งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 จากกฎของ Hardy-Weinberg “ ในประชากรที่มีขนาดใหญ่และมีการผสมพันธุ์แบบ สุ่ม (random mating) โดย ไม่มีปัจจัยเนื่องจากการอพยพ (migration) การกลายยีน (mutation) การคัดเลือก (selection) หรือปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ความถี่ยีนแล้วจะส่งผลให้ความถี่ยีน คงที่ในทุกๆชั่วรุ่น ” แต่ธรรมชาติทั่วไป จะมีปัจจัยที่มากระทบให้ ความถี่ยีนมีการเปลี่ยน แปลงได้ตลอดเวลา เรียกว่า gene force

3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่ยีน ประกอบด้วย Non- random mating MigrationMutationSelection Genetic drift

4 การผสมพันธุ์อย่างไม่สุ่ม (non-random mating) การผสมพันธุ์ที่ไม่เป็นไปอย่างสุ่ม หมายถึงการผสมพันธุ์ที่ สัตว์แต่ละตัว มีโอกาสที่จะได้รับการผสมพันธุ์อย่างไม่เท่าเทียมกัน ซึ่ง อาจเกิดเนื่องจาก การมีคนเข้าไปจัดการหรือจากพฤติกรรมของสัตว์เอง Positive assortive mating Negative assortive mating

5 การอพยพ (migration) หมายถึง การเคลื่อนย้ายสัตว์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่พบได้ เสมอในการเลี้ยงสัตว์ และยังเป็นปัจจัยที่กระทบต่อความถี่ยีนโดยตรง

6 สาเหตุที่ทำให้ต้องมีการ อพยพสัตว์  นำพันธุกรรมที่ดีเข้ามา เพิ่ม / ยกระดับ พันธุกรรม เดิมให้ดีขึ้น  จำนวนสัตว์ เพศผู้ / เพศเมีย ไม่สมดุล  ความถี่ยีนของสัตว์แตกต่างกันมากจนไม่ สามารถเข้าสู่ภาวะสมดุลได้  เหตุผลทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิตตกต่ำ  เหตุผลด้านการปรับปรุงพันธุ์ เช่น สร้างสัตว์สาย พันธุ์ใหม่ที่ต้องการ ( น้ำเชื้อพ่อพันธุ์โคนม, สัตว์ป่าจากต่างพื้นที่ )

7 f(a) = q 1 N= n 1 f(a)= q 0 N= n 0 ประชากรต่างแหล่งประชากรเดิม f(a) = q 1 N = n m ฝูงอพยพ การอพยพ (migration) q’ 0 = q 0 + m(q 1 -q 0 ) เมื่อ เมื่อ q’ 0 = ความถี่ยีนของประชากรหลังจากมีสัตว์อพยพเข้ามาแล้ว q 0 = ความถี่ยีนของประชากรเดิม q 1 = ความถี่ยีนของประชากรจากต่างแหล่ง m = อัตราการอพยพ = n 0 = จำนวนสัตว์ในประชากรเดิม n m = จำนวนสัตว์ที่มีการอพยพเข้ามา  q= q’ 0 - q 0 จากนั้นต้องหาความ แตกต่างของความถี่ยีน ระหว่างก่อนและหลัง การอพยพ ขั้นตอนที่  ขั้นตอนที่ 

8 Ex. กำหนดให้ฝูงโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ของประเทศไทย เดิมมีจำนวน 8,000 ตัวและมีความถี่ยีนของลักษณะการ ให้ผลผลิตน้ำนม (q 0 ) เท่ากับ 0.2 ในขณะที่โคนมพันธุ์ โฮลสไตน์จากประเทศสหรัฐอเมริกามีความถี่ยีน (q 1 ) เท่ากับ 0.6 หากมีการนำโคนมจากสหรัฐอเมริกาเข้ามา จำนวน 2,000 ตัว จงคำนวณความถี่ของยีนของฝูงสุกร หลังจากที่มีการนำสัตว์เข้ามาแล้ว q’ 0 = q 0 + m(q 1 -q 0 ) = = 0.2 + 0.08 = 0.28  q= q’ 0 - q 0 = 0.28 - 0.2 = 0.08

9 การกลายยีน (mutation)  เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับโมเลกุลของพัน ธกรรมสัตว์  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ลำดับเบสของ DNA (A, T, C และ G)  โอกาสในการเกิดน้อยมาก 10 -4 – 10 -5  เมื่อเกิดขึ้นในส่วนใดของยีนจะมีผลให้ความถี่ยีน เปลี่ยนแปลง

10 การกลายยีน (mutation)

11 การกลายยีนมี 2 แบบ 1. การกลายยีนแบบไม่ย้อนกลับ (non-recurrent mutation) โอกาสเกิดน้อย เกิดแล้วมักทำให้สัตว์ตาย จึง ไม่มีโอกาส ขยายพันธุ์ 2. การกลายยีนแบบย้อนกลับ (recurrent mutation) พบมากกว่า การกลายยีน (mutation)

12 การกลายยีนแบบไม่ย้อนกลับ (non-recurrent mutation) เป็นการกลายยีนในลักษณะที่ไปในทางใดทางหนึ่งแบบไม่ย้อนกลับ (one- way mutation) ดังนั้นเมื่อจุดสมดุลจะอยู่ที่ความถี่ยีนด้านใดด้าน หนึ่งมีค่าเป็น 0 และความถี่ยีนอีกด้านหนึ่งมีค่าเป็น 1 ยีน :R r ความถี่ :pq การกลายยีน (mutation) ความถี่ยีนจะเข้าสู่สมดุลเมื่อ “ ความถี่ของยีนด้านใดด้านหนึ่งมีค่าเท่ากับ 0 และความถี่ของยีนอีกด้านหนึ่งมีค่าเท่ากับ 1” 1 U 0

13 การกลายยีนแบบย้อนกลับ (recurrent mutation) เป็นการกลายยีนในลักษณะที่มีการย้อนกลับได้ (two-way mutation) ดังนั้นเมื่อจุดสมดุลจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างอัตรา การกลายยีนไปข้างหน้าและอัตราการกลายยีนย้อนกลับ ยีน :B b ความถี่ :pq V U การกลายยีน (mutation)

14 ความถี่ยีนที่ภาวะสมดุล หากทราบอัตราการกลายยีนไปข้างหน้าและย้อนกลับ สามารถคำนวณความถี่ยีนที่ภาวะสมดุลได้ดังนี้ vq E = up E vq E = u(1-q E ) vq E = u - uq E vq E + uq E = u (v+u)q E = u  q E = การกลายยีน (mutation)

15 Ex. ถ้าเดิมประชากรมีความถี่ q 0 = 0.2 เมื่อเกิดกลายยีนโดยมีอัตรา ไปข้างหน้า (B->b) หรือ u เท่ากับ 4.2 x 10 -5 และมีอัตราการกลายยีน ย้อนกลับ (b->B) หรือ v เท่ากับ 2.1 x 10 -5 จงคำนวณความถี่ของยีนใน ชั่วที่ 1 และเมื่อถึงสมดุล q 1 = q 0 + up 0 – vq 0 = 0.2 + (4.2x10 -5 )(0.8) - (2.1x10 -5 )(0.2) = 0.2+ (0.294x10 -4 ) q E = = = 0.6667 การกลายยีน (mutation)


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. วุฒิไกร บุญคุ้ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google