งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อนำโดยแมลงและพาหะที่พบในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อนำโดยแมลงและพาหะที่พบในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคติดต่อนำโดยแมลงและพาหะที่พบในประเทศไทย
โรคมาลาเรีย (Malaria ) มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ โรคไข้เลือดออก (DF, DHF, DSS)  มียุงลายเป็นพาหะ โรคไข้สมองอักเสบ(JE)มียุงรำคาญเป็นพาหะ โรคสครัปไทฟัส(Scrub Typhus)มีไรอ่อน(Chigger)เป็นพาหะ โรคเท้าช้าง (Filariasis) มียุงรำคาญ  ยุงเสือ เป็นพาหะ โรคชิกุนกุนยา(Chickungunya)มียุงลายเป็นพาหะสาเหตุจากเชื้อไวรัส โรค Kala azar หรือLeishmaniasis มี ริ้นฝอยทราย (Sand fly) เป็นพาหะ โรค Murine typhus  มีหมัดหนูเป็นพาหะ โรค Tick typhus  มีเห็บเป็นพาหะ กาฬโรค (Plague) มีหมัดหนูเป็นพาหะ

3 โรคติดต่อนำโดยแมลง โรคที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย
ไข้ปวดข้อยุงลาย โรคเท้าช้าง(ชนิดนำโดยยุงรำคาญ, ยุงเสือ ?) ไขสมองอักเสบ

4 ยุงที่เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ในประเทศไทย
ยุงลาย (Aedes) ยุงก้นปล่อง (Anopheles) ยุงรำคาญ (Culex) ยุงเสือ (Mansonia)

5

6

7 โรคไข้เลือดออก พาหะนำโรค ยุงลายบ้าน ยุงลายสวน อาการสำคัญ ไข้สูง
เลือดออก(ใต้ผิวหนัง, เลือดกำดาว, อวัยวะภายใน) ตับโต การป้องกัน/ควบคุมโรค การป้องกันยุงลายกัด การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การกำจัดยุงลาย กลุ่มเสี่ยง อายุ 5-9และ10-14

8 อาการหลักของโรคไข้เลือดออก
ไข้สูง C เลือดออก ตับโตเจ็บชายโครงด้านขวา ตัวเย็นซีดความดันต่ำ

9 จุดเลือดออกที่ขา

10 อาเจียนเป็นเลือด

11 Pack จมูกด้วยสำลีเพื่อหยุดเลือดออก

12 อาเจียนเป็นเลือด

13 องค์ประกอบการเกิดโรคไข้เลือดออก
คน ยุงลาย เชื้อเดงกี่

14 ภาพวงจรการเกิดโรคไข้เลือดออก

15 สาเหตุและการติดต่อ เกิดจากยุงลายกัดกินเลือดผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก แล้วนำเชื้อไวรัสเดงกี่ไปถ่ายทอดให้คนอื่นๆต่อไปได้ ระยะฟักตัวในยุงประมาณ วัน ระยะฟักตัวในคนประมาณ วัน ผู้ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออก เป็นแล้วเป็นอีกได้ ถ้าเป็นซ้ำ อาจทำให้รุนแรงถึงตายได้

16 เชื้อไข้เลือดออกไวรัสเดงกี่
แบ่งเป็น 4 ชนิด เดงกี่-1 เดงกี่-4 เดงกี่-2 เดงกี่-3

17 การติดเชื้อไข้เลือดออก
ไม่มีอาการ มีอาการ ไข้เลือดออก (DHF) ไข้ไม่สามารถ วินิจฉัยแยกโรค ไข้เดงกี่(DF) ไข้เดงกี่แท้ มีอาการเลือดออก ผิดปกติ เสียน้ำเลือด ช๊อค(DSS) ไม่ช๊อค

18 การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
1 ห้ามให้ยาแก้ปวดลดไข้แอสไพริน บลูเฟน กับผู้ป่วย ที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออก 2 ผู้ป่วยที่มีไข้สูงเกิน 2 วันให้ส่งรักษาที่โรงพยาบาล 3 ให้ประวัติกับแพทย์ให้ละเอียดถ้ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในชุมชนด้วย เช่น โรคประจำตัวของผู้ป่วย ความชุกชุม ของยุงลาย

19 การควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ได้ผล
1) ดำเนินการโดยประชาชนเอง 2) ไม่มุ่งเน้นการใช้สารเคมี 3) ประเมินผลด้วยตนเอง เจ้าของบ้าน ดำเนินการเอง/ตรวจสอบเอง ปลอดภัย

20 ไข้มาลาเรีย พาหะนำโรค ยุงก้นปลอ่ง อาการสำคัญ ไข้สูง จับไข้ เป็นเวลา ปวดศีรษะ การป้องกัน/ควบคุมโรค การเฝ้าดูอาการเมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยงโรคมาลาเรีย การเฝ้าระวังแรงงานอพยพ, แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยง วัยแรงงาน ผู้ชาย>หญิง

21 ยุงพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย
ยุงพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย ในประเทศไทย คือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles spp.) เพราะเวลาที่ยุงกัดคน มันจะเกาะโดยยกก้นขึ้นทำมุมกับผิวหนัง~ 45 องศา ลักษณะการเกาะของ ยุงก้นปล่องขณะดูดกินเลือด

22 ลักษณะการเกาะของ ยุงก้นปล่องขณะดูดกินเลือด

23 ไข้ปวดข้อยุงลาย พาหะนำโรค ยุงลายสวน ยุงลายบ้าน อาการสำคัญ ไข้ ปวดข้อ การป้องกันควบคุมโรค การป้องกันยุงลายกัด การกำจัดยุงลาย การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กลุ่มเสี่ยง ทุกคน (แต่พบผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก)

24 ความแตกต่างระหว่างไข้เลือดออก กับการติดเชื้อ ไข้ปวดข้อยุงลาย
สาเหตุ เชื้อ เดงกี่ มี 4 ชนิด เชื้อ ชิคุงกุนยา genus Flavivirus family Flaviviridae genus Alphavirus family Togaviridae พาหะ Aedes aegypti ยุงลายบ้าน Ae.albopictus ยุงลายสวน Ae.albopictus ยุงลายสวน Aedes aegypti ยุงลายบ้าน ระยะฟักตัวในยุง ~ 8-12 วัน ในคน ~ 3-14 วัน (5-8 วัน ) ในคน ~ 1-12 วัน (2-3 วัน) ระยะติดต่อช่วงไข้สูงวันที่ 2 – 4 ช่วงไข้สูงวันที่ 2 – 4 ทำให้เกิดการรั่วของพลาสมา ไม่มีการรั่วของพลาสมา

25 ความแตกต่างระหว่างไข้เลือดออก กับการติดเชื้อ ไข้ปวดข้อยุงลาย
อาการ -ไข้สูงอย่างฉับพลัน -ไข้สูงอย่างฉับพลันกว่า 1 ไข้สูงลอย 2-7 วัน(>38.50 C)~2-4 วัน - ไข้สูงลอย 2-4 วัน(>39.00 C)~2วัน 2 มีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบที่ ผิวหนัง ทูนิเกต์ให้ผลบวก ได้มากกว่า -ทูนิเกต์ให้ผลบวก ได้น้อยกว่า 3 มีตับโต กดเจ็บ -ไม่มี 4 มีภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลว/ภาวะช็อก 5 พบ ปวดข้อ/ปวดกล้ามเนื้อ ได้น้อย - มี อาการที่เด่นชัดคืออาการปวดข้อ 6 พบผื่นได้แบบ maculopapular rash และ conjunctival infection ได้น้อยกว่า -พบผื่นได้แบบ maculopapular rash และ conjunctival infection ได้มากกว่า 7 พบการชักร่วมกับไข้สูงน้อยไม่เกิน 5% -พบการชักร่วมกับไข้สูงได้ถึง 15%(3เท่า) 8 ทำให้เกิดการรั่วของพลาสมา - ไม่มีการรั่วของพลาสมา

26 เปรียบเทียบ Chik & DHF ตามอายุ
19 ก.พ. 2552 ที่มา : งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

27 พาหะนำโรค โรคเท้าช้าง ยุงรำคาญ ยุงเสือ ยุงลายป่าไผ่ อาการสำคัญ
ผู้ป่วยอาจมีไข้ จากการอักเสบของต่อมและท่อ น้ำเหลืองบริเวณรักแร้ ขาหนีบ หรืออัณฑะ การอุดกั้นของท่อน้ำเหลือง เกิดการบวมโตของ อวัยวะต่างๆ เช่นที่ขา อัณฑะ เต้านม

28 การป้องกัน/ควบคุมโรค
1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดโดย - นอนในมุ้ง หรือห้องมุ้งลวด - ทายากันยุง 2 ควบคุมและกำจัดยุงพาหะโดย - พ่นสารเคมีกำจัดยุงตามฝาผนังบ้าน - กำจัดลูกน้ำตามแหล่งต่างๆ - กำจัดวัชพืชและพืชน้ำที่เป็นแหล่งเกาะอาศัยของลูกน้ำ ในแหล่งน้ำ 3ประชาชนที่อยู่ในแหล่งระบาดของโรคเท้าช้าง ต้องกิน ยาป้องกัน ได้แก่ Diethylcarbamazine (DEC) 4แรงงานต่างด้าวชาวพม่า ต้องกินยาฆ่าพยาธิ

29 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี
ขอบคุณครับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อนำโดยแมลงและพาหะที่พบในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google