งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ อัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนใน กรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนที่ ถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ อัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนใน กรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนที่ ถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ อัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนใน กรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนที่ ถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา วันที่ 15 มิถุนายน พ. ศ.2552

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 78 เพราะเหตุถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ. ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ.2552 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับ ครั้งละไม่เกิน 240 วัน 2. ในกรณีที่ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนได้รับประโยชน์ ทดแทนในกรณีว่างงานในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิทินใด ไม่ครบกำหนดเวลาตามข้อ 1 ให้มีสิทธิได้รับ ประโยชน์ทดแทน โดยการนับระยะเวลาต่อเนื่องไป ยังปีปฏิทินถัดไปได้ 3. หลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนใน กรณีว่างงานนอกเหนือจากที่กำหนดใน กฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนใน กรณีว่างงาน พ. ศ. 2547

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ อัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนใน กรณีว่างงานเฉพาะผู้ประกันตนที่ ถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google