งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554

2 กิจกรรม การส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐาน ( ผลงานสะสมสิ้นไตร มาสที่ 2) ตัวชี้วัดผลงาน จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมาย จำนวน 7 แห่ง ผลการดำเนินงาน จำนวน 7 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100

3 กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ ( ผลงานสะสมสิ้นไตรมาสที่ 2) ตัวชี้วัดผลงาน ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณ ( ทุกงบรายจ่าย ) เทียบกับ งบประมาณ ที่ได้รับโอน เป้าหมาย ร้อยละ 44 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 67.9 คิดเป็น ร้อยละ 154.31

4 กิจกรรม การส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( ผลงานสะสมสิ้นไตร มาสที่ 2) ตัวชี้วัดผลงาน จำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มี ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม กับสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 5,700 ราย ผลการดำเนินงาน จำนวน 5,994 ราย คิดเป็น ร้อยละ 105

5 กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( ผลงานสะสมสิ้น ไตรมาสที่ 2) ตัวชี้วัดผลงาน ร้อยละของจำนวนสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่ ได้รับการพัฒนามีอัตราเพิ่มของปริมาณธุรกิจ เป้าหมาย ร้อยละ 27 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 16 คิดเป็น ร้อยละ 113

6 กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ( ผลงานสะสมสิ้น ไตรมาสที่ 2) ตัวชี้วัดผลงาน ร้อยละของสหกรณ์ที่กู้เงิน ก. พ. ส. ครบ กำหนดชำระ (1 ต. ค.53 - 31 มี. ค.54) สามารถชำระหนี้ เงินกู้ได้ เป้าหมาย จำนวน ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน จำนวน ร้อยละ 94.28 คิดเป็น ร้อยละ 104


ดาวน์โหลด ppt คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด อ่างทอง ประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google