งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
Bureau of Information สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

2 เป็นองค์การชั้นนำ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุข
วิสัยทัศน์ (VISION) เป็นองค์การชั้นนำ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณสุข สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

3 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ (MISSION) 1. เสนอแนะนโยบาย ประสาน พัฒนายุทธศาสตร์ และแผนประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงสาธารณสุข 2. สนับสนุน ผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านสาธารณสุข สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

4 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
พันธกิจ (MISSION) 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านข่าว และประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

5 ประชาชน สื่อมวลชน และ บุคลากรด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ (GOAL) ประชาชน สื่อมวลชน และ บุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข และการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

6 ทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
วัฒนธรรมองค์กร (CULTURE) ทำงานเป็นทีม (Teamwork) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) องค์กรความรู้ (Knowledge-Based) สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

7 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ค่านิยม (CORE VALUE) ใฝ่รู้ คู่ จิตบริการ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

8 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 3. พัฒนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

9 เครือข่ายประชาสัมพันธ์
โครงสร้างองค์กร สำนักสารนิเทศ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ฝ่ายข่าวและสื่อ มวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและพัฒนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิเคราะห์และ ประมวลข่าวสาร งานธุรการ/งานสารบรรณ งานบุคลากร งานการเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ งานข่าวประชาสัมพันธ์ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานแผนงานและงาน ยุทธศาสตร์ งานพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ งานวิเคราะห์ข่าว งานคลังข้อมูลข่าวสาร งานสื่อสารสู่บุคลากร สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

10 ผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศ
ทพญ.นัยนา แพร่ศรีสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นิพนธ์ หัวหน้าฝ่ายข่าว และสื่อมวลชนสัมพันธ์ เกษร หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และพัฒนาเครือข่าย ปชส. ศิริมา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าว เยาวภา มณีรัตน์ กนกพร นงลักษณ์ พรพินัย ขนิษฐา เพชรพราว ธัญญา อุบลวรรณ พุทธชาติ ประไพพิมพ์ เอื้องอุมา ประภาวดี ประนอม อังคณา สุปราณี หทัยรัตน์ วันเพ็ญ อารี อภิวัฒน์ วราภรณ์ สมศักดิ์ ชนะพล สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข นงนุช

11 สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน/บัญชี งานยานพาหนะ จัดหา/ควบคุม/ดูแล พัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย -: งานธุรการ / งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

12 ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์
ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านบริหาร บริการ วิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไป ติดตามประเมิน ผลกระทบด้านข่าว ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่ถูกต้อง ประกอบด้วย-: งานข่าว งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

13 ฝ่ายแผนงานและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของ กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม ให้คำแนะนำปรึกษาทางวิชาการ ฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี ศึกษาดูงาน และพัฒนาทักษะต่างๆด้านการ ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรสาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ศึกษาวิจัยผลการ ดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ประกอบด้วย -: งานแผนงานและงานยุทธศาสตร์ งานพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

14 ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร
ทำหน้าที่เกี่ยวกับ ติดตามตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบ ต่อกระทรวงสาธารณสุขและสุขภาพ เฝ้าระวัง วิเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้ม เสนอแนะแนวทางแก้ไขให้กับผู้บริหาร จัดทำระบบคลังข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายข่าว แผ่นปลิว โปสเตอร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Website) ต้อนรับให้ข้อมูลข่าวสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ประกอบด้วย-: งานวิเคราะห์ข่าว งานคลังข้อมูลข่าวสาร งานสื่อสารสู่บุคลากร สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข


ดาวน์โหลด ppt สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google