งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4. การตัดสินใจเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4. การตัดสินใจเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4. การตัดสินใจเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน
 4. การตัดสินใจเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

2 หลักการเลือกสื่อการสอน
หลักการเลือกสื่อการสอน     การเลือกสื่อการสอนเพื่อนำมาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยในการเลือกสื่อ ผู้สอนจะต้องตั้ง วัตถุประสงค์ เชิงพฤตกรรมในการเรียนให้แน่นอนเสียก่อน เพื่อใช้วัตถุประสงค์ นั้นเป็นตัวนำชี้นำให้การเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีหลักการ อื่นๆเพื่อประกอบ คือ ต่อ

3 1.ความสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียน
2.เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย  น่าสนใจ 3.เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย 4.สื่อนั้นควรสะดวกในการ 5.ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพ  6.มีราคาไม่แพงจนเกินไป

4 การจะเลือกสื่อมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.วัตถุประสงค์  2.จุดมุ่งหมาย 3.เข้าใจลักษณะเฉพาะของสื่อชนิดต่างๆ 4.มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งของสื่อ

5 หลักการใช้สื่อการสอน
หลักการใช้สื่อการสอน  หลักในการใช้สื่อการสอนตามลำดับดังนี้ 1.เตรียมตัวผู้สอน 2.เตรียมจัดสภาพแวดล้อม 3.เตรียมพร้อมผู้เรียน 4.การใช้สื่อ 5.การติดตามผล

6 1. การเตรียมตัวผู้สอน คือ
คำถาม 2. การเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ คือหลักการใช้สื่อการสอนในข้อใด เตรียมตัวผู้สอน เตรียมความพร้อมของผู้เรียน เตรียมจัดสภาพแวดล้อม การใช้สื่อ 1. การเตรียมตัวผู้สอน คือ เตรียมตัวเรื่องการแต่งกาย เตรียมตัวเรื่องการอ่านฟังดูเนื้อหา เตรียมตัวเรื่องการถ่ายทอดบทเรียน เตรียมตัวเรื่องการจัดอุปกรณ์การสอน

7 สมาชิก นางสาวอนุธิดา จรโคกกรวด รหัส 535120202
นางสาวอนุธิดา จรโคกกรวด รหัส นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนศรี รหัส นายอภิชัย เรือนคำ รหัส นายมนัส ปันหล้า รหัส นางวุฒินันท์ จันเปียงกวาง รหัส


ดาวน์โหลด ppt 4. การตัดสินใจเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google