งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การ แก้ไขรายการทะเบียน และออกใบแทน ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การ แก้ไขรายการทะเบียน และออกใบแทน ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การ แก้ไขรายการทะเบียน และออกใบแทน ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 กันยายน 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 ( พ. ศ. 2532) ออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ พ. ศ. 2525 (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 ( พ. ศ. 2532) ออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ พ. ศ. 2525

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์หรือผู้รับใบอนุญาต นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ ผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน อาหารสัตว์ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบคำขอ นั้น  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับและทำการตรวจสอบ ความถูกต้องแล้วให้ทำการตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้ ยื่นคำขอทราบภายใน 30 วัน  ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ผู้ใด ประสงค์จะขอแก้ไขรายการให้ยื่นขอต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานที่ระบุไว้ในแบบคำขอ แก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  เมื่อได้รับคำขอพร้อมด้วยหลักฐานให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ผู้ใด ประสงค์จะขอใบแทนใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนอาหารสัตว์ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน แบบคำขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียน อาหารสัตว์  การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ใน กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักพัฒนา ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรม ปศุสัตว์ ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานปศุ สัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตอาหาร สัตว์หรือสถานที่นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์นั้น ตั้งอยู่

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  สำหรับอาหารสัตว์น้ำที่รัฐมนตรีประกาศเป็น อาหารสัตว์ ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือสถาบันวิจัยอาหาร สัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานประมงจังหวัด แห่งท้องที่ที่สถานที่ผลิตอาหารสัตว์หรือ สถานที่นำเข้าซี่งอาหารสัตว์นั้นตั้งอยู่  การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจแจ้งผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้า กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมปศุ สัตว์ หรือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ รับก็ได้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงว่าด้วยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การ แก้ไขรายการทะเบียน และออกใบแทน ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google