งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551 ( เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ราชบุรี ผลงานถึงเดือนพฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551 ( เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ราชบุรี ผลงานถึงเดือนพฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551 ( เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ราชบุรี ผลงานถึงเดือนพฤษภาคม 2551

2 ตัว ชี้วั ดที่ รายละเอียด ตัวชี้วัด เป้าห มาย ร้อย ละ เกณฑ์ ที่ผ่าน ผล งาน ร้อย ละ หมายเหตุ 2.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ เกษตรแปรรูปที่ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน อย. ของกระทรวง สาธารณสุข หรือ รับรองความ ปลอดภัยทาง การเกษตร ของ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ “Q” 1003 ผลิตภั ณฑ์ อยู่ระหว่างออก ใบรับรอง อย. ( กล้วย หน้าธัญพืช + ขนม เปี้ยะชาววังของ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้าน หัวหิน 2.2 ร้อยละของ สหกรณ์ที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ของกลุ่มภารกิจ (4 ข้อ ) แห่ง 0 แห่ง 0.00 อยู่ระหว่างพิจารณา สหกรณ์เพื่อ ดำเนินการวัดผลฯ 2.3 ร้อยละของ สหกรณ์ที่ ยกระดับชั้น คุณภาพการ ควบคุมภายใน จากระดับพอใช้ เป็นระดับดีถึงดี มาก แห่ง 0 แห่ง 0.00 อยู่ในขั้นตอน ตรวจสอบข้อมูลจาก ผู้สอบบัญชี

3 ตัว ชี้วั ดที่ รายละเอียด ตัวชี้วัด เป้าห มาย ร้อย ละ เกณ ฑ์ที่ ผ่าน ผล งาน ร้อย ละ หมายเหตุ 3.1 ระดับความสำเร็จของร้อยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ตามเป้าหมายผลผลิตของ ส่วนราชการ ( ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ) สหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและ สนับสนุนการ ดำเนินงาน แห่ง เกษตรกร และสมาชิก สหกรณ์ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ ราย 67 ราย ประชุม คณะกรรมการกลาง เกษตรกร และสมาชิก สหกรณ์ได้รับการ เรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง ราย พัฒนาคุณภาพชีวิต + ศ. เรียนรู้ ( ไม่มีนิคมสหกรณ์ )

4 ตัว ชี้วั ดที่ รายละเอียด ตัวชี้วัด เป้าห มาย ร้อย ละ เกณ ฑ์ที่ ผ่าน ผล งาน ร้อย ละ หมายเหตุ สถาบัน เกษตรกรได้รับ การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ 1001 แห่ง กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้าน ฆ้อง ( ข้าวตังธัญญา ทิพย์ หมูหยองถั่วงา ) 3.2 ร้อยละของ สหกรณ์ที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ของกรมส่งเสริม สหกรณ์ แห่ง 24 แห่ง ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของปริมาณธุรกิจ สหกรณ์ (4%) 10011,85 9 ล้าน บาท 8,31 1 ล้าน บาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม. ย ร้อยละของ สหกรณ์ที่ สามารถประชุม ใหญ่สามัญได้ ภายใน 150 วัน แห่ง 44 แห่ง สหกรณ์ส่วนใหญ่ปิด บ / ช มี. ค.

5 ตัว ชี้วั ดที่ รายละเอียด ตัวชี้วัด เป้าห มาย ร้อย ละ เกณ ฑ์ที่ ผ่าน ผล งาน ร้อย ละ หมายเหตุ 3.5 ร้อยละของพื้นที่ ที่ออก กสน.3 ได้แล้วเสร็จ เทียบกับแผน ไม่มีนิคมสหกรณ์ 3.6 ร้อยละของพื้นที่ ที่ออก กสน.3 ได้แล้วเสร็จ เทียบกับแผน ไม่มีนิคมสหกรณ์ 8 ร้อยละของอัตรา การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายลงทุน ( เบิกจ่ายทัน 30 ก. ย.51) ,0 00 บาท 144, 000 บาท โอนเปลี่ยนแปลงเป็น งบดำเนินงาน 22,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2551 ( เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ราชบุรี ผลงานถึงเดือนพฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google