งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 หลักการและโครงสร้างของภาษีอากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 หลักการและโครงสร้างของภาษีอากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 หลักการและโครงสร้างของภาษีอากร

2 ความหมายของ “ภาษี” และ “อากร”
ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคลเพื่อนำมาใช้จ่ายในการ บริหารประเทศและท้องถิ่น ภาษีเงินได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต อากร หมายถึง ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐเรียกเก็บ เพื่อการทำธุรกรรมบาง ประเภท อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร

3 ลักษณะของภาษีอากร มีการบังคับเรียกเก็บ
การเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากผู้เสียภาษีอากรไปยังภาครัฐ ไม่มีสิ่งตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี ภาครัฐไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่ผู้เสียภาษีอากร ภาษีอากรอาจอยู่ในรูปแบบอื่น นอกจากเงินสด เช่น การบังคับซื้อสินค้า หรือบริการในอัตราต่ำกว่าราคาตลาด

4 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากร
เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมหรือส่งเสริมพฤติกรรมการใช้อย่างของประชาชนอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การใช้ภาษีอากรเพื่อแก้ปัญหาเงิน เฟ้อและเงินฝืด เพื่อกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เกิดความเป็นธรรม พัฒนาสวัสดิการแก่ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

5 หลักการจัดเก็บภาษีอากร
หลักแหล่งเงินได้ หลักถิ่นที่อยู่ หลักสัญชาติ หรือหลักความเป็นพลเมือง หลักการบริโภค

6 ประเภทของภาษีอากร ภาษีอากรจำแนกประเภทได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
การผลักภาระภาษี ภาษีทางตรง ผู้เสียภาษีเป็นผู้แบกรับภาระภาษีนั้นไว้เอง ภาษีทางอ้อม ภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระไปให้แก่บุคคลอื่น ฐานภาษี ฐานเงินได้ ฐานการบริโภค ฐานทรัพย์สิน ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ วิธีการวัดฐานภาษี ตามราคาหรือมูลค่าฐานภาษี ปริมาณของสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษี ผู้จัดเก็บภาษี รัฐบาลกลาง หน่วยงานในท้องถิ่น

7 หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากร
กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร

8 โครงสร้างภาษีอากร ผู้เสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี วิธีการชำระภาษี
อัตราคงที่ อัตราเพิ่มขึ้น หรือ อัตราก้าวหน้า อัตราลดลง หรือ อัตราถอยหลัง วิธีการชำระภาษี การประเมินตนเอง การประเมินโดยเจ้าพนักงาน การหักภาษี ณ ที่จ่าย การชำระภาษีล่วงหน้า

9 โครงสร้างภาษีอากร วิธีการหาข้อยุติในจำนวนภาษีหรือวิธีขจัดข้อขัดแย้งทางภาษีอากร การประเมินของเจ้าพนักงานภาษีอากร มี 2 กรณีคือ ภาษีอากรจากการประเมินตนเอง และ ประเมินโดยเจ้าพนักงาน การวินิจฉัยของหน่วยอุทธรณ์ หรือ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การพิจารณาคดีในชั้นศาล การบังคับทางภาษี โทษทางอาญา โทษทางแพ่ง / เบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม โทษทางแพ่ง / ยึดทรัพย์ อายัด ขายทอดตลาด

10 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมครึ่งปี ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 หลักการและโครงสร้างของภาษีอากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google