งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ต้องการทราบผลการติดตาม ลักษณะการมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ระดับ ปวส.2 ประจำปี การศึกษา 2554 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงลักษณะภาพรวม ของการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปี การศึกษา 2554 ที่ได้งานทำ ภายใน 1 ปี ของวิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 ตารางสรุปผล ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามเพศ และช่วงอายุ เพศจำนวน ( คน ) ร้อยละ ชาย 362 49.86 หญิง 364 50.14 รวม 726 100.00 ช่วงอายุจำนวน ( คน ) ร้อยละ 19 - 25 ปี 676 93.11 26 - 35 ปี 48 6.61 36 - 45 ปี 1 0.14 46 ปี ขึ้นไป 1 0.14 รวม 726 100.00

5 ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามการมีงานทำ การมีงานทำจำนวน ( คน ) ร้อยละ ศึกษาต่อ 473 65.15 ทำงานและ ศึกษาต่อ 100 13.77 ว่างงาน 99 13.64 ทำงาน 54 7.44 รวม 253 100.00

6 ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภทของงาน ประเภทของงาน จำนวน ( คน ) ร้อยละ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน 11977.27 ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ ของรัฐ 3321.43 ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ 21.30 รวม 154100.00

7 ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม เกณฑ์ อัตราเงินเดือนใหม่ข้าราชการ วุฒิ ปวช. – ปริญญาเอก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ของ กระทรวงการคลัง ( ปวช. เริ่มต้น 7,620 บาท - ปวส. เริ่มต้น 9,300 บาท / เดือน ) อัตราเงินเดือน จำนวน ( คน ) ร้อยละ ต่ำกว่าเกณฑ์ 10467.53 สูงกว่าเกณฑ์ 4931.82 เท่ากับเกณฑ์ 10.65 รวม 154100.00

8 สรุปผลการวิจัย นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2554 พบว่า - ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.14 - มีอายุระหว่าง 19 ถึง 25 ปี ร้อยละ 93.11 - ศึกษาต่อ ร้อยละ 65.15 ทำงาน และศึกษาต่อ ร้อยละ 13.77 และได้งานทำ ร้อย ละ 7.44 ( ว่างงาน ร้อยละ 13.64) - ทำงานเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 77.27 - ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อย ละ 67.53

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. นำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน 2. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ ในแต่ละ สาขาวิชา

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google