งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 เป็น ต้นไป  ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ. ศ. 2553  ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายหรือ มีไว้เพื่อจำหน่ายไปนอกราชอาณาจักร โดยการ ขนส่งทางทะเล

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. กำหนดให้น้ำมันดีเซล เป็น 2 กลุ่มได้แก่ - น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว แยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ( ก ) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ( ข ) น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 - น้ำมันดีเซลหมุนช้า  2. ข้อ 7 ในประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพของ น้ำมันดีเซลให้เป็นไปตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้  3. ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซลที่ผู้ค้าน้ำมัน จำหน่ายหรือมีไว้จำหน่ายในข้อ 7 จะเป็นไปตามที่ กำหนดในรายละเอียดแนบท้ายนี้หรือไม่ก็ได้ แต่ผู้ค้า น้ำมันต้องแจ้งลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดังกล่าวเฉพาะที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน รายละเอียดแนบท้าย เพื่อขอความเห็นชอบและต้อง ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก่อน

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. การขอและการให้ความเห็นชอบตามข้อ 6 วรรค สอง และข้อ 7 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกำหนด  5. ประกาศนี้ไม่กระทบกระเทือนการให้ความ เห็นชอบการเติมสารเติมแต่งในน้ำมันดีเซลหรือการ ให้ความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซลที่ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วก่อนวันที่ ประกาศ นี้มีผลบังคับใช้ และให้คงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้ง กับประกาศนี้  6. รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553

5 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 6 พฤษภาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google