งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 62/2555 เรื่อง การ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหาร จัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 62/2555 เรื่อง การ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหาร จัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 62/2555 เรื่อง การ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหาร จัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ใน รายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ โรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  บรรดาประกาศหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้ แล้วตามประกาศนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน  ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ประกาศให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานที่เป็นโรงงาน จำพวก 3 ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็น โรงงานประเภทหรือชนิดตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ คุ้มครองความปลอดภัยในการดำเนินงาน ( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2552

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก อันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองความ ปลอดภัยสำหรับการประกอบกิจการโรงงานใน นิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นประโยชน์ต่อการประกอบกิจการต่อไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงาน การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิด จากการประกอบกิจการโรงงาน แล้ว ส่งให้ผู้อำนวยการสำนักการนิคมอุตสาหกรรม ทุกๆ 1 ปีโดยให้ระบุผลการปฏิบัติตามาตรการ ความปลอดภัยและมาตรการลดความเสี่ยงต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน รวมทั้งต้องระบุ คุณลักษณะ กลิ่นจำเพาะของสารเคมีที่ใช้ใน กระบวนการผลิตด้วย

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2 นำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจาก การประกอบกิจการโรงงาน ในการประชุมเพื่อ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุก 1 ปีนับแต่วันที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ ใบอนุญาตให้ขยายโรงงาน แล้วแต่กรณี

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. นำความในข้อ 1 และ ข้อ 2 กำหนดเป็นเงื่อนไข ท้ายหนังสือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรมของผู้ประกอบกิจการ โรงงาน โรงงานจำพวก 3 ตามประเภทหรือชนิด ของโรงงานตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยที่ 62/2555 เรื่อง การ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน บริหาร จัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google