งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. การตัดสินใจ เลือกใช้สื่อการ เรียนการสอน. หลักการเลือกสื่อ การสอน การเลือกสื่อการสอนเพื่อ นำมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. การตัดสินใจ เลือกใช้สื่อการ เรียนการสอน. หลักการเลือกสื่อ การสอน การเลือกสื่อการสอนเพื่อ นำมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. การตัดสินใจ เลือกใช้สื่อการ เรียนการสอน

2 หลักการเลือกสื่อ การสอน การเลือกสื่อการสอนเพื่อ นำมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมี ประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยในการเลือกสื่อ ผู้สอนจะต้อง ตั้ง วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกรรมใน การเรียนให้แน่นอนเสียก่อน เพื่อ ใช้วัตถุประสงค์ นั้นเป็นตัวนำชี้นำ ให้การเลือกสื่อการสอนที่ เหมาะสมนอกจากนี้ยังมี หลักการ อื่นๆเพื่อประกอบ คือ ต่อ

3 1. ความสัมพันธ์กับ เนื้อหาบทเรียน 2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหา ถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ 3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับ วัย 4. สื่อนั้นควรสะดวกใน การ 5. ต้องเป็นสื่อที่มี คุณภาพ 6. มีราคาไม่แพง จนเกินไป 1. ความสัมพันธ์กับ เนื้อหาบทเรียน 2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหา ถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ 3. เป็นสื่อที่เหมาะสมกับ วัย 4. สื่อนั้นควรสะดวกใน การ 5. ต้องเป็นสื่อที่มี คุณภาพ 6. มีราคาไม่แพง จนเกินไป

4 1. วัตถุประสงค์ 2. จุดมุ่งหมาย 3. เข้าใจ ลักษณะเฉพาะของสื่อ ชนิดต่างๆ 4. มีความรู้เกี่ยวกับ แหล่งของสื่อ 1. วัตถุประสงค์ 2. จุดมุ่งหมาย 3. เข้าใจ ลักษณะเฉพาะของสื่อ ชนิดต่างๆ 4. มีความรู้เกี่ยวกับ แหล่งของสื่อ การจะเลือกสื่อมาใช้ใน การเรียนการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพ

5 หลักการใช้สื่อ การสอน หลักในการใช้สื่อการสอน ตามลำดับดังนี้ 1. เตรียมตัวผู้สอน 2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม 3. เตรียมพร้อมผู้เรียน 4. การใช้สื่อ 5. การติดตามผล หลักในการใช้สื่อการสอน ตามลำดับดังนี้ 1. เตรียมตัวผู้สอน 2. เตรียมจัดสภาพแวดล้อม 3. เตรียมพร้อมผู้เรียน 4. การใช้สื่อ 5. การติดตามผล

6 คำถ าม 1. การเตรียมตัวผู้สอน คือ ก.เตรียมตัวเรื่องการแต่ง กาย ข.เตรียมตัวเรื่องการอ่าน ฟังดูเนื้อหา ค.เตรียมตัวเรื่องการ ถ่ายทอดบทเรียน ง.เตรียมตัวเรื่องการจัด อุปกรณ์การสอน 1. การเตรียมตัวผู้สอน คือ ก.เตรียมตัวเรื่องการแต่ง กาย ข.เตรียมตัวเรื่องการอ่าน ฟังดูเนื้อหา ค.เตรียมตัวเรื่องการ ถ่ายทอดบทเรียน ง.เตรียมตัวเรื่องการจัด อุปกรณ์การสอน 2. การเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ คือ หลักการใช้สื่อการสอนใน ข้อใด ก.เตรียมตัวผู้สอน ข.เตรียมความพร้อมของ ผู้เรียน ค.เตรียมจัด สภาพแวดล้อม ง.การใช้สื่อ 2. การเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ คือ หลักการใช้สื่อการสอนใน ข้อใด ก.เตรียมตัวผู้สอน ข.เตรียมความพร้อมของ ผู้เรียน ค.เตรียมจัด สภาพแวดล้อม ง.การใช้สื่อ

7 สมาชิ ก 1. นางสาวอนุธิดา จรโคกกรวด รหัส 535120202 2. นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนศรี รหัส 535120206 3. นายอภิชัย เรือนคำ รหัส 535120209 4. นายมนัส ปันหล้า รหัส 535120214 5. นางวุฒินันท์ จันเปียงกวาง รหัส 535120238 1. นางสาวอนุธิดา จรโคกกรวด รหัส 535120202 2. นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนศรี รหัส 535120206 3. นายอภิชัย เรือนคำ รหัส 535120209 4. นายมนัส ปันหล้า รหัส 535120214 5. นางวุฒินันท์ จันเปียงกวาง รหัส 535120238


ดาวน์โหลด ppt 4. การตัดสินใจ เลือกใช้สื่อการ เรียนการสอน. หลักการเลือกสื่อ การสอน การเลือกสื่อการสอนเพื่อ นำมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google