งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 หลักการและ โครงสร้างของภาษี อากร. ความหมายของ “ ภาษี ” และ “ อากร ” ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจาก บุคคลเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 หลักการและ โครงสร้างของภาษี อากร. ความหมายของ “ ภาษี ” และ “ อากร ” ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจาก บุคคลเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 หลักการและ โครงสร้างของภาษี อากร

2 ความหมายของ “ ภาษี ” และ “ อากร ” ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจาก บุคคลเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศและ ท้องถิ่น ภาษีเงินได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต อากร หมายถึง ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐเรียก เก็บ เพื่อการทำธุรกรรมบางประเภท อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร

3 ลักษณะของภาษีอากร มีการบังคับเรียกเก็บ การเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากผู้เสียภาษีอากร ไปยังภาครัฐ ไม่มีสิ่งตอบแทนโดยตรงต่อผู้เสียภาษี ภาครัฐไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่ผู้เสีย ภาษีอากร ภาษีอากรอาจอยู่ในรูปแบบอื่น นอกจากเงิน สด เช่น การบังคับซื้อสินค้า หรือบริการใน อัตราต่ำกว่าราคาตลาด

4 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี อากร เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐและ พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมหรือส่งเสริมพฤติกรรมการใช้อย่าง ของประชาชนอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การ ใช้ภาษีอากรเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด เพื่อกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เกิดความ เป็นธรรม พัฒนาสวัสดิการแก่ประชาชนผู้มี รายได้น้อย

5 หลักการจัดเก็บภาษีอากร หลักแหล่งเงินได้ หลักถิ่นที่อยู่ หลักสัญชาติ หรือหลักความเป็นพลเมือง หลักการบริโภค

6 ประเภทของภาษีอากร ภาษีอากรจำแนกประเภทได้ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ การผลักภาระภาษี ภาษีทางตรง ผู้เสียภาษีเป็นผู้แบกรับภาระภาษีนั้นไว้ เอง ภาษีทางอ้อม ภาษีที่ผู้เสียภาษีสามารถผลักภาระไป ให้แก่บุคคลอื่น ฐานภาษี ฐานเงินได้ ฐานการบริโภค ฐานทรัพย์สิน ฐานสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ วิธีการวัดฐานภาษี ตามราคาหรือมูลค่าฐานภาษี ปริมาณของสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษี ผู้จัดเก็บภาษี รัฐบาลกลาง หน่วยงานในท้องถิ่น

7 หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการ จัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร

8 โครงสร้างภาษีอากร ผู้เสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี อัตราคงที่ อัตราเพิ่มขึ้น หรือ อัตราก้าวหน้า อัตราลดลง หรือ อัตราถอยหลัง วิธีการชำระภาษี การประเมินตนเอง การประเมินโดยเจ้าพนักงาน การหักภาษี ณ ที่จ่าย การชำระภาษีล่วงหน้า

9 โครงสร้างภาษีอากร วิธีการหาข้อยุติในจำนวนภาษีหรือวิธีขจัดข้อ ขัดแย้งทางภาษีอากร การประเมินของเจ้าพนักงานภาษีอากร มี 2 กรณี คือ ภาษีอากรจากการประเมินตนเอง และ ประเมิน โดยเจ้าพนักงาน การวินิจฉัยของหน่วยอุทธรณ์ หรือ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ การพิจารณาคดีในชั้นศาล การบังคับทางภาษี โทษทางอาญา โทษทางแพ่ง / เบี้ยปรับ – เงินเพิ่ม โทษทางแพ่ง / ยึดทรัพย์ อายัด ขายทอดตลาด

10 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมครึ่งปี ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 หลักการและ โครงสร้างของภาษี อากร. ความหมายของ “ ภาษี ” และ “ อากร ” ภาษี หมายถึง เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจาก บุคคลเพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google