งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับองค์การและ การจัดการ ( Organization & Management ) ผศ. อณัญญา ธนะศรี สืบวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับองค์การและ การจัดการ ( Organization & Management ) ผศ. อณัญญา ธนะศรี สืบวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การและ การจัดการ ( Organization & Management ) ผศ. อณัญญา ธนะศรี สืบวงศ์

2

3

4 องค์การ (Organization) ความหมาย Barnard : ระบบของการร่วมมือร่วมใจ หรือระบบของการ ประสานงาน กิจกรรมของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดย มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน Massie : โครงสร้างที่จัดทำขึ้นตามกระบวนการที่กลุ่ม ตั้งขึ้น มีการกำหนดกิจกรรมหรืองานออกเป็นประเภท ต่าง ๆและมอบหมายความรับผิดชอบในกิจกรรมนั้น ๆ ให้สมาชิกได้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ กำหนดไว้ Angelo: กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่มาทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายใต้โครงสร้างที่ มีการจัดแบ่งอำนาจหน้าที่แบบใดแบบหนึ่งให้กับกลุ่มคน เหล่านั้นอย่างชัดเจน

5 การจัดการ - การบริหาร (Management) : กิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของ องค์การ

6 กลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันดำเนินงาน ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

7 วัตถุประส งค์ โครงส ร้าง การบริหาร จัดการ ข้อมูล + เทคโนโลยี คน

8 ลักษณะสำคัญขององค์การ 1. มีการกำหนดเป้าหมาย ( Purpose ) 2. มีกระบวนวิธีปฏิบัติงาน ( Process ) 3. มีลำดับขั้นของการบังคับบัญชา ( Hierarchy of authority ) 4. มีลักษณะเป็นระบบ ทฤษฎีระบบ (System Theory) สิ่งแวดล้อม ภายนอก สิ่งแวดล้อม ภายใน InputProcessOutput Feed Back

9 ทฤษฏีระบบ (System Theory) สิ่งแวดล้อมภายนอก Feed Back InputInputProcessProcessOutputOutput สิ่งแวดล้อมภายใน

10 แนวคิดเชิงระบบ ( System Viewpoint) ลักษณะขององค์การในแนวคิดนี้ 1. มีระบบย่อยที่รวมกันเป็นระบบ ใหม่ 2. เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของระบบ 1. การนำเข้า ( Inputs ) 2. กระบวนการแปรรูป ( Transformation ) 3. ผลผลิต ( Out puts ) 4. ข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback )

11 InputInputProcessProcessOutputOutput Money Money Man Man Materia l Materia l Market MIS Market MIS Machin e Machin e Manag ement Manag ement Plannin g Plannin g Leadin g Leadin g Organi zing Organi zing Control ling Control ling Efficie ncy Service Produc t Effectiv eness

12 ความจำเป็นที่ต้องมี องค์การ ตอบสนอง Need เป็นแหล่งรวม ความรู้ การจัดคนเข้าทำงาน กำหนดหน้าที่ มีการควบคุมเพื่อบรรลุ เป้าหมาย เป็นแหล่งงาน อาชีพ

13 Environment The Organization As a System Inputs Raw Materials Human Resources Capital Technology Information Transformation Employees’ Work Activities Management Activities Technology and Operations Methods Out puts Products and Service Financial Results Information Human Resources Environment Feedback Environment

14 กระบวนการแปร สภาพ (Transformation) กิจกรรมการ ปฏิบัติงานของ พนักงาน กิจกรรมการบริหาร จัดการ เทคโนโลยีและวิธีการ ดำเนินงาน ปัจจัยนำออก ( Out puts ) ผลิตภัณฑ์และ บริการ ฐานะทาง การเงิน ข้อมูลข่าวสาร สาระสนเทศ ผลงานของ บุคลากร ปัจจัยนำเข้า ( Inputs ) วัตถุดิบ ทรัพยากร เงินทุน เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล ย้อนกลับ ( Feedback ) ระบบ ( System ) สภาพแวดล้ อม ( Environment )

15 ระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อม ระบบแบ่งเป็น 2 ประเภท Open System: เป็นระบบที่มีปฏิกิริยาต่อเนื่อง กับสิ่งแวดล้อม Closed System: เป็นระบบที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อ สิ่งแวดล้อม

16 ประหยัด + ประโยชน์สูงสุด หน้าที่ขององค์การ บรรลุเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย ( อยู่รอด ) ป. ส. ภ. & ป.ส.ผ.ป.ส.ผ. เติบโต เติบโต – พัฒนา

17 บรรลุ เป้าหมาย บรรลุ เป้าหมาย Means Ends Effici ency Effectiv eness

18 เป้าหมาย (Go al) องค์การ ภาครัฐ องค์การ เอกชน ( องค์การ ธุรกิจ ) การอยู่รอด + บรรลุ เป้าหมาย ต้องปรับตัว กับสภาพดแวดล้อม ความพึง พอใจ กำไร

19 ประเภทขององค์การ เกณฑ์การแบ่ง ผลกำไร ชนิดของ ผลิตภัณฑ์ ลักษณะความ เป็นเจ้าของ การเกิด โครงสร้าง ประเภทของ องค์การ มุ่งแสวงหาผล กำไร ไม่มุงแสวงหา ผลกำไร ด้านการผลิต ด้านการบริการ ภาครัฐ ภาคอกชน แบบปฐม ( ปฐม ภูมิ ) แบบมัธยม ( อรูป นัย ) เป็นทางการ ( รูป นัย ) ไม่เป็นทางการ ( อรูปนัย ) องค์การ

20 สภาพแวดล้อมองค์การ สภาพแวดล้อมทั่วไป เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ลูกค้า กฎหม าย การเมื อง Media สภาพ พันธมิตร ผู้จัด จำหน่าย ผู้ค้าส่ง คู่แข่ง กลุ่มคนที่ สนใจ รัฐบาล สื่อต่าง ๆ ผู้เช่า ประชา ชน วัฒนธรรมทาง สังคม เทคโน โลยี พนักงาน เจ้าของ คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ภายใน

21 Technology องค์ประกอบกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมภายใน Policy Mission Culture Politics สิ่งแวดล้อมภายนอก Legal Competition Customer Economic Culture Politics Social

22 องค์การอันยิ่งใหญ่ ( Great Organization ) 1. การจัดการอย่างมีคุณภาพ 2. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่ 4. การลงทุนระยะยาวอย่างมีคุณค่า 5. สถานภาพทางการเงินมั่นคง 6. มีความสามารถในการดึงดูดใจลูกค้าให้ สนใจในผลิตภัณฑ์ 7. คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม 8. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับองค์การและ การจัดการ ( Organization & Management ) ผศ. อณัญญา ธนะศรี สืบวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google