งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่าง ตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส " ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญ ญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงาน พ. ศ. 2545 คณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกำหนดมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอน ด้วยแก๊ส โดย ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่าง อุตสาหการ สาขาช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส มี 1 ระดับ 1.1 ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการ ปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้างานช่วยให้คำแนะนำ หรือช่วย ตัดสินใจในเรื่องสำคัญเมื่อจำเป็น

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบ อาชีพในสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างตัด เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊สให้เป็นดังที่ได้กำหนดไว้ 2.1 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ความรู้ ความ เข้าใจ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 2.1.1 ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน (General Safety in the Working Area) 2.1.1.1 ความปลอดภัยทั่วไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน (General Safety in the Working Area) 2.1.1.2 ความปลอดภัยในการเชื่อมและตัด (Welding and Cutting Safety) 2.1.1.3 การใช้เครื่องมือวัด (Measuring Tools) 2.1.1.4 การใช้เครื่องมือทั่วไป (Hand Tools)

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2.1.1.5 การใช้เครื่องมือกล (Power Tools) 2.1.1.6 ชุดตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส และอุปกรณ์ 2.1.1.7 เทคนิคการตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส (Oxy - Fuel Gas Cutting Technique) 2.1.1.8 สมบัติและความสามารถตัดได้ของเหล็กกล้า คาร์บอน (Cut ability of Carbon Steel) 2.1.1.9 ข้อกำหนดกรรมวิธีการตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วย แก๊ส (Oxy - Fuel Gas Cutting Procedure Specification - OFCPS) และจุดมุ่งหมาย 2.1.1.10 คณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สัมพันธ์กับการร่างแบบ งานตัด 2.1.1.11 วิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่สัมพันธ์กับงานตัด 2.1.1.12 การตรวจสอบและคุณภาพของงานตัดเหล็กกล้า คาร์บอนด้วยแก๊ส 2.1.1.13 ท่อ (Pipe)

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2.1.2 ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถ ในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 2.1.2.1 การทำงานอย่างปลอดภัย 2.1.2.2 เครื่องมือวัด อุปกรณ์และเครื่องมือร่างแบบ 2.1.2.3 การใช้เครื่องมือและเครื่องมือกลอย่างถูกต้อง ใน ระหว่างการสอบภาคปฏิบัติ 2.1.2.4 ให้มีข้อกำ หนดกรรมวิธีการตัดเหล็กกล้าคาร์บอน ด้วยแก๊สเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบการรับรองฝีมือช่างตัด เหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 2.1.2.5 การตรวจสอบและประเมินผล 2.1.2.6 ข้อกำหนดการยอมรับด้านคุณภาพ (Acceptable Quality Requirements) มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ กำหนดไว้สามารถนำมาใช้ประเมินผลการทดสอบรับรอง ฝีมือช่างตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊สได้ ต่อเมื่อได้ทำตาม มาตรฐานเฉพาะ (Code) หรือมาตรฐานทั่วไป (Standard)

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2.1.3 ทัศนคติ ประกอบด้วย การปฏิบัติที่ตรงต่อเวลา การ รักษาวินัยในการทำงานความปลอดภัยในการทำงาน ความ ซื่อสัตย์ ความละเอียดรอบคอบ และความปลอดภัย

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 " ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google