งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

2 Workshop วิชาการพัฒนาตนเองพัฒนา อาชีพและชุมชน ตาม worksheet 1-6

3 1. แบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่ม ตาม ภูมิภาคและ 1. แบ่งกลุ่มออกเป็น กลุ่ม ตาม ภูมิภาคและ รวมความเชี่ยวชาญหลายๆด้าน รวมความเชี่ยวชาญหลายๆด้าน 2. เลือกประธานกลุ่ม และ เลขานุการ กลุ่ม ประธาน ( คุณอำนวย ) ทำหน้าที่ อำนวยการการประชุมให้มีมติเป็นเอก ฉันท์ โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และนำเสนอ ผลงาน เลขานุการ ( คุณลิขิต ) กลุ่มทำหน้าที่ บันทึกมติที่ประชุมในแต่ละความเห็น โดย ต้องเป็นมติที่ชัดเจน การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ สัมมนาแนวทางการพัฒนาอาชีพ กลุ่มเป้าหมายประชาชน

4 ชื่อกลุ่ม ชื่อ คุณ คุณ คุณ คุณ คุณ ตำแหน่ง คุณอำนวย ( ประธาน ) คุณลิขิต ( เลขานุการ ) ผู้ประสานงาน / โฆษก กลุ่ม คุณกิจ worksheet1

5 ประเด็นสนทนากลุ่ม 1. ภาพปัจจุบันของการประกอบอาชีพของ พี่น้องประชาชนเป็นอย่างไร ? 2. ภาพของการพัฒนาอาชีพของพี่น้อง ประชาชนที่สทบ. ต้องการควรเป็นอย่างไร ? 3. ภาพของสถบ. ที่จะจัดตั้งขึ้นจะมีแนวทาง ให้ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพของพี่น้อง ประชาชนได้อย่างไร 4. เงื่อนไขที่จะทำให้สถบ. บรรลุเป้าหมาย ข้อ๓ได้มีอะไรบ้าง

6 ภาพการประกอบอาชีพที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ worksheet2

7 สภาพปัจจุบันและปัญหาการ พัฒนาอาชีพ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ worksheet3

8 ภาพสถบ. ที่ต้องการให้เกิดในการ ใช้ทุนพัฒนาอาชีพ โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ โครงกา โครงการ ร โครงการ worksheet4

9 มีเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้สถบ. บรรลุเป้าหมายได้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ worksheet5

10 แนวทางการประยุกต์ความรู้เรื่องการ พัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพและชุมชน ผู้เข้าประชุมร่วมอภิปรายและให้ข้อเสนอการนำ ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพและ ชุมชนไปประยุกต์ใช้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕ worksheet6

11


ดาวน์โหลด ppt Worksheets for Workshop แบบฝึกปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการ การ จัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด ความรู้ของวิทยากร สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google