งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป
ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2553 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนส่งทางทะเล

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. กำหนดให้น้ำมันดีเซล เป็น 2 กลุ่มได้แก่ - น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว แยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (ก) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ข) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 - น้ำมันดีเซลหมุนช้า 2. ข้อ 7 ในประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลให้เป็นไปตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้ 3. ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายหรือมีไว้จำหน่ายในข้อ 7 จะเป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายนี้หรือไม่ก็ได้ แต่ผู้ค้าน้ำมันต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดังกล่าวเฉพาะที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในรายละเอียดแนบท้าย เพื่อขอความเห็นชอบและต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. การขอและการให้ความเห็นชอบตามข้อ 6 วรรคสอง และข้อ 7 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด 5. ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนการให้ความเห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันดีเซลหรือการให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนวันที่ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ และให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับประกาศนี้ 6. รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google