งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FINANCIAL PLANNING (CASH BUDGET). Financial planning  การวางแผนทางการเงิน คือ ‘Road Map’ ใน การนำทางและควบคุมการทำงานของกิจการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ตั้งไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FINANCIAL PLANNING (CASH BUDGET). Financial planning  การวางแผนทางการเงิน คือ ‘Road Map’ ใน การนำทางและควบคุมการทำงานของกิจการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ตั้งไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FINANCIAL PLANNING (CASH BUDGET)

2 Financial planning  การวางแผนทางการเงิน คือ ‘Road Map’ ใน การนำทางและควบคุมการทำงานของกิจการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ตั้งไว้  กระบวนการวางแผนทางการเงินเริ่มต้นจาก แผนระยะยาว (Long-term/ Strategic planning) แผนระยะสั้น (Short-term/ Operating planning) ‘ สงสัยไหมว่าแผนระยะยาว ต่างกับ แผนระยะสั้น ตรงไหน !!!’

3 Financial planning process  แผนระยะสั้น (Short-term/ Operating planning)

4 Cash planning: cash budgets Cash budget/ Cash forecast  งบประมาณเงินสดเป็นงบที่แสดงถึง การ คาดคะเน กระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายของ กิจการ  งบประมาณเงินสดสามารถนำมาช่วยในการ ตัดสินใจ โดยหาก กระแสเงินสดเกิน (Cash surplus) ลงทุน (Invest) กระแสเงินสดขาด (Cash deficit) หาเงิน (Finance)  โดยปกติการจัดทำงบประมาณเงินสดจะจัดทำ ทุกเดือน ตลอดปี

5 Cash planning: cash budgets Cash budget/ Cash forecast

6 Sales forecast  การจัดทำงบประมาณเงินสดเริ่มต้นด้วย การ พยากรณ์ยอดขาย  การพยากรณ์ยอดขาย : ปัจจัยภายนอก GDP, ความมั่นใจ ผู้บริโภค, รายได้ … ปัจจัยภายใน ข้อมูลจากช่องทางการ ขายของบริษัทเอง ความคิดเห็นพนักงานขาย, กำลังการผลิต  จัดทำงบประมาณการขาย ( จำนวนหน่วย, จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายของกิจการเป็น เงินเชื่อ ) ตารางประมาณการเงินสดรับจากการ ขาย

7 Cash receipts  ส่วนเงินสดรับ เป็นส่วนของการรวบรวม เงินสด รับจากการขาย, เงินสดรับจากการเก็บหนี้, และ เงินสดรับอื่นๆ  พิจารณาข้อมูลของบริษัท ABC จำกัด  20% ของยอดขายในแต่ละเดือน จะเก็บเงินสดได้ในเดือนนั้น  50% ของยอดขายในแต่ละเดือน จะเก็บเงินได้ในเดือนถัดไป  30% ของยอดขายในแต่ละเดือน จะเก็บเงินได้ใน 2 เดือนถัดไป  สมมุติว่าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ทั้งหมด  ในเดือนธันวาคมจะได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูก $300,000 Forecast salesAugSepOctNovDec ($000)100200400300200

8 Cash receipts  รายรับรวมของบริษัท ABC จำกัด

9 Cash disbursement  ส่วนเงินสดจ่าย เป็นส่วนของการรวบรวม เงินสด จ่าย ของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  ได้แก่ ‘ แล้ว depreciation and non-cash charges นำไปไว้ในรายการนี้หรือไม่ ???’ การซื้อด้วยเงินสดลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้าจ่ายดอกเบี้ย จ่ายค่าเช่าจ่ายเงินปันผล ค่าแรงและเงินเดือนชำระคืนเงินต้น ภาษีจ่ายซื้อหุ้นสามัญคืน

10 Cash disbursement  พิจารณาข้อมูลของบริษัท ABC จำกัด  ซื้อสินค้าด้วยเงินสด โดยซื้อจำนวน 70% ของยอดขาย โดย 10% ของยอดซื้อต้องจ่ายทันที ในขณะที่ 70% ของยอดซื้อ ชำระในเดือนถัดไป และ 20% ที่เหลือชำระในอีก 2 เดือน ถัดไป  ค่าเช่าเดือนละ $5,000  เงินเดือน (Salary) เดือนละ $8,000  ค่าแรง (Wage) คิดเป็น 10% ของยอดขาย แต่ละเดือน  ค่าภาษี จ่ายในเดือน ธันวาคม $25,000  ค่าลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเดือน พฤศจิกายน $130,000  ค่าดอกเบี้ยจ่ายในเดือน ธันวาคม $10,000  จ่ายเงินปันผลเดือน ตุลาคม $20,000

11 Cash disbursement  รายจ่ายรวมของบริษัท ABC จำกัด

12 Net cash flow, ending cash, financing and excess cash  เงินสดสุทธิ (Net cash flow) คือ ผลต่างระหว่าง เงินสดรับ (Cash receipts) และเงินสดจ่าย (Cash disbursement)

13 Net cash flow, ending cash, financing and excess cash  เงินสดคงเหลือปลายงวด (Ending cash) คือ ผลรวมของเงินสดสุทธิ (Net cash flow) และเงิน สดคงเหลือต้นงวด (Beginning cash)

14 Net cash flow, ending cash, financing and excess cash  เงินสดเกิน (Excess cash) หรือ เงินสดขาด (Required total finance) หากเงินสดคงเหลือปลายงวดมากกว่า นโยบายเงินสดขั้นต่ำ Excess cash หากเงินสดคงเหลือปลายงวดน้อยกว่านโยบายเงินสดขั้นต่ำ Required total finance

15 Net cash flow, ending cash, financing and excess cash

16 Financial planning Q & A


ดาวน์โหลด ppt FINANCIAL PLANNING (CASH BUDGET). Financial planning  การวางแผนทางการเงิน คือ ‘Road Map’ ใน การนำทางและควบคุมการทำงานของกิจการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ตั้งไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google