งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 มีนาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 มีนาคม 2556

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2556 เป็นต้นไป  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พ. ศ.2555  ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณี ทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตรกรณี สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ตามบัญชีอัตรา เงินสมทบท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้ (1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2556 ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก. (2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2557 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราใน บัญชี ข.

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ

4 4 สรุปสาระสำคัญ

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ตรวจสอบบัญชีอัตราเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม และส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการ จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอด บุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ตาม บัญชีอัตราเงินสมทบตามที่กฎหมายกำหนด

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม พ. ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 มีนาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google