งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในการเรียนพิมพ์ดีด นักเรียนมีทักษะ ในการพิมพ์ดีดได้ไม่ดี เท่าที่ควร คือ พิมพ์จับเวลาได้จำนวนคำ สุทธิน้อย สาเหตุมาจาก นักเรียนไม่สนใจในการเรียน ไม่เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในการเรียนพิมพ์ดีด นักเรียนมีทักษะ ในการพิมพ์ดีดได้ไม่ดี เท่าที่ควร คือ พิมพ์จับเวลาได้จำนวนคำ สุทธิน้อย สาเหตุมาจาก นักเรียนไม่สนใจในการเรียน ไม่เข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในการเรียนพิมพ์ดีด นักเรียนมีทักษะ ในการพิมพ์ดีดได้ไม่ดี เท่าที่ควร คือ พิมพ์จับเวลาได้จำนวนคำ สุทธิน้อย สาเหตุมาจาก นักเรียนไม่สนใจในการเรียน ไม่เข้า ห้องเรียน จากปัญหานี้จึงได้ทำ การวิจัย โดยการใช้แบบฝึกทักษะและ การเสริมแรง เพื่อเป็นการจูง ใจให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เข้าใจ และพิมพ์แบบฝึกพิมพ์จับ เวลาได้จำนวนคำสุทธิเพิ่มมากขึ้น

3 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะ ความเร็วและแม่นยำ โดยการใช้แบบฝึกทักษะและการ เสริมแรงวิชาพิมพ์ดีดไทย 2

4 การใช้แบบฝึก ทักษะ และการ เสริมแรง การใช้แบบฝึก ทักษะ และการ เสริมแรง ทักษะความเร็วและ ความแม่นยำ

5

6

7

8 สัปดาห์จำนวน นักเรียน ทั้งหมด จำนวน นักเรียน ที่มีคำ สุทธิเพิ่ม คิด เป็น ร้อย ละ สัปดาห์ ที่ 1 8450 สัปดาห์ ที่ 2 8562.5 สัปดาห์ ที่ 3 8675 สัปดาห์ ที่ 4 8787.5

9 1. ทำการวิจัยต่อไปเรื่องการใช้แบบ ฝึกทักษะและการเสริมแรง 2. นำไปเป็นตัวอย่างการเรียนในวิชา ต่าง ๆ ได้


ดาวน์โหลด ppt ในการเรียนพิมพ์ดีด นักเรียนมีทักษะ ในการพิมพ์ดีดได้ไม่ดี เท่าที่ควร คือ พิมพ์จับเวลาได้จำนวนคำ สุทธิน้อย สาเหตุมาจาก นักเรียนไม่สนใจในการเรียน ไม่เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google