งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์ เนย เมืองปัก หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการโยธาธิการ นางธนวรรณ วงษ์เอก หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 66 รวม 26 อัตราว่าง มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรมเป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 7381,6362,498 3,241 4,3605,4166,1097,0738,0949,21410,27711, ,8872,5203, ,6566,4207,2828,2679, งานสารบรรณ 9071,8452,4413,3284,0815,3246,0006,8747,7928,715 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ,0001,2351,4831,7011,9642,2222,515 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) ,087 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) ,0341,1751,3101,472 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) , ,2222,5212,8123,2053,524 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล - ผัง 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 500 รายการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง ,0791, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา / บริการข้อมูล / แผน ที่ ( ครั้ง ) , ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ ( เรื่อง )

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 75 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ 25 โรง ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ ครั้ง

7 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณรายจ่ายปี 2555 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 3 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการปรับปรุงสถานศึกษา และศาสนสนสถาน ก่อสร้างอาคารศาลาบำเพ็ญบุญและ ก่อสร้างอาคารศาลาโดมวัดบางด้วนใน ( สุขกร ) ม.5 ต. บางด้วน อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ งบประมาณ 8,990,000 บาท 1 แห่ง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียน วัดคลองเก้า หมู่ 2 ต. แพรกษาใหม่ อ. เมือง ฯ จ. สมุทรปราการ งบประมาณ 2,996,000 บาท 1 แห่ง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนหินทิ้ง ป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู หมู่ 2 ต. บางปู อ. เมืองฯ จ. สมุทรปราการ งบประมาณ 10,000,000 บาท 1 แห่ง ( ยังไม่เบิกจ่าย )

8 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณรายจ่ายปี 2556 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท ( งบกลาง ) 1.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อป้องกันแก่ไขปัญหาน้ำ ท่วมจากภาวะน้ำทะเลหนุนบริเวณพื้นที่ชุมชนรอบ ศูนย์ราชการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง

9 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดินโดยฐานข้อมูล GIS ของ เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 3 ตรวจสอบสถานบริการ - 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน - 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการผังเมือง ในโรงเรียน

10 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) %12%21%27%36%43%50%60%67%77%89%100% 7.64%18%29.17% %58.35%69.81%75.36%78.86%79.15%84.27% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 6%12%21%27%36%43%50%60%67%77%89%100% 7.64%18.84%30.44%50.38%57.38%66.30%78.20%87.84%91.74%78.47%93.17% 1.2 งบลงทุน ลบ %3.33%5.83%8.33%10.83%26.08%27.75%51.08%74.41%100% งบรายจ่ายอื่น

11 ผังเมืองวันหมดอายุป ผังเมืองรวมเมืองสมุทรปราการ 21 มิ. ย


ดาวน์โหลด ppt นายวิญญู หมั่นการ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางสาวดารณี คง กลิ่น หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายสังวรณ์ นิปกะกุล หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายนิพนธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google