งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พญ. ศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พญ. ศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พญ. ศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 นโยบายรัฐบาล นายก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้อ 3.3.3 ปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุข......... ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

3 3 นิยามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีพื้นที่รับผิดชอบใน ระดับตำบล เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระัดับ บุคคล ครอบครัวและชุมชน พร้อมกับมีความสามารถในการให้บริการ รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มขึ้น โดย เป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป และสามารถ ให้คำปรึกษา / ส่งต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4 4 ลักษณะที่สำคัญ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ (catchment area) ในระดับตำบล และมีเครือข่ายร่วมกับสถานี อนามัย และ หน่วยบริการสุขภาพอื่น ในตำบลข้างเคียง เน้นการให้บริการแบบเชิงรุก ที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ บริบทความพร้อม / ศักยภาพของชุมชน บุคลากรที่มีความรู้และทักษะแบบสหสาขาวิชา (skill mix) ทำงาน เป็น team work มีการให้บริการสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพในระดับ อื่นที่สูงกว่าโดยสามารถให้คำปรึกษาและส่งต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการปฏิรูปการบริหารจัดการ (3/4 ประสาน ) โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน อปท. ภาคราชการ เอกชน และทุกภาคส่วน

5 5 ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ รักษาพยาบาลกับประชากร – บุคคล – ครอบครัว – ชุมชน – รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม

6 เป้าหมายและระยะเวลา ระยะจำนวนโรงพยาบาลสร้าง เสริมสุขภาพตำบล ช่วงเวลา Phase 1 – ระยะ เริ่มต้นและนำร่อง อย่างน้อย 1 แห่งใน 1 อำเภอ ที่มีความพร้อมของ CUP 1,000 แห่ง กันยายน 2552 Phase 2 – ระยะขยาย ผล เพิ่มเติมอีก 1000 แห่งกันยายน 2553 Phase 3 – ขยาย ครอบคลุมทั่วประเทศ ในตำบลที่เหลือทั้งหมดตุลาคม 2554 – กันยายน 2562 Phase 4 – ติดตาม ประเมินผลและ สนับสนุนการพัฒนา ตุลาคม 2553 – กันยายน 2562

7 7 โครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงให้มีห้องตรวจรักษาผู้ป่วย ( ชั้นล่าง ) เตียงสังเกตุอาการ อย่างน้อย 3 เตียง ระบบการสื่อสารกับแม่ข่าย มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ตามมาตรฐาน พาหนะเยี่ยมบ้าน แนวทางการดำเนินงานโครงการ

8 8 บุคลากร พยาบาลเวชปฏิบัติ อย่างน้อย 1 คน ทีมสร้างเสริมสุขภาพ ตามขนาดของ รสต.

9 9 แนวทางการดำเนินงานโครงการ บริการ รักษาพยาบาลคุณภาพสูงขึ้น ส่งต่อ รวดเร็ว ครบวงจร คัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วย เพิ่มศักยภาพบุคคลใน ครอบครัว เครือข่าย อสม. ตรวจ กระตุ้นพัฒนาการ ในเด็ก วัคซีน

10 10 บริการ หญิงวัยเจริญพันธุ์ ได้รับ ธาตุเหล็ก + โฟลิค กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ – การออกกำลังกาย บุคคลและชุมชน – ชมรมผู้สูงอายุ – ชมรมอาหารปลอดภัย – คนไทยไร้พุง แนวทางการดำเนินงานโครงการ

11 11 บริหารจัดการ คณะกรรมการบริการ รพสต. กระบวนการประชาคมในการแก้ปัญหา สุขภาพของพื้นที่ แนวทางการดำเนินงานโครงการ

12 12 ระบบสนับสนุนที่ต้องการ ระบบข้อมูลสุขภาพ (health information system) ระบบการปรึกษาทางไกล (Real time consultation) ระบบการส่งต่อ (Referral System) การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและ อปท.

13 13 ประชาชนได้อะไร ความครอบคลุม (coverage) ของบริการขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น – การให้วัคซีน – การฝากครรภ์ ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพชีวิต (Quality of life) ของประชาชนดีขึ้น – อัตราทารกตาย และ แม่ตายลดลง การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในระดับตำบลดีขึ้น – ลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่ข่ายลง – จำนวนผู้ป่วย ข้ามจากตำบลมาโรงพยาบาลอำเภอ / จังหวัดลดลง – การนอนโรงพยาบาลจากโรคแทรกซ้อนหรือโรคป้องกันได้ลดลง

14 14 มีการค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังลดลง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมารับบริการจำนวนเพิ่มขึ้น ( คน / ครั้ง ) อัตราตายลดลง ประชาชนได้อะไร

15 เขตตรวจราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย ( รพช./ รพท./ รพศ.) สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอ ส่งเสริม ป้องกัน อนามัย สิ่งแวดล้อม รักษาพยา บาล ฟื้นฟู สภาพ บุคคล ชุมชน คปสอ. โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล

16 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พญ. ศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google