งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนประการอื่น ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนประการอื่น ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนประการอื่น ๆ
ชุดที่ 3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนประการอื่น ๆ

2 1. กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ 4 เดือนจึงเลื่อนเงินเดือนได้ กรณี
การลาศึกษา อบรม/ดูงาน/ปฏิบัติการวิจัย บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ต่อ

3 ให้เลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 ก.ย. เพื่อประโยชน์ในการ
2. การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่งให้ไป ทำการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ เนื่องจากได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วย เพราะเหตุปฏิบัติราชการ ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเมื่อผู้นั้นกลับมา ปฏิบัติราชการให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 3. เกษียณอายุราชการ ให้เลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 ก.ย. เพื่อประโยชน์ในการ คำนวณบำเหน็จบำนาญ ต่อ

4 4. เงื่อนไขอื่น ๆ ที่เลื่อนเงินเดือนได้
มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา ฯ ไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ไม่ลาหรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนด ต่อ

5 มีวันลาไม่เกิน 23 วันทำการ โดยไม่นับรวมวันลาดังต่อไปนี้
- วันลาอุปสมบท ฯลฯ - ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน - ลาป่วยจำเป็น ซึ่งต้องรักษาตัวนานไม่เกิน 60 วันทำการ - ลาป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ - ลาพักผ่อน - ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล - ลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ - ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร - ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ต่อ

6 การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการที่ถึงแก่กรรม
(ตามข้อ 8 (5) และข้อ 16 ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552) หลักเกณฑ์ ถึงแก่ความตายก่อน หรือ ในวันที่ 1 เม.ย. หรือ 1 ต.ค. มีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน ในแต่ละรอบ การประเมิน เลื่อนเงินเดือนให้ในวันที่ถึงแก่ความตาย (เพื่อประโยชน์ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญ) 6

7 2. การนับวงเงิน และการใช้วงเงิน
(หนังสือ ก.พ. ที่ นร / ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555) กรณีผู้ที่ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. และได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้นำอัตราเงินเดือนของผู้นั้นมาคำนวณรวมเป็นวงเงิน งบประมาณในวันที่ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. แล้วแต่กรณี

8 หนังสือ ก.พ. ที่ นร / ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555

9 1. กรณีไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการ
ไปช่วย/ปฏิบัติราชการ เกินกึ่งหนึ่งของรอบการประเมิน ดำเนินการ ส่วนราชการที่ไปช่วย/ปฏิบัติราชการ เป็นผู้ประเมิน คำนวณรวมวงเงิน บริหารวงเงิน ส่งผล การประเมิน ผู้มีอำนาจ สั่งเลื่อนเงินเดือน

10 2. กรณีโอน/ย้าย โอน/ย้าย หลังวันที่ 1 มี.ค. หรือ 1 ก.ย. ดำเนินการ
ส่วนราชการเดิม เป็นผู้ประเมิน คำนวณรวมวงเงิน บริหารวงเงิน ส่งผล การประเมิน ผู้มีอำนาจ สั่งเลื่อนเงินเดือน

11 3. กรณีกันเงิน ให้ผู้บริหารวงเงินดำเนินการ ดังนี้
- กำหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือน กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน ประกาศให้ข้าราชการทราบ ก่อนมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

12 ในการส่งเรื่องมาให้พิจารณา ขอให้ระบุสาระดังนี้
การเสนอเรื่องขออนุมัติ อ.ก.พ.กระทรวง เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ตามข้อ 18 วรรคหนึ่งของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 (หนังสือ กส. ที่ สธ / ว 310 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554) ในการส่งเรื่องมาให้พิจารณา ขอให้ระบุสาระดังนี้ ผู้นั้นต้องมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการในครึ่งปีที่แล้วมา น้อยกว่า 4 เดือน แต่เกิน 3 เดือนครึ่ง ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ว 20/52 โดยผลการปฏิบัติราชการจะต้องอยู่ในระดับ สูงกว่าระดับดีขึ้นไป จะต้องมีวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการเลื่อนเงินเดือน (บัญชีกันเงิน)

13 การเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ที่ไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ หรือ ต่างประเทศ

14 ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 ข้อ 8 (6)

15 ข้อ 8 (6) ในครึ่งปีที่แล้วมา สำหรับ ผู้ได้รับ อนุญาต ให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ ไม่น้อยกว่า สี่เดือน

16 การฝึกอบรม (ที่ นร /ว 22 ลว.15 ก.ย.52)

17 ข้อ 7 การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส่วนราชการพิจารณา โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

18 (1) หลักสูตร หรือแนวทางการฝึกอบรม
ที่จะให้ไปฝึกอบรมต้องสอดคล้อง หรือ เป็นประโยชน์กับงาน หรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่ เว้นแต่ เป็นการไปฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเอง และได้รับความเห็นชอบ จากผู้มีอำนาจอนุมัติ

19 (2) ต้องเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบัน หรือ
หน่วยงานที่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ความเห็นชอบ (3) ข้าราชการที่จะไปฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามที่หลักสูตรฝึกอบรมนั้น ๆ กำหนด

20 ข้อ 9 การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัด การประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเลื่อนเงินเดือนประการอื่น ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google