งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ. ศ
กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 มีนาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ เป็นต้นไป ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2555 ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตรกรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ตามบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวงนี้ ดังต่อไปนี้ (1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ ให้เป็นไปตามอัตราในบัญชี ก. (2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามอัตราใน บัญชี ข.

3 สรุปสาระสำคัญ

4 สรุปสาระสำคัญ

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ตรวจสอบบัญชีอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ตามบัญชีอัตราเงินสมทบตามที่กฎหมายกำหนด

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google