งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทาง เศรษฐศาสตร์ ความห มาย เศรษฐศ าสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทาง เศรษฐศาสตร์ ความห มาย เศรษฐศ าสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความรู้พื้นฐานทาง เศรษฐศาสตร์

3 ความห มาย เศรษฐศ าสตร์

4 หัวใจ เศรษฐศาสตร์ คือ ที่มีอยู่ จำกัด ทรัพยากร (Resource) เลือกใช้ (Choice) คนมีความต้องการไม่จำกัด

5 Choi ce

6 ทรัพยากร ที่เป็นมนุษย์ ที่ไม่เป็นมนุษย์ ประชากรที่มีคุณภาพ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึ้น

7 การมีอยู่ จำกัด (Scarcity) คืออะไร ? คือมัน...“ หา มาได้ยาก ” ลดลงเรื่อยๆ... ไงครับ

8 การเพิ่มขึ้น ของทรัพยากร การเพิ่มขึ้น ของประชากร

9 *** คือ การเลือกใช้ ทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัดมาผลิตเป็นสินค้าและ บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัด สรุปความหมาย ECON ได้ว่า...

10 ทรัพยากรมีจำกัด เหตุที่ต้องศึกษาเศรษฐศาสตร์ เกิดความขาดแคลน ต้องเลือก เมื่อเลือกสิ่งหนึ่งแล้ว ต้องเสียอีกสิ่งหนึ่งไป Opportunity Corse ต้นทุน ค่าเสียโอกาส Link ทำ แบบ ฝึก

11 ความเป็นมา ของ วิชา เศรษฐศาสต ร์

12

13 การค้ายุโรป เจริญรุ่งเรือง เกิดลัทธิ พาณิชย์นิยม รัฐต้องเข้ามา แทรกแซง กิจกรรมทาง เศรษฐกิจ

14 แต่งตำรา The Wealth of Nations (1776) สนับสนุนเศรษฐกิจแบบ เสรีนิยม รัฐไม่ควรเข้ามา แทรกแซง เชื่อในกลไกราคา / มือที่ มองไม่เห็น เป็นบิดาแห่งวิชา เศรษฐศาสตร์

15 มาร์แชล เสนอ ทฤษฎีว่าด้วย การผลิต ผู้ผลิตต้องได้ กำไรสูงสุดเสีย ต้นทุนต่ำสุด บิดาแห่ง ศ. จุลภาค

16 ศ. กิจตกต่ำทั่ว โลกรุนแรง เคนส์ เสนอ ทฤษฎีว่าด้วย การจ้างงาน ดอกเบี้ย เงินตรา แนะให้รัฐบาลใช้ นโยบาย แทรกแซงระบบ เศรษฐกิจ บิดาแห่ง ศ. มห ภาค

17 เศรษฐศาสตร์ใน ประเทศไทย

18 พ. ศ.2454 พระยาสุริยานุวัติ บิดาแห่ง เศรษฐศาสตร์ ไทย แต่งตำราเล่ม แรกของไทย ชื่อว่า “ ทรัพย์ ศาสตร์ ”

19 พ. ศ.2477

20 ความสำคัญของ วิชาเศรษฐศาสตร์ ความสำคัญของ วิชาเศรษฐศาสตร์

21 1. ในฐานะ ผู้บริโภค ตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าและบริการ ที่เราพอใจสูงสุด ภายใต้วงเงินที่ จำกัด

22 2. ในฐานะ ผู้ผลิต ทำให้ได้ กำไรสูงสุด ใช้ต้นทุน ต่ำสุด

23 3. ในฐานะ รัฐบาล กำหนดนโยบายแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนกินดีอยู่ดี คนมีงานทำ การกระจายรายได้เท่า เทียม

24 เศรษฐศ าสตร์ มี 2 สาขา

25 1. เศรษฐศาสตร์ จุลภาค (Micro – Economics) ศึกษาหน่วย เล็กๆ มีราคาสินค้า บอก มีชื่อบุคคลที่ ซื้อ - ขาย มีตลาด สถานที่ ผู้ผลิต คนงาน นายจ้าง เน้นส่วนบุคคล

26 2. เศรษฐศาสตร์ มหภาค (Macro – Economics) ศึกษาระดับประเทศ เช่น รายได้ ประชาชาติ การออม, นโยบาย การเงินการคลัง การลงทุน, เงินฝืด เงินเฟ้อ การค้าระหว่าง ประเทศ อัตราการจ้างงาน เน้นส่วนรวม Link แบบฝึก สาขา

27

28 หากคุณ เป็น ผู้ประกอ บการ... คุณจะทำ ธุรกิจ หรือผลิต อะไร ?

29 ปัญหาพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ 1. ปัญหาจะผลิตอะไร (WHAT) - ผลิตสินค้าอะไร 2. ปัญหาจะผลิตอย่างไร (HOW) - ใช้เทคนิคอย่างไร 3. ปัญหาจะผลิตเพื่อใคร (FOR WHOM) - ผลิตให้กับใคร จัดสรรให้แก่กลุ่ม บุคคลใด

30 จงเปรียบเทียบ สินค้าต่อไปนี้ เศรษฐทรัพย์ ทรัพย์เสรีไร้ราคา

31 เศรษฐทรัพย์ ทรัพย์เสรีไร้ราคา

32 เศรษฐทรัพย์

33 ทรัพย์เสรี ( น้ำคลอง ) เศรษฐทรัพย์

34 ทรัพย์เสรีไร้ราคา เศรษฐทรัพย์

35 ทรัพย์เสรีไร้ราคา เศรษฐทรัพย์

36 ทรัพย์เสรีไร้ราคาเศรษฐทรัพย์

37 ทรัพย์เสรี เศรษฐทรัพย์

38 สรุปนะครับ

39 1. เศรษฐทรัพย์ (Economic Goods) สินค้าที่มี ต้นทุนการผลิต มีราคา มากกว่าศูนย์ 1.1 สินค้าเอกชน ---> ของใครของมัน 1.2 สินค้าสาธารณะ ---> บริโภคร่วมกันได้

40 2. ทรัพย์เสรี (Free Goods) สินค้าไร้ราคา ไม่มี ไม่มีต้นทุนการ ผลิต ระดับราคา เท่ากับศูนย์ มีอยู่ตาม ธรรมชาติ มากมาย

41 ปัจจัยการผลิต ดอกเบี้ย กำไร ค่าจ้าง ค่าเช่า ที่ดิ น แรงง าน ทุน ผู้ประก อบการ


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทาง เศรษฐศาสตร์ ความห มาย เศรษฐศ าสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google