งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 62/2555 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 62/2555 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 62/2555 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2555

2 สรุปสาระสำคัญ บรรดาประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วตามประกาศนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานที่เป็นโรงงานจำพวก 3 ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโรงงานประเภทหรือชนิดตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

3 สรุปสาระสำคัญ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานเพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยสำหรับการประกอบกิจการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการต่อไป

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน แล้ว ส่งให้ผู้อำนวยการสำนักการนิคมอุตสาหกรรมทุกๆ 1 ปีโดยให้ระบุผลการปฏิบัติตามาตรการความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งต้องระบุคุณลักษณะ กลิ่นจำเพาะของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตด้วย

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2 นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ในการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุก 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตให้ขยายโรงงาน แล้วแต่กรณี

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. นำความในข้อ 1 และ ข้อ 2 กำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายหนังสือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมของผู้ประกอบกิจการโรงงาน โรงงานจำพวก 3 ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 62/2555 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google