งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ต้องการทราบผลการติดตาม ลักษณะการมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จ การศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ระดับ ปวส.2 ประจำปี การศึกษา 2554 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงลักษณะภาพรวม ของการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปี การศึกษา 2554 ที่ได้งานทำ ภายใน 1 ปี ของวิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

4 ตารางสรุปผล ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามเพศ และช่วงอายุ เพศจำนวน ( คน ) ร้อยละ ชาย หญิง รวม ช่วงอายุจำนวน ( คน ) ร้อยละ ปี ปี ปี ปี ขึ้นไป รวม

5 ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามการมีงานทำ การมีงานทำจำนวน ( คน ) ร้อยละ ศึกษาต่อ ทำงานและ ศึกษาต่อ ว่างงาน ทำงาน รวม

6 ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภทของงาน ประเภทของงาน จำนวน ( คน ) ร้อยละ พนักงานบริษัท / องค์กรธุรกิจเอกชน ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ รวม

7 ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม เกณฑ์ อัตราเงินเดือนใหม่ข้าราชการ วุฒิ ปวช. – ปริญญาเอก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 ของ กระทรวงการคลัง ( ปวช. เริ่มต้น 7,620 บาท - ปวส. เริ่มต้น 9,300 บาท / เดือน ) อัตราเงินเดือน จำนวน ( คน ) ร้อยละ ต่ำกว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ์ เท่ากับเกณฑ์ รวม

8 สรุปผลการวิจัย นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2554 พบว่า - ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ มีอายุระหว่าง 19 ถึง 25 ปี ร้อยละ ศึกษาต่อ ร้อยละ ทำงาน และศึกษาต่อ ร้อยละ และได้งานทำ ร้อย ละ 7.44 ( ว่างงาน ร้อยละ 13.64) - ทำงานเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อย ละ 67.53

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. นำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน 2. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีความชำนาญ ในแต่ละ สาขาวิชา

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผลการติดตามลักษณะ การมีงานทำ ภายใน 1 ปี ของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2554 ชื่อผู้วิจัย นางวัชรวีร์ ฐิติวุฒิธนาศิริ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google