งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FINANCIAL PLANNING (CASH BUDGET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FINANCIAL PLANNING (CASH BUDGET)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FINANCIAL PLANNING (CASH BUDGET)

2 Financial planning การวางแผนทางการเงิน คือ ‘Road Map’ ในการนำทางและควบคุมการทำงานของกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ตั้งไว้ กระบวนการวางแผนทางการเงินเริ่มต้นจาก แผนระยะยาว (Long-term/ Strategic planning) แผนระยะสั้น (Short-term/ Operating planning) ‘สงสัยไหมว่าแผนระยะยาว ต่างกับ แผนระยะสั้น ตรงไหน !!!’

3 Financial planning process
แผนระยะสั้น (Short-term/ Operating planning)

4 Cash planning: cash budgets
Cash budget/ Cash forecast งบประมาณเงินสดเป็นงบที่แสดงถึง การคาดคะเน กระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายของกิจการ งบประมาณเงินสดสามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจ โดยหาก กระแสเงินสดเกิน (Cash surplus) ลงทุน (Invest) กระแสเงินสดขาด (Cash deficit) หาเงิน (Finance) โดยปกติการจัดทำงบประมาณเงินสดจะจัดทำ ทุกเดือน ตลอดปี

5 Cash planning: cash budgets
Cash budget/ Cash forecast

6 Sales forecast การจัดทำงบประมาณเงินสดเริ่มต้นด้วย การพยากรณ์ยอดขาย
การพยากรณ์ยอดขาย: ปัจจัยภายนอก GDP, ความมั่นใจผู้บริโภค, รายได้ … ปัจจัยภายใน ข้อมูลจากช่องทางการขายของบริษัทเอง ความคิดเห็นพนักงานขาย, กำลังการผลิต จัดทำงบประมาณการขาย (จำนวนหน่วย, จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายของกิจการเป็นเงินเชื่อ) ตารางประมาณการเงินสดรับจากการขาย

7 Cash receipts ส่วนเงินสดรับ เป็นส่วนของการรวบรวม เงินสดรับจากการขาย, เงินสดรับจากการเก็บหนี้, และเงินสดรับอื่นๆ พิจารณาข้อมูลของบริษัท ABC จำกัด 20% ของยอดขายในแต่ละเดือน จะเก็บเงินสดได้ในเดือนนั้น 50% ของยอดขายในแต่ละเดือน จะเก็บเงินได้ในเดือนถัดไป 30% ของยอดขายในแต่ละเดือน จะเก็บเงินได้ใน 2 เดือนถัดไป สมมุติว่าสามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ทั้งหมด ในเดือนธันวาคมจะได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูก $300,000 Forecast sales Aug Sep Oct Nov Dec ($000) 100 200 400 300

8 Cash receipts รายรับรวมของบริษัท ABC จำกัด

9 ‘แล้ว depreciation and non-cash charges นำไปไว้ในรายการนี้หรือไม่ ???’
Cash disbursement ส่วนเงินสดจ่าย เป็นส่วนของการรวบรวม เงินสดจ่าย ของกิจการ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ได้แก่ ‘แล้ว depreciation and non-cash charges นำไปไว้ในรายการนี้หรือไม่ ???’ การซื้อด้วยเงินสด ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า จ่ายดอกเบี้ย จ่ายค่าเช่า จ่ายเงินปันผล ค่าแรงและเงินเดือน ชำระคืนเงินต้น ภาษีจ่าย ซื้อหุ้นสามัญคืน

10 Cash disbursement พิจารณาข้อมูลของบริษัท ABC จำกัด
ซื้อสินค้าด้วยเงินสด โดยซื้อจำนวน 70% ของยอดขาย โดย 10%ของยอดซื้อต้องจ่ายทันที ในขณะที่70% ของยอดซื้อชำระในเดือนถัดไป และ 20% ที่เหลือชำระในอีก 2 เดือนถัดไป ค่าเช่าเดือนละ $5,000 เงินเดือน (Salary) เดือนละ $8,000 ค่าแรง (Wage) คิดเป็น 10% ของยอดขาย แต่ละเดือน ค่าภาษี จ่ายในเดือน ธันวาคม $25,000 ค่าลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในเดือน พฤศจิกายน $130,000 ค่าดอกเบี้ยจ่ายในเดือน ธันวาคม $10,000 จ่ายเงินปันผลเดือน ตุลาคม $20,000

11 Cash disbursement รายจ่ายรวมของบริษัท ABC จำกัด

12 Net cash flow, ending cash, financing and excess cash
เงินสดสุทธิ (Net cash flow) คือ ผลต่างระหว่างเงินสดรับ (Cash receipts) และเงินสดจ่าย (Cash disbursement)

13 Net cash flow, ending cash, financing and excess cash
เงินสดคงเหลือปลายงวด (Ending cash) คือ ผลรวมของเงินสดสุทธิ (Net cash flow) และเงินสดคงเหลือต้นงวด (Beginning cash)

14 Net cash flow, ending cash, financing and excess cash
เงินสดเกิน (Excess cash) หรือ เงินสดขาด (Required total finance) หากเงินสดคงเหลือปลายงวดมากกว่า นโยบายเงินสดขั้นต่ำ Excess cash หากเงินสดคงเหลือปลายงวดน้อยกว่านโยบายเงินสดขั้นต่ำ Required total finance

15 Net cash flow, ending cash, financing and excess cash

16 Financial planning Q & A


ดาวน์โหลด ppt FINANCIAL PLANNING (CASH BUDGET)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google