งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายธรรม รายวิชา คอมพิวเตอร์ ( ง 161206 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายธรรม รายวิชา คอมพิวเตอร์ ( ง 161206 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายธรรม รายวิชา คอมพิวเตอร์ ( ง 161206 )

3 ระบบสื่อสาร สื่อการสอน CAI เรื่อง

4 คำชี้แจงการใช้บทเรียน CAI 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาความรู้จากเนื้อหาบทเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย - ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) - การติดต่อสื่อสาร (Communication) 3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

5 สาระสำคัญ ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมาย และประเภทที่หลากหลาย เนื่องจาก ข้อมูลและสารสนเทศถูกนำไปใช้งาน แทบทุกด้านในทุกองค์กร ดังนั้น ความหมายและประเภทของข้อมูลจึง เปลี่ยนไปตามลักษณะของงานที่ นำไปใช้

6 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายและประเภท ของข้อมูลและสารสนเทศได้ ( K ) 2. มีความกระตือรือร้นและเห็น ความสำคัญของข้อมูลและ สารสนเทศ ( A ) 3. ยกตัวอย่างข้อมูลและ สารสนเทศในแต่ละประเภท ได้ ( P )

7 ระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารมี 2 ชนิดคือ – ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) – การติดต่อสื่อสาร (Communication)

8 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) ข้อมูล คือ ข้อมูล ดิบที่ยังไม่ได้ ผ่านการ ประมวลผล เช่น ข้อมูลผู้ป่วยใน เดือนนี้ สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการ ประมวลผลแล้ว เช่น ข้อมูลผู้ป่วย เป็นหวัด ในเดือน นี้

9 การติดต่อสื่อสาร (Communication) การติดต่อสื่อสาร ของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย – การเชื่อมต่อ ภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์ – การเชื่อมต่อกับ ภายนอก

10 การเชื่อมต่อภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์ เป็นการ เชื่อมต่อภายใน ของ คอมพิวเตอร์ ปกติจะเชื่อมต่อ กันผ่าน BUS ซึ่ง แสดงอยู่ใน รูปแบบของ แผงวงจร เช่น Motherboard

11 การเชื่อมต่อกับภายนอก เป็นการการ ติดต่อสื่อสาร ระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ LAN, INTERNET หรือ คอมพิวเตอร์ กับ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น USB เป็นต้น

12 การเชื่อมต่อกับโลกภายนอก (Global Network)

13 บทสรุปและการนำไปใช้ งาน ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือ เหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่างๆ ซึ่งมีการเก็บ รวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกเอามา ใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึง จำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความ ถูกต้องแม่นยำ สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จาก การนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มา ประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ตามจุดประสงค์

14 จบแล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายธรรม รายวิชา คอมพิวเตอร์ ( ง 161206 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google