งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสายธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา คอมพิวเตอร์ (ง ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 สื่อการสอน CAI เรื่อง ระบบสื่อสาร

3 คำชี้แจงการใช้บทเรียน CAI
1.ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2.ศึกษาความรู้จากเนื้อหาบทเรียนซึ่งประกอบไปด้วย - ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) - การติดต่อสื่อสาร (Communication) 3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

4 สาระสำคัญ ข้อมูลและสารสนเทศมีความหมายและประเภทที่หลากหลาย เนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศถูกนำไปใช้งานแทบทุกด้านในทุกองค์กร ดังนั้นความหมายและประเภทของข้อมูลจึงเปลี่ยนไปตามลักษณะของงานที่นำไปใช้

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศได้ (K) 2. มีความกระตือรือร้นและเห็นความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ (A) 3. ยกตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศในแต่ละประเภท ได้ (P)

6 ระบบสื่อสาร ระบบสื่อสารมี 2 ชนิดคือ
ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information) การติดต่อสื่อสาร (Communication)

7 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information)
ข้อมูล คือ ข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล เช่น ข้อมูลผู้ป่วยในเดือนนี้ สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เช่น ข้อมูลผู้ป่วยเป็นหวัด ในเดือนนี้

8 การติดต่อสื่อสาร (Communication)
การติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย การเชื่อมต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อกับภายนอก

9 การเชื่อมต่อภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นการเชื่อมต่อภายในของคอมพิวเตอร์ปกติจะเชื่อมต่อกันผ่าน BUS ซึ่งแสดงอยู่ในรูปแบบของแผงวงจร เช่น Motherboard

10 การเชื่อมต่อกับภายนอก
เป็นการการติดต่อสื่อสาร ระหว่างคอมพิวเตอร์ กับ คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ LAN, INTERNETหรือ คอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น USB เป็นต้น

11 การเชื่อมต่อกับโลกภายนอก (Global Network)

12 บทสรุปและการนำไปใช้งาน
ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่างๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกเอามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำ สารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์

13 จบแล้วจ้า


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google