งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการตู้สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการตู้สินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือ กรุงเทพ และท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ยกเลิกประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลง วันที่ 8 มิถุนายน 2555 เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการ ให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือกรุงเทพ และท่าเรือ แหลมฉบัง  2.. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือ กรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ดังนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  3. การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะทบทวนอัตรา ค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่ง ใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของ ปี 2547 และจะปรับปรุง ในกรณีที่ผลการคำนวณ อัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อย ละ 5

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  จ่ายอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า ณ ท่าเรือ กรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ( ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ตามอัตราที่ประกาศนี้กำหนด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม พิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของ การให้บริการตู้สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google