้ส่วนราชการ พิจารณา โดยคำนึงถึง หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

18 18 (1) หลักสูตร หรือแนวทาง การฝึกอบรม ที่จะให้ไปฝึกอบรมต้อง สอดคล้อง หรือ เป็นประโยชน์กับงาน หรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เว้นแต่ เป็นการไป ฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเอง และ ได้รับความเห็นชอบ จากผู้มีอำนาจอนุมัติ

19 19 (2) ต้องเป็นการไปฝึกอบรม ในสถาบัน หรือ หน่วยงานที่ผู้มีอำนาจ อนุมัติให้ความเห็นชอบ (3) ข้าราชการที่จะไป ฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามที่หลักสูตร ฝึกอบรมนั้น ๆ กำหนด

20 20 ข้อ 9 การให้ข้าราชการไป ฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการให้ ข้าราชการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การอนุมัติให้เดินทางไป ราชการ และการจัด การประชุมของทาง ราชการ พ. ศ. 2524


ดาวน์โหลด ppt 1 ชุดที่ 3. ต่ อ 2 3 4 5 6 ( ตามข้อ 8 (5) และข้อ 16 ของกฎ ก. พ. ว่า ด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ. ศ.2552) -  ถึงแก่ความตายก่อน หรือ ในวันที่ 1 เม. ย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google