งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ต คือ การติดตาม ประเมิน และรายงานเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ต คือ การติดตาม ประเมิน และรายงานเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ต คือ การติดตาม ประเมิน และรายงานเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ( ภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล ตรัง และระนอง ) One of our Missions is: monitoring, evaluation, and reporting on natural resource uses of six Andaman provinces (i.e., Phuket, Phang-nga, Krabi, Satun, Trang, and Ranong).

2 ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน หน่วยงานท้องถิ่น วิศวกรโยธาฯ นายช่าง สมพร ทอง อ่อน จาก อบต. กมลา Land use & related policy “ ในแต่ละวัน มีผู้ถือครองที่ดินเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับ นโยบายการใช้ที่ดินภาครัฐที่บังคับใช้บนพื้นที่ของตน เราต้องลงพื้นที่จริงเก็บตำแหน่งพิกัดเพื่อนำกลับมา ตรวจสอบว่าประเภทและความสูงของสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ ถือครองที่ดินยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสอดคล้องกับ นโยบายการใช้ที่ดินภาครัฐหรือไม่ ” “ คงจะดี ถ้าเรามีระบบที่รวบรวมข้อมูลแผนที่และ zoning ที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายต่างๆ ไว้ในที่ เดียวกัน หรือ one-stop service เราคงจะบริการประชาชน ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ” 2/16

3 ตำบล กมลา การพัฒนาระบบที่ใช้ในการตรวจสอบการ ใช้ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐ พื้นที่ตำบล กมลา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยใช้ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการรับรู้ระยะไกล (RS) ซึ่งเป็นระบบ stand alone หรือ off-line ปัจจุบันนายช่าง สมพร ทองอ่อน นำระบบนี้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง Land use & related policy กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3/16

4 “ นโยบายการใช้ที่ดินภาครัฐนั้น ยากต่อการเข้าถึง หรือ แม้ว่าเข้าถึงได้ แต่ยาก ต่อการเข้าใจ ” Land use & related policy Remote sensing + + Web-based GIS เพื่อการใช้ที่ดินตามกฎหมายภาครัฐ ระบบ on-line ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น 4/16

5 ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา นายดิษฐนันท์ เส็นฤทธิ์ โดยได้รับการ สนับสนุนทุนวิจัยจากคณะ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม landuse.te.psu.ac.th Web-based GIS for land use & related policy 5/16

6 Web-based GIS for land use & related policy landuse.te.psu.ac.th 6/16

7 landuse.te.psu.ac.th 7/16

8 landuse.te.psu.ac.th 8/16

9 landuse.te.psu.ac.th 9/16

10 10/16

11 การมีส่วนร่วมจาก หน่วยงานภาครัฐ วันจันทร์ที่ 17 ก. พ. 2557 เทศบาลตำบล เชิงทะเล และองค์การ บริหารส่วนตำบล กมลา เข้าร่วมกิจกรรม การนำเสนอผลงาน ภายใต้หัวข้อ “Web- based GIS เพื่อ เปรียบเทียบและ ประมวลผลกฎ ข้อบังคับใช้ที่ดิน ภาครัฐ ” 9 อบต. กมลาและเชิงทะเล 11/16

12 พฤษภาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษา จาก National University of Singapore (NUS) และ Asian Center Foundation ขอเข้าร่วม แลกเปลี่ยนประเด็นการ สร้างอาคารและการใช้ ที่ดินตามกฎหมาย ภาครัฐ ภายใต้ผลงานวิจัย "Web-based GIS for Land-use regulations of Phuket." ผลตอบรับจากองค์กร จากต่างประเทศ 12/16

13 Local community Government Business sector Conservation Transparency 13/16

14 What’s next? Mobile application for accessing land utilization based on government laws on for anybody, anywhere, and anytime landuse.te.psu.ac.th Mobile application 14/16

15 What’s next? Decision support making system for monitoring, evaluation, and reporting on natural resource uses of six Andaman provinces 15/16

16 Thank you. Comments and Suggestions are welcome. Presented by : Dr. Sangdao Wongsai Email address : sangdao.w@phuket.psu.ac.th Website: landuse.te.psu.ac.th 16/16


ดาวน์โหลด ppt หนึ่งในพันธกิจของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. ภูเก็ต คือ การติดตาม ประเมิน และรายงานเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google