งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข. เป็นองค์การชั้นนำ ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข. เป็นองค์การชั้นนำ ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

2 เป็นองค์การชั้นนำ ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สาธารณสุข

3 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1. เสนอแนะนโยบาย ประสาน พัฒนายุทธศาสตร์ และ แผนประชาสัมพันธ์ ของ กระทรวงสาธารณสุข 2. สนับสนุน ผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านสาธารณสุข 1. เสนอแนะนโยบาย ประสาน พัฒนายุทธศาสตร์ และ แผนประชาสัมพันธ์ ของ กระทรวงสาธารณสุข 2. สนับสนุน ผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านสาธารณสุข

4 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านข่าว และประชาสัมพันธ์ให้มี ประสิทธิภาพ 4. พัฒนาและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของเครือข่าย ประชาสัมพันธ์กระทรวง สาธารณสุข 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านข่าว และประชาสัมพันธ์ให้มี ประสิทธิภาพ 4. พัฒนาและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของเครือข่าย ประชาสัมพันธ์กระทรวง สาธารณสุข

5 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ประชาชน สื่อมวลชน และ บุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข และการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ประชาชน สื่อมวลชน และ บุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข และการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ

6 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) องค์กรความรู้ (Knowledge-Based) ทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) องค์กรความรู้ (Knowledge-Based)

7 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข ใฝ่รู้ คู่ จิต บริการ

8 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการ ประชาสัมพันธ์ 3. พัฒนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์

9 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนัก สารนิเทศ ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป ฝ่ายข่าวและ สื่อ มวลชน สัมพันธ์ ฝ่ายแผนงาน และพัฒนา เครือข่าย ประชาสัมพัน ธ์ ฝ่ายวิเคราะห์ และ ประมวล ข่าวสาร งานธุรการ / งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานข่าว ประชาสัมพันธ์ งานสื่อมวลชน สัมพันธ์ งาน โสตทัศนูปกร ณ์ งานแผนงาน และงาน ยุทธศาสตร์ งานพัฒนา เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ งาน ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ งานวิเคราะห์ ข่าว งานคลังข้อมูล ข่าวสาร งานสื่อสารสู่ บุคลากร

10 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป นิพนธ์ หัวหน้าฝ่าย ข่าว และ สื่อมวลชน สัมพันธ์ เกษร หัวหน้าฝ่าย แผนงาน และพัฒนา เครือข่าย ปชส. ศิริมา หัวหน้าฝ่าย วิเคราะห์ และประมวล ข่าว เยาวภา ผู้อำนวยการสำนัก สารนิเทศ ทพญ. นัยนา แพร่ศรี สกุล มณีรัตน์ ขนิษฐา สุปราณี เพชรพราว หทัยรัตน์ กนกพร ประภาวดี ชนะพล นงลักษณ์ ธัญญา เอื้องอุมา ประนอม พรพินัย อุบลวรรณ อังคณา นงนุช อภิวัฒน์ ประไพพิมพ์ วันเพ็ญ วราภรณ์ อารี พุทธชาติ สมศักดิ์

11 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข  งานธุรการ / งาน สารบรรณ  งานการเงินและ บัญชี  งานพัสดุ ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสาร บรรณ งานธุรการ งานการเงิน / บัญชี งานยานพาหนะ จัดหา / ควบคุม / ดูแล พัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย -:

12 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข  งานข่าว  งานสื่อมวลชนสัมพันธ์  งานโสตทัศนูปกรณ์ ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านบริหาร บริการ วิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้หน่วยงาน ต่างๆและประชาชนทั่วไป ติดตามประเมิน ผลกระทบด้านข่าว ทั้งในภาวะปกติและภาวะ วิกฤต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ถูกต้อง ประกอบด้วย -:

13 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข  งานแผนงานและงาน ยุทธศาสตร์  งานพัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของ กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการ ฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ศึกษาดูงาน และพัฒนาทักษะต่างๆด้านการ ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ศึกษาวิจัยผลการ ดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประกอบด้วย -:

14 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข  งานวิเคราะห์ข่าว  งานคลังข้อมูล ข่าวสาร  งานสื่อสารสู่ บุคลากร ทำหน้าที่เกี่ยวกับ ติดตามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบ ต่อกระทรวงสาธารณสุขและสุขภาพ เฝ้าระวัง วิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้ม เสนอแนะแนวทางแก้ไขให้กับผู้บริหาร จัดทำระบบคลังข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายข่าว แผ่นปลิว โปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Website) ต้อนรับให้ข้อมูลข่าวสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ประกอบด้วย -:


ดาวน์โหลด ppt สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข. เป็นองค์การชั้นนำ ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google