งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อนำโดยแมลงและพาหะที่พบในประเทศไทย 1.โรคมาลาเรีย (Malaria ) มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ 2.โรคไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) มียุงลายเป็นพาหะ 3.โรคไข้สมองอักเสบ(JE)มียุงรำคาญเป็นพาหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อนำโดยแมลงและพาหะที่พบในประเทศไทย 1.โรคมาลาเรีย (Malaria ) มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ 2.โรคไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) มียุงลายเป็นพาหะ 3.โรคไข้สมองอักเสบ(JE)มียุงรำคาญเป็นพาหะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 โรคติดต่อนำโดยแมลงและพาหะที่พบในประเทศไทย 1.โรคมาลาเรีย (Malaria ) มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ 2.โรคไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) มียุงลายเป็นพาหะ 3.โรคไข้สมองอักเสบ(JE)มียุงรำคาญเป็นพาหะ 4.โรคสครัปไทฟัส(Scrub Typhus)มีไรอ่อน(Chigger)เป็นพาหะ 5.โรคเท้าช้าง (Filariasis) มียุงรำคาญ ยุงเสือ เป็นพาหะ 6.โรคชิกุนกุนยา(Chickungunya)มียุงลายเป็นพาหะสาเหตุจาก เชื้อไวรัส 7.โรค Kala azar หรือLeishmaniasis มี ริ้นฝอยทราย (Sand fly) เป็นพาหะ 8.โรค Murine typhus มีหมัดหนูเป็นพาหะ 9.โรค Tick typhus มีเห็บเป็นพาหะ 10.กาฬโรค (Plague) มีหมัดหนูเป็นพาหะ

4 โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคที่มีความเสี่ยงในพื้นที่  ไข้เลือดออก  ไข้มาลาเรีย  ไข้ปวดข้อยุงลาย  โรคเท้าช้าง(ชนิดนำโดยยุงรำคาญ, ยุงเสือ ?)  ไขสมองอักเสบ

5 ยุงที่เป็นพาหะนำโรคที่ สำคัญ ในประเทศไทย ยุงลาย (Aedes) ยุงลาย (Aedes) ยุงรำคาญ (Culex) ยุงรำคาญ (Culex) ยุงเสือ (Mansonia) ยุงเสือ (Mansonia) ยุงก้นปล่อง (Anopheles) ยุงก้นปล่อง (Anopheles)

6

7

8 โรคไข้เลือดออก พาหะนำโรค ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน อาการสำคัญ ไข้สูง เลือดออก(ใต้ผิวหนัง, เลือดกำดาว, อวัยวะภายใน) ตับโต การป้องกัน/ควบคุมโรค การป้องกันยุงลายกัด การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การกำจัดยุงลาย กลุ่มเสี่ยง อายุ 5-9และ10-14

9 อาการหลักของโรคไข้เลือดออก  ไข้สูง 39-41 0 C  เลือดออก  ตับโตเจ็บชายโครงด้านขวา  ตัวเย็นซีดความดันต่ำ

10 จุดเลือดออกที่ขา

11 อาเจียนเป็นเลือด

12 Pack จมูกด้วยสำลีเพื่อหยุดเลือดออก

13 อาเจียนเป็นเลือด

14 องค์ประกอบการเกิดโรค ไข้เลือดออก คน ยุงลาย เชื้อเดงกี่

15 ภาพวงจรการเกิดโรค ไข้เลือดออก

16 สาเหตุและการติดต่อ เกิดจากยุงลายกัดกินเลือดผู้ป่วยที่เป็น ไข้เลือดออก แล้วนำเชื้อไวรัสเดงกี่ไปถ่ายทอดให้ คนอื่นๆต่อไปได้ – ระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8 - 12 วัน – ระยะฟักตัวในคนประมาณ 5 - 14 วัน ผู้ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก เป็นแล้วเป็นอีกได้ ถ้า เป็นซ้ำ อาจทำให้รุนแรงถึงตายได้

17 เชื้อ ไข้เลือดออ กไวรัสเดงกี่ เดงกี่ -1 เดงกี่ -2 เดงกี่ -3 เดงกี่ -4 แบ่งเป็น 4 ชนิด

18 การติดเชื้อไข้เลือดออก ไข้ไม่สามารถ วินิจฉัยแยกโรค ไม่มีอาการมี อาการ ไข้เดงกี่ (DF) ไข้เลือดออก (DHF) ไข้เดงกี่แท้ มีอาการเลือดออก ผิดปกติ เสียน้ำเลือด ไม่ช๊ อค ช๊อค (DSS)

19 การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 1 ห้ามให้ยาแก้ปวดลดไข้แอสไพริน บลู เฟน กับผู้ป่วย ที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก 2 ผู้ป่วยที่มีไข้สูงเกิน 2 วันให้ส่งรักษาที่ โรงพยาบาล 3 ให้ประวัติกับแพทย์ให้ละเอียดถ้ามี ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในชุมชนด้วย เช่น โรคประจำตัวของ ผู้ป่วย ความชุกชุม ของยุงลาย

20 การควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ได้ผล 1) ดำเนินการโดยประชาชนเอง 2) ไม่มุ่งเน้นการใช้สารเคมี 3) ประเมินผลด้วยตนเอง เจ้าของบ้าน ดำเนินการเอง / ตรวจสอบเอง ปลอดภัย

21 ไข้มาลาเรีย พาหะนำโรค ยุงก้นปลอ่ง อาการสำคัญ ไข้สูง จับไข้ เป็นเวลา ปวดศีรษะ การป้องกัน/ควบคุมโรค การเฝ้าดูอาการเมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยงโรค มาลาเรีย การเฝ้าระวังแรงงานอพยพ, แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยง วัยแรงงาน ผู้ชาย>หญิง

22 ยุงพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย ยุงพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย ในประเทศไทย คือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) เพราะเวลาที่ยุงกัดคน มันจะเกาะโดยยกก้นขึ้นทำมุมกับผิวหนัง~ 45 องศา ลักษณะการเกาะของ ยุงก้นปล่องขณะดูดกินเลือด

23

24 ไข้ปวดข้อยุงลาย พาหะนำโรค ยุงลายสวน ยุงลายบ้าน อาการสำคัญ ไข้ ปวดข้อ การป้องกันควบคุมโรค การป้องกันยุงลายกัด การกำจัดยุงลาย การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กลุ่มเสี่ยง ทุกคน (แต่พบผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก)

25 ความแตกต่างระหว่างไข้เลือดออก กับการติด เชื้อ ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลาย สาเหตุ เชื้อ เดงกี่ มี 4 ชนิด เชื้อ ชิคุงกุนยา genus Flavivirus family Flaviviridae genus Alphavirus family Togaviridae พาหะ Aedes aegypti ยุงลายบ้าน Ae.albopictus ยุงลายสวน Ae.albopictus ยุงลายสวน Aedes aegypti ยุงลายบ้าน ระยะฟักตัวในยุง ~ 8-12 วัน ในคน ~ 3-14 วัน (5-8 วัน )ในคน ~ 1-12 วัน (2-3 วัน) ระยะติดต่อช่วงไข้สูงวันที่ 2 – 4ช่วงไข้สูงวันที่ 2 – 4 ทำให้เกิดการรั่วของพลาสมาไม่มีการรั่วของพลาสมา

26 ความแตกต่างระหว่างไข้เลือดออก กับการติด เชื้อ ไข้ปวดข้อยุงลาย ไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลาย อาการ - ไข้สูงอย่างฉับพลัน - ไข้สูงอย่างฉับพลันกว่า 1 ไข้สูงลอย 2-7 วัน (>38.5 0 C)~2-4 วัน - ไข้สูงลอย 2-4 วัน (>39.0 0 C)~2 วัน 2 มีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบที่ ผิวหนัง ทูนิเกต์ให้ผลบวก ได้มากกว่า - ทูนิเกต์ให้ผลบวก ได้น้อยกว่า 3 มีตับโต กดเจ็บ - ไม่มี 4 มีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลว / ภาวะช็อก - ไม่มี 5 พบ ปวดข้อ / ปวดกล้ามเนื้อ ได้น้อย - มี อาการที่เด่นชัดคืออาการปวดข้อ 6 พบผื่นได้แบบ maculopapular rash และ conjunctival infection ได้น้อยกว่า - พบผื่นได้แบบ maculopapular rash และ conjunctival infection ได้มากกว่า 7 พบการชักร่วมกับไข้สูงน้อยไม่เกิน 5%- พบการชักร่วมกับไข้สูงได้ถึง 15% (3 เท่า ) 8 ทำให้เกิดการรั่วของพลาสมา - ไม่มีการรั่วของพลาสมา

27 19 ก. พ. 2552 ที่มา : งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส

28 โรคเท้าช้าง พาหะนำโรค ยุงรำคาญ ยุงเสือ ยุงลายป่าไผ่ อาการสำคัญ ผู้ป่วยอาจมีไข้ จากการอักเสบของต่อมและท่อ น้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ขาหนีบ หรืออัณฑะ การอุดกั้นของท่อน้ำเหลือง เกิดการบวมโตของ อวัยวะต่างๆ เช่นที่ขา อัณฑะ เต้านม

29 การป้องกัน/ควบคุมโรค 1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดโดย - นอนในมุ้ง หรือห้องมุ้งลวด - ทายากันยุง 2 ควบคุมและกำจัดยุงพาหะโดย - พ่นสารเคมีกำจัดยุงตามฝาผนังบ้าน - กำจัดลูกน้ำตามแหล่งต่างๆ - กำจัดวัชพืชและพืชน้ำที่เป็นแหล่งเกาะอาศัยของลูกน้ำ ในแหล่งน้ำ 3ประชาชนที่อยู่ในแหล่งระบาดของโรคเท้าช้าง ต้องกิน ยาป้องกัน ได้แก่ Diethylcarbamazine (DEC) 4แรงงานต่างด้าวชาวพม่า ต้องกินยาฆ่าพยาธิ

30 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อนำโดยแมลงและพาหะที่พบในประเทศไทย 1.โรคมาลาเรีย (Malaria ) มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ 2.โรคไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS) มียุงลายเป็นพาหะ 3.โรคไข้สมองอักเสบ(JE)มียุงรำคาญเป็นพาหะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google