งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อริส ขวัญเสียงเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อริส ขวัญเสียงเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อริส ขวัญเสียงเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 บางส่วนไม่ สามารถบันทึกบัญชีให้ถูกต้องได้ เนื่องจาก นักศึกษาสับสนในการบันทึกบัญชีซื้อขาย สินค้าระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มกับภาษี ต้องห้าม จึงไม่สามารถทำแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ได้จากปัญหา ดังกล่าวทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำไม่ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน วิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษี โดยการ พัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้น ปวช. ปีที่ 3

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการซื้อขายสินค้า ของ นักศึกษาชั้นปวช. ปีที่ 3 สาขาการ บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร โดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติ

4 ตารางค่าคะแนนก่อนเรียนและค่า คะแนนหลังเรียน รายการ จำนวน ( คน ) คะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดค่าเฉลี่ยร้อยละ คะแนนก่อนเรียน 4513510.5152.56 คะแนนหลังเรียน 45191516.6083.00

5 จากตาราง พบว่า ค่าคะแนนก่อนเรียน ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 45 คน มีค่า คะแนนหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง เพิ่มขึ้นมากกว่า ค่าคะแนนก่อนเรียน ทั้งคะแนนสูงสุดเพิ่มขึ้น 6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 คะแนนต่ำสุด เพิ่มขึ้น 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.09 คิดเป็นร้อยละ 30.45 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การบันทึกบัญชี เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการ ซื้อขายสินค้า ของนักศึกษา พบว่า คะแนนหลังเรียน มีค่ามากกว่า คะแนน ก่อนเรียน ทั้งคะแนนเฉลี่ย (16.60, 10.51) คะแนนสูงสุด (19, 13) และ คะแนนต่ำสุด (15, 5) จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน

7


ดาวน์โหลด ppt อริส ขวัญเสียงเสนาะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google